Bidrag för åtgärder i ängs- och betesmarker

Vill du restaurera igenvuxna marker till ängs- eller betesmark eller tidigare hamlade lövträd på eller i anslutning till jordbruksmark? Då kan du ansöka om ersättning för kostnaderna som åtgärderna medför.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet, Länsstyrelsen handlägger ansökningarna.

Ersättning för åtgärder i ängs- och betesmarker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ansökningsperiod

Vill du restaurera igenvuxna marker till ängs- eller betesmark eller tidigare hamlade lövträd på eller i anslutning till jordbruksmark? Då kan du ansöka om ersättning för kostnaderna som åtgärderna medför. Ansökan 2024 har nu stängt, men det kommer en ny ansökansomgång i början av 2025. Boka gärna in ett kostnadsfritt rådgivningsbesök om du är intresserad av att söka stödet (se nedan). Då är du förberedd när ansökan öppnar.

Nästa år öppnar ansökan upp tidigare. Förbered dig gärna genom att boka in ett rådgivningsbesök och ta fram en budget utifrån vår budgetmall.

Budgetmall Excel, 20.9 kB.

Vem kan söka bidrag?

Du kan söka bidraget om du är markägare eller har markägarens tillåtelse att utföra restaureringsåtgärder, till exempel som arrendator. Stödet kan också sökas av vissa stiftelser och föreningar samt kommunala bolag och entreprenörer. Statliga myndigheter och kommuner kan inte få bidrag för restaureringsåtgärder.

Krav du behöver uppfylla

En ansökan är ingen garanti för att få stöd, utan Länsstyrelsen kommer att behöva prioritera bland inkomna ansökningar på grund av en begränsad budget och för att se att det finns tillräckligt stora naturvärden på platsen.

Ett grundläggande krav för att få restaureringsstödet för ängar och betesmarker är att de ska ha höga natur- och/eller kulturvärden som går att restaurera på upptill 5 år. Efter restaureringen ska marken skötas långsiktigt. För att möjliggöra en långsiktig skötsel så är det viktigt att marken efter restaurering kan komma att uppfylla villkoren för miljöersättning (markklasserna särskilda värden, gräsfattiga marker, mosaikbetesmark eller skogsbete).

Miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar 2024, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Du får inte påbörja restaureringsåtgärden innan du får ditt beslut.

Så stort är bidraget

Som högst kan du få ersättning som täcker 70 procent av godkända kostnader för restaureringsåtgärderna.

Under 2024 har Länsstyrelsen i Stockholm totalt 295 000 kronor att fördela i stöd. Om vi får in fler ansökningar än pengarna räcker till måste vi prioritera.

Åtgärder som du kan få bidrag för

Du kan få bidrag för att restaurera ängsmarker och betesmarker på minst 0,3 hektar eller för att restaurera tidigare hamlade lövträd i jordbrukslandskapet. Bidrag kan ges till åtgärder som är nödvändiga för restaureringen, till exempel avverkning, röjning, bortforsling av ris och eget arbete.

Inköp av redskap eller maskiner ersätts inte, men kostnader för stängsel kan ingå.

Vi har tagit fram en budgetmall som du kan ladda ner och använda för att ta fram din budget till ansökan. Mallen är baserad på Naturvårdsverkets riktvärden kring kostnader.

Budgetmall Excel, 20.9 kB.

Statligt stöd för restaurering av ängsmark, betesmark och hamlade träd, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Du kan inte få ersättning för åtgärder på mark där du har fått statligt stöd eller EU-stöd för skötselåtgärder inom fem år före ansökningstillfället, eller andra åtgärder som syftat till att bevara eller återställa biologisk mångfald inom tio år före ansökningstillfället.

Prioriteringar

Om pengarna inte räcker till alla ansökningar, behöver Länsstyrelsen prioritera bland ansökningarna. Det innebär att även en ansökan för artrika marker kan få avslag om det finns andra marker som har ännu högre värden.

Förutom några nationellt gemensamma grunder för prioritering beslutar varje länsstyrelse hur prioritering ska ske inom länet. Detta eftersom förutsättningar och naturvärden skiljer sig åt mellan olika regioner i landet. Kontakta oss för mer information om vad som prioriteras i Stockholms län.

Gemensamt för alla län är att ersättningarna i första hand prioriteras till åtgärder som

 • bedöms ha bäst förutsättningar när det gäller att långsiktigt uppfylla syftet med stödet, det vill säga bevara, stärka, utveckla eller återställa biologisk mångfald
 • bedöms vara viktiga för att bevara eller sprida arter som gynnas av att träd återgår i hamling
 • avses utföras på mark som bedöms vara viktig för att bevara eller sprida arter som gynnas av att marken betas eller slås, och vissa särskilt utpekade naturtyper.

Prioriteringar i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholm prioriterar följande faktorer för en ansökan om att restaurera ängs- eller betesmark:

 • Goda förutsättningar finns för att få hela eller delar av arbetet gjort och utbetalt i år.
 • Marken har kända värden och det finns en plan för vad som kan göras för att snabbt komma i gång och gynna dem.
 • Goda förutsättningar finns för långsiktigt god hävd (till exempel förekomst att du har egna djur eller avtal med en djurhållare).
 • Restaurering av slåtterängar är särskilt prioriterade.
 • Bra kostnadseffektivitet.

Exempel på faktorer som kommer att sänka prioriteringen för en ansökan:

 • Riklig förekomst av svårbekämpade arter (till exempel tuvtåtel, älggräs eller örnbräken).
 • Svårbedömd långsiktighet.
 • Låg kostnadseffektivitet.

Om ansökan gäller restaurering av tidigare hamlade träd så görs en samlad bedömning av nuvarande värden, vilken nytta en restaurering skulle göra för det enskilda trädet och för landskapet, samt förutsättningar att lyckas med restaureringen under den begränsade tidsperioden.

Enskild rådgivning inför ansökan

Länsstyrelsen kommer att prioritera ansökningar där marken har fått besök av en rådgivare. Då kan vi se vilka värden som finns och vilka restaureringsåtgärder som behövs. Det innebär även att du som söker har koll på omfattningen av arbetet och därför har bättre chans att hinna med arbetet i år. Om du inte står i startgroparna så är det bättre att du förbereder dig i år och skickar in din ansökan i början av nästa år när vi öppnar upp nästa chans att söka.

Kontakta Frida Hedin på Hushållningssällskapet om du är intresserad av att få kostnadsfri restaureringsrådgivning.

E-post: frida.hedin@hushallningssallskapet.se.

Ansök om bidrag

Ansökan 2024 har nu stängt, men det kommer en ny ansökninggsomgång i början av 2025.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss