Publiceringsdatum: 5 februari 2018

Migrationen på agendan på Stockholm tillsammans

För tredje året i rad bjuder Länsstyrelsen in till konferensen Stockholm tillsammans – om regionens utmaningar och möjligheter gällande migrationen. Dagen ägnas åt arbetsmarknadsfrågor, men även åt de frågor som också måste lösas för att instegen på arbetsmarknaden ska fungera – bosättning, hälsofrämjande insatser och möjligheter för migranter att skapa hållbara nätverk.

Trots en stark regional arbetsmarknad ökar andelen arbetslösa i gruppen nyanlända i länet.

– I december 2017 var 10 848 personer inskrivna i etableringsuppdraget i Stockholms län vilket är en ökning med cirka 30 procent jämfört med samma period föregående år. Lågutbildade utrikesfödda kvinnor utgör en långsiktigt särskilt svår grupp i etableringssammanhang, säger Martin Johansson, utvecklingsledare vid Länsstyrelsens enhet för arbetsmarknad och rättighetsfrågor.

En av länets största utmaningar är att få till en bättre matchning mellan arbete och migrant. Länsstyrelsen konstaterar att tidig kompetenskartläggning och matchning är en nyckelfaktor för att korta etableringstiden. Kontaktnät är en annan viktig faktor och där spelar den ideella sektorn en stor roll för etableringsmöjligheterna.

– Ideella organisationer gör många gånger avgörande insatser. Inom föreningslivet skapas kontakter som kan vara avgörande för hälsan och som också leder till anställningar och boende, säger Martin Johansson.

Årets konferens, som lockar över 160 deltagare, understryker vikten av hälsa, långsiktiga boenden, kraften i civilsamhället och en inkluderande regional arbetsmarknad för migranter.

– Att arbeta för ett hälsofrämjande mottagande är viktigt för asylsökande och för hela gruppen nyanlända. Studier visar att var femte nyanländ har hälsoproblem som hindrar ett aktivt jobbsökande, säger Martin Johansson.

Förmiddagen ägnas åt arbetsmarknadsfrågor. Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg berättar om vad myndigheten gör för att korta etableringstiden genom det nya etableringsprogrammet.

Nytt för i år är även ett starkt deltagande från näringslivet kring frågan hur vi får in migranter på arbetsmarknaden. Representanter för såväl Migrationsverket och näringslivet finns på plats för att diskutera hur de ser på utmaningarna. Eftermiddagen ägnas åt parallella seminarier kring de fyra fokusområdena – bosättning, hälsa, arbetsmarknad och den ideella sektorns möjligheter.

Media är välkomna att närvara under hela eller delar av dagen. Möjligheter till intervjuer kommer att finnas i samband med pauser i programmet.

Tid: 9 februari 10–16.
Plats: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, plan 4.

Parallellt med Stockholm tillsammans pågår Sveriges största rekryteringsmässa Bazaren i Kulturhuset i Stockholm.

Kontakt