Publiceringsdatum: 6 december 2017

Beslut om skyddsjakt efter varg på Södertörn

Länsstyrelsen har i dag fattat beslut om skyddsjakt efter den sändarförsedda vargtik som sedan början av sommaren rört sig på Södertörn, söder om Stockholm. Skyddsjakten är tillåten från i dag, den 6 december 2017, till och med den 28 februari 2018.

​Sedan vargtiken kom till Södertörn i början av juni har Länsstyrelsen, förutom telefonsamtal och mejl, via hemsidan rovobs.se fått in cirka 400 rapporter om observation av varg i området. Flera observatörer har vittnat om att vargen är nyfiken och oskygg och har rört sig nära människor, främst i sällskap med hund. Med hjälp av fotografier, filmer och rovdjurstränad spårhund har Länsstyrelsen kvalitetssäkrat flera av händelserna.

Området som vargen rör sig i är omgivet av tät bebyggelse, dessutom utgörs delar av välbesökta friluftsområden. Därför möter vargen så gott som dagligen människor när den rör sig i området.

Länsstyrelsen konstaterar att vargens beteende har förändrats under de sex månader som den har rört sig på Södertörn. Den senaste tiden har vargen sökt sig till människor allt oftare och då kommit närmare än tidigare. Den uppsöker också människor utan hund. Det har dessutom blivit svårare att skrämma bort tiken och den uppehåller sig mer frekvent i tätbebyggda områden.

Många i området har uttryckt stor oro för att möta vargen och har på grund av tikens närgångna beteende ändrat sitt levnadssätt, till exempel genom att undvika hundpromenader.

Länsstyrelsen har rådgjort med Viltskadecenter (nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle), som bedömer att risken för skada på människor är mycket liten, men att om vargens beteende tillåts fortsätta finns en risk att den blir så van att vara nära människor att det på sikt kan uppstå en farlig situation. För att förebygga en sådan situation föreslår Viltskadecenter därför att Länsstyrelsen beviljar skyddsjakt. Länsstyrelsen delar den uppfattningen.

– Vargens förändrade beteende, tillsammans med den oro som många i området känner, gör att vi nu inte ser någon annan lämplig lösning än att besluta om skyddsjakt, säger Mia Olausson, naturvårdschef vid Länsstyrelsen Stockholm.

En samlad bedömning ­– att vargen är mycket närgången, att dess beteende har ändrats över tid, att invånare uttrycker oro för att möta vargen och att det på sikt skulle kunna uppstå en farlig situation ­– gör att Länsstyrelsen anser att det finns tillräckliga skäl till beslut om skyddsjakt. Bestämmelser gällande skyddsjakt regleras i jaktförordningen.

Det har under hösten inkommit två ansökningar om skyddsjakt efter vargtiken på Södertörn. Länsstyrelsen har avslagit båda dessa ansökningar då myndigheten anser att skälen som anförts i ansökningarna inte är tillräckliga för att bevilja sökanden tillstånd till skyddsjakt enligt jaktförordningen.

Läs hela beslutet om skyddsjakt efter en varg på SödertörnPDF

Hur man överklagar Länsstyrelsens beslutPDF

Kontakt

Enheten för naturvård

Telefon: 010-223 10 00