Publiceringsdatum: 2 februari 2018

Rökning sker på många av länets skolgårdar – trots förbud

Sedan 1994 har det varit förbjudet i lag att röka på skolgårdar. Ändå röker både elever och lärare på dessa platser. Det visar en färsk undersökning som Länsstyrelsen har gjort på över hundra av länets högstadieskolor och gymnasium.

För att ta reda på i vilken utsträckning rökning sker på skolgårdar, trots förbud, genomförde Länsstyren i slutet av förra året en undersökning på 127 av länets högstadieskolor och gymnasium med skolgård. Undersökningen visar att rökning på skolgårdar är relativt vanligt förekommande, särskilt på gymnasieskolorna. Rökning sker på totalt 41 procent av de 127 undersökta skolgårdarna.

– I de flesta fall är det elever som röker, men det förekommer också att skolpersonal röker på områden som ska vara rökfria. På merparten av skolorna finns det tydliga spår av rökning som till exempel fimpar, askkoppar och rökrutor, säger Suzanne Bengtsson, tillsynshandläggare på Länsstyrelsen.

Besöken på skolgårdarna skedde under november–december, cirka 20 minuter per skolgård. Vid flera av besöken var det dåligt väder. Det, samt att de fanns fimpar på mer än hälften av skolgårdarna, gör att siffran 41 procent sannolikt är större.

– Hade vi kommit vid fler tillfällen och under andra väderförhållanden tror jag tyvärr att resultatet hade varit betydligt sämre, särskilt på gymnasieskolorna, säger Suzanne Bengtsson.

Det är skolornas ansvar att se till att skolgårdarna är rökfria. Kommunerna har i sin tur uppgiften att genomföra tillsyn av skolgårdar och kontrollera att rökförbudet följs. Hur de kontrollerna sköts kan dock variera.

Resultatet från Länsstyrelsens undersökning visar att det krävs mer arbete för att rökning på skolgårdar ska upphöra. Som ett led i detta beviljar Länsstyrelsen nu pengar till kommuner som ansöker om medel för delfinansiering av tillsyn under 2018. Flera kommuner har redan beviljats medel.

– Om det framkommer vid tillsynen att skolgården inte är rökfri kan kommunen förelägga skolan att vidta åtgärder, och om situationen inte förbättras kan det bli tal om vite, säger Suzanne Bengtsson.

– Vi ska värna om våra barn och ungdomar så att de inte utsätts för tobaksrök. Skolorna måste arbeta för att skolgårdarna ska vara rökfria och tillsynen av skolgårdar måste vara ihållande, det här är inget som fixas på ett år, fortsätter hon.

Regeringen har gett länsstyrelserna uppdrag att genomföra insatser som ska leda till ett minskat tobaksbruk. Undersökningen av skolgårdar är en del av insatserna. Även de extra medel som Länsstyrelsen i år beviljar kommunerna för tillsyn av skolgårdar kommer från detta uppdrag. Andra exempel på insatser är utbildning för tillsynspersonal i länets kommuner i märkning av tobaksprodukter och lagen om e-cigaretter.

Resultatet av undersökningen, skola för skola.Excel

Rökfritt Sverige 2025

Länsstyrelsen i Stockholms län har nyligen ställt sig bakom målet om ett Rökfritt Sverige 2025. Målet innebär att minska rökningen till mindre än 5 procent hos befolkningen till år 2025. Det är den oberoende tankesmedjan Tobaksfakta som tagit initiativ till Rökfritt Sverige 2025, som är en svensk version av internationella Tobacco Endgame.

Kontakt