Hållbar utveckling

Länsstyrelsen Stockholm arbetar för en hållbar regional utveckling som innebär att Stockholms län ska fortsätta växa och vara attraktivt att leva, studera, arbeta och utveckla företag i. Nu och för kommande generationer.

Vi står inför utmaningen att skapa en god tillgänglighet och delaktighet för invånarna, ett näringsrikt klimat för innovation och företagsamhet, attraktiva boendemiljöer och en levande landsbygd, samtidigt som vi minskar miljö- och klimatpåverkan, segregationen och de sociala skillnaderna. Det förutsätter en omställning och ambitiösa satsningar på nya lösningar.

I Länsstyrelsens uppdrag ingår att ta hänsyn till jämställdhet, mänskliga rättigheter, barnperspektiv, miljö och klimat i all verksamhet och i alla beslut. Det innebär bland annat att vi ska arbeta för att Agenda 2030-målen för hållbar utvecklinglänk till annan webbplats nås i samverkan med andra aktörer inom länet och att vi ska sprida information om Agenda 2030-arbetet på regional och lokal nivå.

Agenda 2030

Länsstyrelsens arbete med Agenda 2030 perioden 2018–2020 har tre huvudfokus:

  1. Samverka.
  2. Kommunicera.
  3. Utföra.

Inom dessa fokusområden genomför vi breda och tvärsektoriella insatser tillsammans med länets kommuner, landsting, civilsamhälle och företag. Det handlar till exempel om livsmedelsstrategier, länstransportplaner, översiktsplaner, klimatstrategier och landsbygdsutveckling.

Vi sprider konkreta goda exempel på insatser i regionen och genom våra publikationer lyfter vi information om länets förutsättningar kopplat till de globala målen.

Med hållbarhetsperspektiven integrerade i vårt arbete och genom stöd, samordning och underlag bidrar vi till en hållbar utveckling i Stockholms län.

Läs rapporten Läget i länet – hållbar utvecklingPDF

Samverka

Samverkan är en förutsättning för att Agenda 2030-målen ska kunna nås.
Länsstyrelsen arbetar tillsammans med länets kommuner, organisationer, företag och landsting för att definiera och prioritera ge­nomförandet, och identifiera gemensamma lösningar på regionens utmaningar.

Kommunicera

Länsstyrelsen genomför kommunikationsinsatser för att höja kunskapsnivån om Agenda 2030 och sprida lärande exempel, underlag och kunnande som främjar det långsiktiga arbetet för en hållbar utveckling i länet.

Utföra

Länsstyrelsen utför insatser inom samtliga verksamhetsområden för att regionen ska nå målen i Agenda 2030. Det omfattar bland annat att hållbarhetsperspektiven integreras i hela Länsstyrelsens arbete och att Länsstyrelsen bidrar till att stärka förmågan bland länets aktörer för ett aktivt Agenda 2030-arbete i regionen.

Kontakt