Stöd för säkrad dricksvattentillgång

Sök bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållning och tillgången till dricksvatten. Bidrag kan framförallt sökas av kommuner och kommunala bolag.

Bidrag kan ges till åtgärder inom till exempel:

  • vattenskyddsområden
  • vattenbesparande åtgärder
  • framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag
  • investering i ny teknik
  • andra åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten.

Länsstyrelsen hanterar ansökningar och fattar beslut om bidrag.

Länsstyrelsen ser gärna att bidraget har en koppling till genomförandet av åtgärder i Stockholms läns regionala vattenförsörjningsplanPDF.

Senaste ansökningsdatum är den 15 september.

Vi räknar med att kunna ge preliminärt besked senast den 31 oktober och slutgiltigt beslut före årsskiftet.

Om bidraget

Bidraget kan vara högst 1 000 000 kronor och avse högst 50 procent av kostnaden för de stödberättigade åtgärderna. Bidrag får inte ges till åtgärder som har påbörjats innan Länsstyrelsen har beslutat att ge stöd. Bidrag kan inte heller ges till åtgärder som följer av skyldighet i lag eller annan författning.

Högst 75 procent av bidraget betalas ut efter en preliminär bestämning av stödets storlek. De som får bidrag behöver lämna in slutrapport i god tid före den 31 oktober 2020 till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska hinna granska slutrapporterna, slutligt bestämma bidragets storlek och senast den 31 oktober 2020 gjort slutliga utbetalningar.

Bidrag får endast ges i enlighet reglerna för statsstöd och EU-kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse.

Skicka din ansökan till

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Du kan också skicka den via e-post till stockholm@lansstyrelsen.se.

Kontakt

Enheten för mark- och vattenskydd