Publiceringsdatum: 7 februari 2018

Miljarder investeras i Stockholms län genom EU-fonderna

De europeiska struktur- och investeringsfonderna utgör en tredjedel av EU:s budget. De spelar en viktig roll för sammanhållningen av EU:s regioner och har en stor betydelse för den regionala utvecklingen i Sverige.

– Vi behöver öka kunskapen om investeringarna så att medborgare, aktörer och organisationer såväl i Sverige som internationellt förstår vad de här medlen gör. I Stockholmsregionen handlar det om drygt två miljarder kronor – varav hälften fondmedel – som investeras i olika projekt mellan 2014–2020, säger Jelena Drenjanin, ordförande i Strukturfondspartnerskapet Stockholm.

Idag publicerar Strukturfondspartnerskapet Stockholm - som är sammansatt av politiker från kommuner och landsting samt chefstjänstemän från akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor, däribland Länsstyrelsen ­– en sammanställning av de investeringar som har beslutats i Stockholms län mellan 2014–2017.

Det handlar om 33 projekt som totalt beviljats cirka 950 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.

– I projektportföljen finns exempelvis sammanhållna strategiska satsningar på hälso- och sjukvården, vård- och omsorgen, bygg- och bostadssektorn, det företags- och innovationsfrämjande systemet samt kraftfulla insatser för att stärka arbetslösa, däribland nyanländas etablering på arbetsmarknaden, säger Jelena Drenjanin.

Det övergripande målet för fonderna i Stockholmsregionen är att bidra till en hållbar stadsutveckling och skapandet av en attraktiv, smart, grön, hälsosam och inkluderande stad.

– Den totala EU-budgeten i Stockholmsregionen uppgår till 1,143 miljarder mellan 2014–2020. Därtill kommer medfinansiering, ofta offentliga medel. Sammantaget handlar det om väsentliga resurser på drygt 2 miljarder som investeras på arbetsmarknaden och i näringslivet i länet, säger Jelena Drenjanin.

Många av projekten är uppbyggda som plattformsprojekt där flera aktörer samverkar.

–Utmaningarna i Stockholmsregionen är komplexa och det behövs ofta integrerade lösningar och en mix av insatser från olika aktörer och sektorer för att nå resultat. Ett bredare ägarskap för investeringarna väntas öka möjligheter att tillvarata resultat efter projektens avslut, säger Jelena Drenjanin.

Stockholmsmodellen väcker intresse

Under försommaren 2018 väntas EU-kommissionen presentera ett förslag till ny långtidsbudget för EU. För närvarande pågår ett påverkansarbete inom unionen och på olika nivåer inom medlemsstaterna som handlar om budgetens omfattning och inriktning. Strukturfondspartnerskapet Stockholm är aktivt i påverkansarbetet inom sammanhållningspolitiken där erfarenheter från strukturfonderna och den så kallade Stockholmsmodellen väcker intresse såväl internationellt som i övriga landet.

– Det är viktigt att visa vad investeringarna åstadkommer och vilka mervärden som EU:s sammanhållningspolitik skapar. Ytterst handlar det om EU-samarbetets framtid, säger Jelena Drenjanin.

Projektportfölj strukturfonderna 2014–2017 i StockholmsregionenPDF

Kontakt