Strukturfondspartnerskapet Stockholms län

Strukturfondspartnerskapet Stockholm är ett tvärsektoriellt partnerskap med representanter från politik, akademi, näringsliv, statliga myndigheter och det civila samhällets organisationer och beslutar om prioritering av projekt inom EU:s strukturfonder. Under perioden 2014–2020 beslutas om en total projektbudget på cirka 2,3 miljarder kronor varav 845 miljoner finansieras av Europeiska socialfonden och 298 miljoner av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utlysningar ESF 2018

5 december–15 mars 2018: För ett hållbart arbetsliv.

Läs mer om alla utlysningar på Svenska ESF-rådetlänk till annan webbplats

Utlysningar ERUF 2018

15 januari–15 mars 2018: Ökad tillväxt i små och medelstora företag.

Läs mer om alla utlysningar Tillväxtverkets webbplatslänk till annan webbplats

Sammanträden Strukturfondspartnerskapet 2018

 • 19 mars
 • 4 juni
 • 11 oktober
 • 7 december
 • 18 maj 2018 - Regional mobiliseringsdialog CO2 ERUF
 • 15 maj 2018 – Regional konferens om EU:s framtida sammanhållningspolitik
 • 19 april och 2 maj 2018 - Besöksnäringsdialoger ESF med företag, branschorganisation och Arbetsförmedlingen
 • 5 mars 2018 - Dialogplattform - lärträff med regionalfondsprojekten inom hållbar stadsutveckling i Stockholm, Malmö och Göteborg
 • 16 januari 2018 - Aktörsdialog ERUF - Regionalt exportcentra
 • 24 november 2017 - Workshop Matchmaking ESF 2018
 • 6 oktober 2017 - Workshop Projektidéer ESF 2018
 • 4 september 2017 - Informationsworkshop ESF 2018
 • 5 maj 2017 - Regional inriktningskonferens ESF 2018
 • 20 mars 2017 - Dialogseminarium IKT och digitalisering ERUF
 • 16 januari 2017 – Projektarena ESF 2017
 • 14 december 2016 – Uppstart av Strukturfondspartnerskapets dialogplattform för pågående projekt och projektutvärderare i Stockholmsregionen.
 • 2 december 2016 – Matchmaking-workshop för ESF 2017
 • 28 oktober 2016 - Workshop PO 1 och PO 2 ESF 2017
 • 15 september 2016 - Workshop PO 2 ESF 2017
 • 8 september 2016 - Workshop PO 1 ESF 2017
 • 15 juni 2016 - Workshop PO 2 ESF 2017
 • 7 juni 2016 - Workshop PO 1 ESF 2017
 • 28 april 2016 - Dialog stödstruktur arbetsintegrerande sociala företag ESF 2016
 • 26 april 2016 - Dialog företagsfrämjande aktörer ERUF
 • 19 januari 2016 - Workshop vård-och omsorg ESF 2016
 • 18 januari 2016 - Kommundialog byggsektorn ESF 2016
 • 16 december 2015 - Workshop CO2 ERUF
 • 15 december 2015 - Workshop företagsfrämjande aktörer ERUF
 • 9 december - Workshop byggsektorn ESF 2016
 • 25 november 2015 - Workshop CO2 ERUF
 • 19 november 2015 - Workshop vård- och omsorg ESF 2016
 • 18 november 2015 - Workshop byggsektorn PO 1.2 ESF 2016
 • 13 november 2015 - Workshop byggsektorn PO 1.1. ESF 2016
 • 12 november 2015 - Workshop byggsektorn PO 2.1 ESF 2016
 • 9 november 2015 - Workshop företagsfrämjande aktörer ERUF
 • 22 oktober 2015 - Workshop byggsektorn ESF 2016
 • 15 oktober 2015 - Dialog FINSAM presidie ESF 2016
 • 25 maj 2015 - Workshop byggsektorn ESF 2016

Strukturfondsprogrammen för Stockholmsregionen 2014-2020 utarbetades gemensamt, i bred samverkan mellan regionala aktörer under ledning av Länsstyrelsen Stockholm under 2012-2014.

​Processen

En analys av utvecklingstendenserPDF lade grunden för inriktningen i Regional- och Socialfonden i Stockholmsregionen. Ett ytterligare underlag utgjordes av en särskild redovisning till regeringenPDF där också grunden för Stockholmsmodellen presenterades. Parallellt med att programmet förhandlades med EU-kommissionen gjordes en fördjupad kartläggning av styrkeområden i StockholmsregionenPDF, en grund för smart specialisering och fondutlysningar. Den regionala innovationsstrateginlänk till annan webbplats och de olika handlingsprogrammen togs också de fram parallellt och utgör strategiskt viktiga strategier och processer för genomförandet av Regionalfondsprogrammet i Stockholm. På motsvarande vis utgjorde analyser och samverkansområden inom den regionala kompetensplattformen viktiga processer för den regionala handlingsplanen för Socialfonden i Stockholm.

Regionalfonden

Regionalfondsprogrammet i Stockholmsregionen 2014-2020PDF är inriktat på hållbar stadsutveckling. Programmet består något förenklat av tre delar: Insatser för forskning- och innovation, insatser för ökad konkurrenskraft i små och medelstora företag samt insatser för en koldioxidsnål ekonomi. Stockholmsprogrammet har ett starkt fokus på innovation och företag.

Socialfonden

Den regionala handlingsplanen för Socialfonden i Stockholmsregionen 2014-2020PDF ska också bidra till en hållbar stadsutveckling och innehåller den fördjupade analysen och en långsiktig inriktning för insatser under perioden. Den regionala handlingsplanen i Stockholm utgår från det Nationella socialfondsprogrammetPDF och består av två programområden: Kompetensförsörjning och Ökade övergångar till arbete.

Inför varje år utarbetas sedan en särskild regional inriktning som beslutas av Strukturfondspartnerskapet. Inriktningen för 2015 var digitalisering inom vård- och omsorg samt hälso- och sjukvården i Programområde 1 och hållbar stadsutveckling i Programområde 2.

Den regionala inriktningen för ESF 2016PDF var inriktad på att stärka kompetensförsörjningen inom byggsektorn samt fokus på de individer som befinner sig längst från arbetsmarknaden, ofta med en sammansatt problematik.

Den regionala inriktningen för ESF 2017PDF handlar om en sammanhållen etablering och inkludering med insatser som på olika vis stärker nyanländas och utrikes föddas arbetsmarknadsetablering.

Den regionala inriktningen för ESF 2018PDF fokuserar på ett hållbart arbetsliv genom såväl förebyggande som stärkande insatser för livslångt lärande samt hälsa och arbetsmiljö.

Den regionala inriktningen för ESF 2019PDF har tema Kunskap och handlar om att på olika vis stärka kunskap och kompetensutveckling hos anställda och arbetslösa i länet

För närvarande pågår diskussioner om EU:s fleråriga budget 2021-2027 där omfattning och inriktning på budgeten i allmänhet och den framtida sammanhållningspolitiken i synnerhet utgör viktiga delar.

​Processen

Den 2 maj 2018 lämnade EU-kommissionen ett förslag på flerårig budget för EU för perioden 2021-2027 och i slutet av maj presenterades förslag på förordningarna för fonderna inom sammanhållningspolitiken. Förhandlingen mellan kommissionen och medlemsstaterna väntas pågå under 2018 och 2019.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har framfört synpunkter till EU-kommissionen och den svenska regeringen. Dels genom ett första yttrande om framtida sammanhållningspolitikenPDF där också lokala och regionala aktörer i Stockholmsregionen bidragit med kunskap och perspektiv. Dels genom kommissionens öppna samråd i mars 2018 och skrivelser direkt till berörda statsråd i regeringen. SKL förordar bl.a. att strukturfonderna också fortsättningsvis bör omfatta alla svenska regioner och utgå från regionala behov.

I Stockholmsregionen har en regional position antagits av Stockholmsregionens Europaförening som samlar berörda kommuner, landsting och regioner i Stockholm och omgivande län. Det urbana perspektivet, behovet av ett gemensamt regelverk för fonderna, fokus på samhällsutmaningar, däribland forskning och innovation, digitalisering, klimat samt sysselsättning och integration har lyfts fram som särskilt viktiga områden.

Regionalfonden

Framtagande av inriktning och program för Europeiska regionala utvecklingsfonden har ännu inte påbörjats.

Socialfonden

Framtagande av inriktning och program för Europeiska socialfonden har ännu inte påbörjats.

Strukturfonderna 2014-2020 i Stockholmsregionen ska genom sammanhållna strategiska satsningar bidra till en hållbar stadsutveckling. Projekten inriktas mot skapandet av en attraktiv, smart, grön, hälsosam och inkluderande stad. 

Foto: Christina Fagergren

Flertalet projekt inom både Regionalfonden och Socialfonden har en sektorsövergripande samverkan där ett flertal aktörer arbetar tillsammans för att åstadkomma resultat. Regionalfondsprojekten är ofta uppbyggda som plattformar där samverkan mellan offentliga aktörer, akademi och näringsliv syftar till att stärka små och medelstora företag inom olika branscher bland annat genom fokus på smart specialisering. Insatser i projekten förväntas öka företagens konkurrens- och innovationskraft samt förmåga att växa genom till exempel internationalisering och export. Inom Socialfonden är projekten ofta inriktade på dels kompetensutveckling av anställda inom olika sektorer för att stärka individernas ställning och attraktionskraft på arbetsmarknaden. Dels på att öka övergångar till arbete eller studier bland till exempel långtidsarbetslösa, nyanlända och arbetslösa utrikes födda eller unga som varken arbetar eller studerar.

Projektportföljen växer

Strukturfondspartnerskapet Stockholms län följer regelbundet upp projektportföljen som växer i takt med att nya projekt beslutasPDF.

Regionalfonden

Tillväxtverket förvaltar Regionalfonden och handlägger projekten som Strukturfondspartnerskapet prioriterar. På Tillväxtverkets webbplats finns en projektbanklänk till annan webbplats där det är möjligt att söka på Regionalfondsprojekt i de åtta regionala och det nationella programmet i olika delar av landet, däribland Stockholm.

Socialfonden

Svenska ESF-rådet förvaltar Socialfonden och handlägger projekten som Strukturfondspartnerskapet prioriterar. På ESF-rådets webbplats finns en projektbanklänk till annan webbplats där det är möjligt att söka på Socialfondsprojekt i de åtta regionerna, däribland Stockholm.

I programdokumenten för Regionalfonden och Socialfonden i Stockholmsregionen 2014-2020 finns inskrivet att fonderna ska genomföras i enlighet med Stockholmsmodellen. Det är en ny styrmodell som är framtagen i bred samverkan bland aktörer i regionen och där Strukturfondspartnerskapet har ett utökat mandat att utöver att besluta om prioritering av projekt också ta ett större ansvar för mobilisering inför utlysningar samt kunskapsuppbyggnad och lärande. I grunden handlar det om att styra fonderna mot prioriterade områden i Stockholmsregionen i syfte att åstadkomma långsiktigt hållbara resultat och effekter.

​Sammanhållna strategiska satsningar

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län har antagit fyra huvudprinciper för Regionalfonden och Socialfonden 2014-2020 som handlar om att Koncentrera resurser, fokusera på Företag och arbetskraft, eftersträva Fondsamverkan samt Initiera satsningar (Stockholmsmodellen).

Det övergripande målet för strukturfonderna i Stockholmsregionen är hållbar stadsutveckling och projekten förväntas bidra till skapandet av en attraktiv, smart, grön, hälsosam och inkluderande stad. Genom att tillämpa de fyra huvudprinciperna är ambitionen att strukturfonderna kan bidra till sammanhållna strategiska satsningar med tydliga resultat, i linje med regionens prioriteringar.

Bedömning av projekt

För att bedöma projekten har Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län fem bedömningskriterier som är gemensamma för Regionalfonden och Socialfonden. Kriterierna innebär en tillämpning av huvudprinciperna för sammanhållna strategiska satsningar och benämns regionala principer för urval i Stockholms Regionalfondsprogram och i den Regionala handlingsplanen för Socialfonden.

 • Relevans för huvudstadsregionens särskilda utmaningar.
  • Koppling till regionala utmaningar, strategier, styrkeområden, hållbar stadsutveckling och inomregionala skillnader.
 • Mervärde och relevans för målgruppen.
  • Tidigare erfarenheter, ordinarie strukturer, målgruppsanalys, förutsättningar för resultat, effekter, utvärderingsbarhet för lärande och konkurrensneutralitet.
 • Aktörer och samverkan.
  • Sektorsövergripande ansats, kompetens hos projektägare och deltagande aktörer, tidigare samarbeten/förstudier och koppling andra EU-program/regionala initiativ.
 • Horisontella kriterier och hållbarhetsdimensioner.
  • Integrering i problembeskrivning/genomförandeplan, projektets påverkan på jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet samt hållbarhetsdimensioner (ekologisk, ekonomisk och social), och projektägarens kompetens inom området.
 • Organisation och genomförbarhet.
  • Organisatorisk kapacitet, regional förankring/förankring bland projektpartners, förutsättningar för myttiggörande och långsiktig implementering.

Lärandeplan för strukturfonderna 2014-2020

Strukturfondspartnerskapet Stockholms län har antagit en lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen 2014-2020. Planen strukturerar och systematiserar lärande och kunskapsåterföring från fonderna på olika nivåer och består av tre delar – en utvärdering av Stockholmsmodellen, en projektportföljsuppföljning samt en dialogplattform för projekt och projektutvärderare.

Läs mer i den regionala lärandeplanenPDF

Strukturfondspartnerskapet Stockholms är en tvärsektoriell plattform sammansatt av politiker från kommuner och landsting samt chefstjänstemän från akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor. Strukturfondspartnerskapet beslutar om vilka projekt som ska prioriteras och beviljas medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF).

​Fonderna förvaltas av Tillväxtverketlänk till annan webbplats respektive Svenska ESF-rådetlänk till annan webbplats.

Den totala EU-budgeten för fonderna i Stockholmsregionen 2014–2020 uppgår till 298 mkr (ERUF) och 845 mkr (ESF). Den svenska medfinansieringen uppgår till ungefär lika mycket och den sammanlagda budgeten för strukturfonds-investeringarna är därför nära 2,3 miljarder kr under perioden 2014–2020.

Regeringen utser ordförande som i sin tur utser 22 ledamöter och ett antal ersättare. Ordförande i Strukturfondspartnerskapet Stockholms län är Jelena Drenjanin till vardags kommunalråd (M) i Huddinge kommun och även en av 12 svenska ledamöter i Regionkommittén (EU-församling som för städers och regioners talan i EU).

Ordförande

Jelena Drenjanin (M), Huddinge kommun

Kommuner och landsting, ledamöter

Fredrik Kjos (M), Upplands-Bro kommun

Joakim Larsson (M), Stockholms stad (ersättare ordf.)

Paul Lindquist (M), Stockholms läns landsting

Mats Siljebrand (L), Södertälje kommun

Ann-Christin Frickner (C), Upplands Väsby kommun

Lars Bryntesson (S), Värmdö kommun

Jens Sjöström (S), Stockholms läns landsting

Talla Alkurdi (S), Stockholms läns landsting

Kadir Kasirga (S), Stockholms stad

Malin Åberg Aas (MP), Värmdö kommun

Vakans (V)

Arbetsmarknadens organisationer, ledamöter

Heidi Svärd, LO

Stina Hamberg, SACO

Alireza Akhondi, KFO

Stefano Giangiacomo, TCO

Statliga myndigheter, ledamöter

Sven-Erik Österberg, Länsstyrelsen

Karina Uddén, Länsstyrelsen

Lotta Lilja Thörnblad, Försäkringskassan

Niclas Josephson, Arbetsförmedlingen

Universitet, näringsliv, intresseorganisationer/föreningar, ledamöter

Annika Stensson Trigell, KTH

Amelie Von Zweigbergk, Teknikföretagen

Kjell Johansson, Intresseorganisationer/föreningar

Ersättare

Magnus Engberg, Försäkringskassan

Åsa Ryding, Länsstyrelsen

Johnny Kjellström, Länsstyrelsen

Vakans, LRF Stockholm

Göran Sundström, Stockholms universitet

Lena Ringstedt, HSO

Pia Ackmark, Arbetsförmedlingen

Andreas Strand, TCO

Lisa Gemmel, SACO

Som stöd för arbetet har Strukturfondspartnerskapet Stockholms län ett sekretariat och en beredningsgrupp som består av tjänstemannarepresentanter från ett antal av Strukturfondspartnerskapets organisationer.

Huvudsekreterare är Jonas Örtquist som leder sekretariatets och beredningsgruppens arbete med mobilisering, beredning och lärande inom strukturfonderna.

Sekreteriat

Jonas Örtquist, strukturfondspartnerskapets sekretariat

Strukturfondspartnerskapets beredningsgrupp

Anna Hörlén, Stockholms stad

Emil Lindqvist, Storsthlm (Kommunerna i Stockholms län)

Carina Hillman, Arbetsförmedlingen

Shewen Nysmed, Stockholms läns landsting (TRF)

Maria Schönnings, Stockholms läns landsting (FoI)

Majlis Nilsson, Länsstyrelsen

Susanne Landin, Försäkringskassan

Ulrika Ljungman, Kungliga tekniska högskolan (akademin)

Bridget Wedberg, Coompanion (idéburen sektor)

Prenumerera via e-post

Fyll i din e-postadress om du vill prenumerera på denna sidan och därmed få uppdateringar via e-post.

Kontakt