Remiss om BIOTOP Stockholms klassificeringssystem

Länsstyrelsen har remitterat en rapport innehållande BIOTOP Stockholms klassificeringssystem. BIOTOP Stockholm är en ny metodik för biotopkartering av natur. Metodiken är framtagen av Stockholms Universitet i samarbete med flera kommuner och myndigheter.

Remissen är av detaljerad karaktär och ger en möjlighet att titta närmare på metodens klassificeringssystem och databasstruktur. Syftet med remissen är både att informera om och inhämta synpunkter på klassificeringssystemet.

Remissen riktar sig till experter i olika roller. Både beställare av biotopkartering som kommuner och utförare som konsulter inom flygbildstolkning och GIS. Remissen riktar sig även till alla intresserade aktörer och användare av en biotopdatabas som kommuner, konsulter, myndigheter och forskare.

Alla är välkomna att lämna synpunkter på remissen senast den 30 juni 2019.

Skicka remissvaret till stockholm@lansstyrelsen.se.

Ange diarienummer 500-15181-2019.

Hämta remissen om BIOTOP StockholmPDF

Hämta remissmissiv och sändlistaPDF

Kontakt

Klara Tullback Rosenström

Handläggare