Utlysningar

På denna sida hittar du aktuella utlysningar från Länsstyrelsen Stockholm. En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en viss tidsperiod utlyser medel till en speciellt avgränsad insats.

Kompetensutvecklingsprojekt för att skapa nya jobb på landsbygden

Ansökningsperiod 19 oktober 2018 – 16 december 2018

Länsstyrelsen i Stockholms län utlyser 621 000 kronor för att anordna kurser och utbildningar i syfte att utveckla små företag och på så sätt skapa fler arbetstillfällen på landsbygden.

Målgruppen för kurser och utbildningar är små företag på landsbygden i Stockholms län. Det kan handla om företag med besöksverksamhet, restaurang- eller caféverksamhet, hästverksamhet, hantverk eller socialt företagande. Det kan också handla om jordbruks- eller livsmedelsproducerande företag som diversifierar inom andra näringar än jordbruk.

Kurser och utbildningar ska inspirera till att starta och utveckla företag samt ge deltagarna möjlighet att utveckla idéer utifrån sin egen verksamhet och sina egna förutsättningar. Aktiviteterna ska bidra till att stärka landsbygdsföretagens konkurrenskraft genom att företagen kan utvecklas, marknadsorienteras, öka antalet arbetstillfällen samt ta tillvara landsbygdens resurser och möjligheter.

Kurser och utbildningar kan exempelvis innehålla ämnen som affärsutveckling, företagsledning, företagsadministration, marknadskunskap, alternativa finansieringslösningar, betydelsen av jämställdhet, integration och tillgänglighet i företagandet, specifika frågor för branscher på landsbygden samt att utveckla nya produkter och tjänster. Kurser och utbildningar kan också handla om samverkan mellan företag samt att hitta mervärden och vägar för ökad lönsamhet och konkurrenskraft hos landsbygdsföretagen.

Den här utlysningen är inom landsbygdsprogrammet och delåtgärd 1.1, stöd till kompetensutveckling, inom fokusområdet 6a.

Vem kan söka?

Organisationer, företag, föreningar, kommuner, landsting, regioner och myndigheter som vill anordna kompetensutveckling kan söka pengar.

Det här kan du få stöd för

Du kan söka stöd för att anordna kurser och utbildningar eller andra typer av gruppträffar. Kurser och utbildningar ska ha ett tydligt program och
kan omfatta olika lång tid och antal tillfällen; från en halvdag till flera dagar.

Du kan få stöd för följande utgifter:

 • Löner inklusive sociala avgifter.
 • Indirekta kostnader.
 • Köp av tjänster.
 • Övriga utgifter som är kopplade till projektplanen, till exempel tryckning av material, kostnader för möteslokaler och resor.

Läs mer om eget arbete, schabloner och indirekta kostnader på sidorna 43–44 i den regionala handlingsplanenPDF för Stockholms län.

Villkor för stödet

 • Ansökan ska innehålla en projektplan med detaljerad budget och aktivitetsplan.
 • Anordnaren ska ha erfarenhet inom det aktuella området, vilket ska styrkas genom tidigare arbete eller referensobjekt.
 • Insatserna ska genomföras av personal som är kvalificerad och som har relevant utbildning eller motsvarande kompetens inom det aktuella området.
 • Det ska finnas en plan för personalens fortbildning inom det aktuella området.
 • Anordnaren ska ta ut en deltagaravgift om minst 500 kronor exkl. moms per deltagare och utbildningstillfälle. Kursavgifterna räknas av som intäkt på de stödberättigade utgifterna.
 • Anordnaren ska ansvara för att deltagarnas namn, personnummer och de dagar som deltagarna fått utbildning registreras i det elektroniska system som Jordbruksverket tillhandahåller.

Du kan läsa mer om vilka villkor som gäller i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19)länk till annan webbplats om företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling.

Jämställdhet

Länsstyrelsen i Stockholms län har i uppdrag att verka för att de nationella
jämställdhetspolitiska målen nås och att jämställdhetsintegrera vår verksamhet. I denna utlysning ser vi gärna projekt som aktivt arbetar för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i kurser och utbildningar. Vi ser gärna att ni därför beskriver hur ni i projektet ska arbeta med frågor om jämställdhet. Det gäller till exempel i val av målgrupper, bemötande och utformning av utbildnings- och informationsmaterial till projektet. När du fyller i din ansökan i e-tjänsten kan du ange detta under rubriken "Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etablering i odlingslandskapet".

Så här bedömer vi din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande urvalskriterier:

 • Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (innovation) relevanta för fokusområdet.
 • Genomföraren har dokumenterad kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet.
 • Projektets metod bidrar till kunskapsspridning.
 • Det finns ett identifierat behov av projektet.
 • Projektet har tydliga och mätbara mål.

Du kan läsa mer om urvalskriterierna och om hur de viktas på sidorna 40–43 i den regionala handlingsplanenPDF för Stockholms län.

Datum för ansökan och beslut

Du kan ansöka från den 19 oktober 2018 till och med den 16 december 2018. Vi kommer att fatta beslut senast 31 januari 2018, förutsatt att ansökningarna är kompletta och innehåller sådan information att vi kan bedöma dem enligt urvalskriterierna.

Det eller de projekt som bäst uppfyller syftet med utlysningen, har högst poäng utifrån urvalskriterierna samt ryms inom den utlysta budgeten kommer att bifallas.

Period då du ska genomföra projektet

Du kan ansöka om projekt som pågår som längst till den 31 december 2020 då projektet ska vara redovisat och klart. Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan har kommit in till Länsstyrelsen men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Så mycket kan du få i stöd

Du kan få 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd, efter avdrag för
intäkter.

Du kan behöva fullmakt

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett
företag som du representerar, behöver du en fullmakt. Läs mer om fullmakter härlänk till annan webbplats.

Har du frågor?

Har du frågor om utlysningen och dess innehåll kontaktar du:

Karin Haglund, 010–223 17 28, karin.haglund@lansstyrelsen.se.

Åsa Pettersson, 010-223 15 16, asa.pettersson@lansstyrelsen.se.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Till din ansökan ska du skicka in flertalet bilagor, vissa är obligatoriska. För att Länsstyrelsen ska kunna handlägga din ansökan måste den vara komplett. Du ser att din ansökan är komplett när du får ett kvitto som säger att din ansökan är redo för handläggning.

Observera även att aktiviteter som avser livsmedel ska sökas separat från dem som inte avser livsmedel.

Kontakt