Publiceringsdatum: 11 januari 2018

Succé för samordnade varutransporter

Länsstyrelsen ser en stor potential i samordning av varutransporter – det är en reell möjlighet att minska klimatpåverkande fossila utsläpp från godstransporter i ett län som Stockholm med dess stora utmaningar inom transporter.

– Att minska utsläppen från trafiken är en stor utmaning för Stockholmsregionen liksom för Sverige. För att Sverige ska kunna nå klimatlagens mål som bland annat säger att utsläppen från de inhemska transporterna ska minska med 70 procent till 2030 behöver alla samhällssektorer bidra, säger Anna-Lena Lövkvist Andersen, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen. Att minska transportarbetet genom att samordna varutransporterna är ett av flera verktyg för att nå målet om minskade koldioxidutsläpp.

Som ett led i arbetet med att minska utsläppen har Södertörnskommunerna samordnat varudistributionen till sina egna verksamheter. Det finns ett stort intresse hos andra kommuner för att införa samordnade varutransporter.

En halvering av antalet leveranser till de kommunala verksamheterna och en minskning med 70 procent av koldioxidutsläppen och hälsoskadliga luftföroreningar är resultatet av den första fasen i ett samarbete mellan åtta kommuner på Södertörn. Detta framkommer i rapporten från Svenska Miljöinstitutet (IVL) "Utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns kommuner". IVL har gjort en samhällsekonomisk analys av samordningen som presenteras i rapporten.

Analysen har gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län och finansierades av Energimyndigheten. – Fram tills nu har det saknats en utvärdering av de samhällsekonomiska nyttor och den potential det innebär med samordning av varutransporter, säger Anna-Lena.

Utvärderingen visar att samordningen av kommunernas varudistribution redan nu har gett ett bra resultat. Ett viktigt bidrag till minskningen är att kommunerna i sin upphandling har ställt krav på biodrivmedel och att lastbilarna ska ha låga utsläpp av luftföroreningar. Den samordnade varudistributionen ger också ökade möjligheter för lokala leverantörer att delta i kommunala upphandlingar. Nu krävs ingen egen distributionslösning utan godset kan enkelt samlastas med övriga varor. Den fulla effekten av samordnad varudistribution kan avgöras först om några år.

Läs rapporten från IVL: "Utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns kommuner"PDF

Kontakt