Publiceringsdatum: 16 mars 2018

Ny studie uppmärksammar barn i människohandel och exploatering

En traumatiserad flicka i förskoleåldern som sett sin mamma utnyttjas i prostitution, en papperslös åttaårig pojke som får mat med sig hem från skolan och barn som är utsatta för hushållsslaveri. Det är bara några exempel från Länsstyrelsens nya rapport som synliggör utsatta barngrupper som utnyttjas, eller riskerar att utnyttjas, inom människohandel och exploatering i Sverige.

Det är starka vittnesmål som framkommer i rapporten "De kan alltid hitta mig" – Studie om människohandel och utsatta barngruppers livsvillkor. En 16-årig pojke från Marocko berättar om en hotfull tid när han var i klorna på ett kriminellt nätverk på väg genom Europa: "Förutom att sälja var jag också tvungen att tillverka och prova droger, så att de fungerade när de skulle säljas."

En anställd vid ett HVB-hem i södra Sverige berättar om en pojke som blivit exploaterad både i sitt hemland och i Sverige: "Pojken blev utnyttjad som dansande pojke i Afghanistan och var riktigt trasig när han kom till oss. Han lyckades aldrig riktigt ta sig an skolan, utnyttjades i prostitution av vuxna män vid Centralstationen och köpte sexuella tjänster av andra …"

Länsstyrelsen Stockholm har på uppdrag av regeringen genomfört den fördjupade studien kring grupper av barn som bedöms vara särskilt sårbara för människohandel och exploatering. Grupperna är ensamkommande barn som försvinner, barn i gatusituation, medföljande barn, barn från andra EU-länder samt barn i nätverkshem, barn som är gifta och barn i hushållsslaveri.

– Det här är inte en kvantitativ undersökning utan en kvalitativ studie där vi ger en röst till de utsatta barnen och uppmärksammar deras livsvillkor. Det är ett viktigt material som ska fungera som ett kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet med stöd- och skyddsinsatser gentemot de här utsatta barngrupperna, säger Maria von Bredow, barnrättsexpert och utredare vid Länsstyrelsen Stockholm.

Behöver mer stöd och skydd

Det framkommer i studien att många av de barn och unga som utnyttjas i människohandel och exploatering i Sverige inte får adekvat stöd och skydd från myndigheter.

– Barnskyddet finns redan på plats i svensk lag. Men vi ser att det finns brister i den operativa samverkan mellan myndigheter, kommuner och andra berörda aktörer. Vi anser också att det finns behov av ytterligare kompetensutveckling kring barn och unga som är utsatta för exploatering, säger Maria von Bredow.

Men det framkommer också vilken styrka det finns bland samhällets aktörer när skyddet fungerar.

– När alla professionella personer runt de här barnen gör vad de kan och ska, hanterar uppdraget regelrätt och samverkar med berörda aktörer, då ser vi att barnen också får det stöd och skydd som de både behöver och har rätt till.

I rapporten presenteras slutsatser som kan ligga till grund för att framtida stöd- och skyddsåtgärder ska fungera bättre. Till exempel att utveckla specialiserade boenden för barn som är offer för människohandel och exploatering samt vikten av att det finns kunskap om att den ungas egen kriminalitet kan vara tecken på exploatering. Det finns också ett behov av att utreda utsatta flickors situation vidare, då det framkommer att det är svårare att komma i kontakt med flickor jämfört med utsatta pojkar.

Det var i samband med regeringens Handlingsplan 2016–2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp som Länsstyrelsen fick uppdraget att genomföra studien av barngrupper som är sårbara för exploatering. Rapporten har överlämnats till regeringen i dag den 16 mars.

Rapporten "De kan alltid hitta mig" – Studie om männsikohandel och utsatta barns livsvillkorPDF

Kontakt