Publiceringsdatum: 31 januari 2018

Kraftigt ökat intresse för att delta i Östersjösamarbete

Tredje ansökningsomgången för medel i EU-programmet Central Baltic är avslutad. Glädjande nog har den svenska medverkan ökat kraftigt. Totalt ingår nu 62 svenska organisationer i projekt med start 2018. Det motsvarar en ökning om 220 procent jämfört med tidigare ansökningsomgångar. Länsstyrelsen Stockholm deltar i fem av de nya projekten.

Central Baltic-programmet 2014–2020 är ett av EU:s strukturfondsprogram. Programmet har 115 miljoner euro från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för att finansiera integration- och samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Estland, Finland (inklusive Åland) och Lettland. I Sverige berörs länen Stockholm, Gotland, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Östergötland och Örebro.

Länsstyrelsen i Stockholm är en av två noder med samordningsansvar för det svenska deltagandet i strukturfondsprogrammet Central Baltic-programmet 2014–2020, den andra finns vid region Östergötland.

Johan Genneby är kontaktpunkt för programmet vid Länsstyrelsen Stockholm – varför ökar intresset för att delta nu?

– Dels har programmet varit i gång ett tag och blir mer känt. Fler regioner ser nyttan av att jobba tillsammans med närliggande regioner i utvecklingsfrågor över nationsgränserna. För företagen handlar det till exempel om att hitta nya, större marknader och nätverk, för organisationer att samarbeta med liknande parter som ser samma utmaningar men som tillsammans kan hitta bättre lösningar.

– Från Länsstyrelsens sida har vi också arbetat intensivt med att nå ut till nya organisationer och aktörer och arbetar mer än tidigare med tidigt stöd och handledning under själva projekttiden.

I den senaste ansökningsomgången är Sverige huvudansvarig, så kallad Lead Partner, i sex gånger så många projekt i jämförelse med tidigare.

– Det är positivt för det innebär att projekten utgår i behov som vi identifierat här i Sverige och som vi får hjälp med att lösa – att EU-pengarna gör nytta här hemma.

Vad är det för projekt som ryms inom den här delen av EU-programmet?

– Alltifrån stöd till småföretag för export utanför EU, utveckling av turistnäring av småbåtshamnar, digitalisering av ruttplanering för mer effektiv sjöfart och insatser till organisationer för investeringar till en renare Östersjö – exempelvis kring vattenrening, dikning, minskning av kväveutsläpp med hjälp av kvävefickor med mera.

Projekt med start 2018 där Länsstyrelsen Stockholm är delaktig:

  • Augmented Urbans, utveckling av nya digitala metoder för visualisering i planering. Projektet drivs i samarbete mellan akademi, kommuner och fastighetsägare i Sverige, Estland, Lettland och Finland.
  • Coast4u, 16 organisationer i Sverige, Finland och Lettland utvecklar kust- och havsplaner. I projektet ska olika värden och intressen kartläggas och planeringsverktyg tas fram och testas. Budget cirka 31 miljoner kronor.
  • Seabased, verkar för att reducera näringsämnen från Östersjön och förbättra vattenkvalitén i kustområden. Partnerorganisationer i Finland, Estland och Sverige. Budget cirka 28 miljoner kronor.
  • Baltic Wings, satsning på naturturism med fokus på fågelskådning. Projektet leds av Stockholms ornitologiska förening, tillsammans med Föreningen Närsholmen och Kökars kommun på Åland, samt en nationalpark och en researrangör i Lettland. Budget cirka 17 miljoner kronor.
  • Seastop, utveckling av hamnar – från Stockholms skärgård till sydvästra Finland, via Åland. 13 mindre hamnar i Stockholms skärgård ska anlägga nya båtplatser och öka servicen för besökare. Budget cirka 42 miljoner kronor.

Mer om Central Baltic-programmet.

Kontakt