Stöd till bredbandsutbyggnad

Vill du bygga ut snabbt bredband på landsbygden? Du kan söka stöd för projektet om bredbandet är till nytta för fler än bara dig själv.

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället. Ett grundläggande villkor för stödet är, att det ska vara till nytta för många. Du kan alltså inte få stöd för att bygga ut bredband bara till din egen fastighet eller verksamhet.

Vem kan få stöd?

Endast juridiska personer kan söka stödet:

  • myndigheter
  • kommuner
  • landsting och regioner
  • företag (inte enskilda firmor)
  • föreningar och andra organisationer.

Du kan inte söka stödet som privatperson eller om du driver en enskild firma.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Hur stort är stödet?

I Stockholms län kan man få stöd för 60 procent av de utgifter som är stödberättigande. Resterande 40 procent ska finansieras med privata medel.

Kontaktpersoner Länsstyrelsen Stockholm

För mer information om bredbandsstödet och beslutsomgången, kontakta Maria Malmlöf, utredare på Länsstyrelsen.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Alla ansökningar som kommer in prioriteras enligt nationella urvalskriterier.

Urvalskriterierna finns beskrivna i den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammetPDF.

Hur ansöker jag om stöd?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd eller miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Den som planerar att bygga bredband måste ta ställning till om det enskilda fallet innebär en väsentlig ändring av den fysiska miljön. Utföraren ansvarar också för att hämta in nödvändiga tillstånd och dispenser för arbetet.

​Markarbeten i känsliga områden ska samrådas med Länsstyrelsen i god tid. Risken är att projektet annars kan drabbas av onödiga förseningar, eller i värsta fall förbud och viten.

Länsstyrelsen är beslutande i vissa frågor som rör tillstånd och dispens enligt miljöbalken, om inte beslutanderätten överlåtits till kommunen. Även ansvaret för länets fornminnesregister och prövning av ärenden enligt kulturminneslagen är en del av Länsstyrelsens myndighetsroll.

Övriga tillstånd

För utbyggnad av bredband krävs även andra myndighetskontakter. Delar av utbyggnaden är bygglovspliktig enligt plan- och bygglagen och bygglov måste sökas hos kommunen. Tillstånd måste finnas för grävning på kommunens mark.

Trafikverket beslutar om tillstånd att gräva längs med statlig väginfrastruktur. Försvaret och luftfartsverket granskar uppförande av master, bland annat med avseende på flyghinder och telekonflikt.

Länkar till länets kommuner

Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Miljöbalkens bestämmelser tillämpas även vid uppförande av master. Den som vill uppföra en mast bör i de allra flesta fall anmäla detta för samråd enligt miljöbalken till Länsstyrelsen.

För att uppföra en mast krävs flera myndighetskontakter. Master är bygglovspliktiga enligt plan- och bygglagen och bygglov måste sökas hos kommunen. Försvaret och luftfartsverket granskar masterna bland annat med avseende på flyghinder och telekonflikt.

För vissa typer av trådlös kommunikation via fast radio (radiolänk) behövs lokala tillstånd från Post- och Telestyrelsen om frekvenstilldelning. En del frekvenser behöver inte tillstånd.

Informationsblad om anmälan för samråd om masterPDF

Länsstyrelsen Stockholms policy för uppförande av masterPDF

Om radiotillstånd hos Post- och telestyrelsenlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen har flera roller för att främja bredbandsutbyggnad i länet. Nedan finns rapporter, kartläggningar och de handlingsplaner som beskriver länsstyrelsens prioriteringar i arbetet att främja bredbandsutbyggnaden i länet.

En regional digital agenda för Stockholms länPDF

En Digital Infrastruktur, strategisk regional handlingsplanPDF

Regional handlingsplan för Landsbygdsprogrammet, inklusive bredbandPDF

Kartläggning av IT-infrastruktur på Stockholms läns landsbygdPDF

Konkurrensutsättning

Länsstyrelsen publicerar alla kartor för de projekt som har ansökt stöd, för att ta reda på om det finns någon marknadsaktör som planerar att bygga ut bredband utan stöd i samma område som projektet valt. Genom att publicera kartor över de områden som sökanden planerat att bygga bredband i ska marknaden få kännedom om projektet.

Om det finns någon marknadsaktör som har planerat att bygga ut bredband utan stöd inom samma område ska Länsstyrelsen kontaktas omgående. De ansökningar som kommer in kommer att publiceras för samråd i minst fem veckor.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Ansökan om utbetalning består av två delar. Du ska först registrera dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst och därefter ska du skicka in underlag till oss på Länsstyrelsen.

1. Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i. Se mer information i guiden under kapitlet Enhetskostnad, fast ersättning och EIP och kapitlet Utgifter.

Guide för hur du gör din ansökan om utbetalning i e-tjänsten (PDF)länk till annan webbplats

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänstlänk till annan webbplats

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

2. Skicka in underlag

När du har registrerat utgifterna i e-tjänsten laddar du upp underlagen eller skickar dem via brev till oss på Länsstyrelsen. Underlagen ska ha ett försättsblad och numreras och sorteras i samma ordning som du registrerade dem.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om vilka underlag som ska skickas in, och hur de ska sorteras.

Hur du hanterar underlag finns beskrivet i Jordbruksverkets guide (PDF)länk till annan webbplats

Försättsblad – underlag till ansökan om utbetalning (PDF)länk till annan webbplats

Skicka underlaget till:

Länsstyrelsen Stockholm
104 22 Stockholm

Fakturor

På fakturorna ska det framgå att de har koppling till det som du beviljats stöd för, och utgifterna ska finnas med i ditt beslut om stöd. Alla underlag som fakturan hänvisar till ska skickas med. Om du inte ansöker om utbetalning för hela beloppet ska du markera vilka utgifter du ansöker för.

Utgifter ska anges exklusive moms om du är momsredovisningsskyldig.

Betalningsbevis

Du ska skicka in kontoutdrag eller betalningsbevis som visar att du har betalat utgifterna.

Särredovisning i bokföringen

Alla utgifter som avser investeringen eller projektet ska särredovisas i bokföringen genom att bokföras på ett eget kostnadsställe eller med en särskild bokföringskod.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Stöd till bredbandsutbyggnad (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00