Publiceringsdatum: 15 februari 2018

Nytt helhetstänk för landskapet – förslag till handlingsplan för grön infrastruktur nu på remiss

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag på regional handlingsplan för grön infrastruktur. Syftet med planen är att säkerställa att vi har kvar en fungerande miljö för människor, djur och växter. I dag har handlingsplanen skickats ut på remiss så att berörda parter ska få tycka till och påverka innehållet.

Grön infrastruktur är ett begrepp som ska fånga in alla aspekter av hur landskapets sammanhang påverkar möjligheterna att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster – i vatten och på land. Genom att använda kunskapen om grön infrastruktur är det lättare att planera för ett mer hållbart och långsiktigt samhälle.

Länsstyrelserna fick 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram regionala handlingsplaner för arbete med grön infrastruktur. För att ta fram en sådan plan har Länsstyrelsen Stockholm samarbetat med flera olika aktörer, bland annat skogssektorn och kommunernas miljö- och samhällsbyggnadskontor. Underlaget har nu sammanställts i en handlingsplan, som berör allt från planfrågor till markanvändning och naturvård.

– Handlingsplanen innehåller nya kunskapsunderlag och förslag till insatsområden och åtgärder. Ett exempel är att vi har tagit fram förslag till värdetrakter för ekmiljöer, det vill säga de områden där vi har störst förekomst av värdefulla ekar i dag. Vi kommer också ge förslag på hur man bäst bevarar ekmiljöerna i värdetrakterna, till exempel genom att ta hänsyn vid utveckling av bebyggelse eller skötsel runt träd, säger Anna Lindhagen, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Stockholm.

Förslaget till handlingsplan har nu skickats ut på remiss till berörda aktörer. Remisstiden varar till och med den 15 maj. Därefter ska Länsstyrelsen färdigställa planen. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 1 oktober 2018.

Förslaget till Grön infrastruktur – Regional handlingsplan för Stockholms länPDF

Kontakt