Nya Natura 2000-områden för fåglar

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att föreslå nya marina fågelområden till Natura 2000-nätverket. I Stockholms län är det områden i Stockholms ytterskärgård samt vissa områden i länets södra del som kan bli aktuella.

Enligt EU:s fågeldirektiv ska medlemsländerna hålla koll på de platser där vilda fåglar trivs och dit de återkommer för att exempelvis häcka, rasta eller söka föda. De mest betydelsefulla fågelområdena ska vara Natura 2000-områden.

EU-kommissionen tycker att Sverige har tagit med en för liten andel av våra marina fågelområden i Natura 2000-nätverket. De utgår ifrån de IBA-områden som BirdLife International pekar ut som särskilt betydelsefulla för fågellivet. Kommissionen bedömer att Sverige inte uppfyller kraven i fågeldirektivet och har tagit ett första steg i en rättslig process.

Länsstyrelsens uppdrag

Regeringen har beslutat att Sveriges Natura 2000-områden för fåglar ska kompletteras. Tolv länsstyrelser, som har kust mot havet, har fått i uppdrag att föreslå nya sådana områden.

Vårt uppdrag är att ta reda på vilken betydelse två IBA-områden (Stockholms ytterskärgård och Torö-Muskö) har för fåglarna och föreslå nya områden som skulle kunna ingå i Natura 2000-nätverket. Förslaget ska redovisas för Naturvårdsverket senast den 22 augusti 2022.

Informera och samla in synpunkter

Länsstyrelsen ska också informera fastighetsägare och andra sakägare om processen och om vilka konsekvenser nya fågelområden kan få. De som berörs får möjlighet att yttra sig och dessa synpunkter ska finnas med i redovisningen.

Vad har vi gjort hittills?

Länsstyrelsens arbete har nyligen inletts. Vi sammanställer det vetenskapliga underlag som finns och kompletterar med nya undersökningar där det saknas data. Vi har bland annat genomfört flyginventeringar.

När underlaget är klart gör vi en bedömning av vilken betydelse de utpekade områdena har för de arter som ska skyddas. Huvuddragen i denna bedömning var klar under våren 2022.

Frågor och svar

Fåglar är världsresenärer som behöver bra livsmiljöer längs hela färden. Med Natura 2000-områden försäkrar vi oss om att de områden där fåglarna trivs bäst bevaras för framtiden.

Inom EU ska de viktigaste fågelområdena vara Natura 2000. EU-kommissionen anser att Sverige har tagit med en så liten andel av våra viktiga fågelområden i detta nätverk att vi inte uppfyller fågeldirektivet.

Kommissionen har tagit ett första steg mot en rättslig process och riktat en så kallad ”formell underrättelse” mot Sverige. Om bristerna inte åtgärdas kan det bli sanktioner som följd.

De tolv länsstyrelser som ligger längs kusterna har fått i uppdrag från regeringens att föreslå nya Natura 2000-områden i miljöer som är viktiga för fåglar som exempelvis häckar, övervintrar eller rastar.

EU-kommissionen pekar på två områden i Stockholms län:

  • Stockholms ytterskärgård
  • Torö-Muskö.

Länsstyrelsen ska ta fram ett kunskapsunderlag och göra en vetenskaplig bedömning av vilken betydelse dessa områden har för fågellivet. De viktigaste områdena ska vara med i förslaget. Om något område utesluts måste det motiveras.

Ärenden om områdesskydd är ofta förenade med intressekonflikter. Detta regeringsuppdrag består av två delar.

  1. Länsstyrelsen ska göra ett förslag på nya Natura 2000-områden. Bedömningen ska baseras på vetenskaplig grund och fåglarnas behov. De viktigaste områdena ska vara med i förslaget. Om något område utesluts måste det motiveras.
  2. Länsstyrelsen ska också informera berörda fastighetsägare och andra sakägare om förslagen och om vilka konsekvenser de kan få. Den som är berörd ska få möjlighet att komma med synpunkter. Dessa synpunkter ska finnas med i redovisningen till Naturvårdsverket och sänds sedan till regeringen innan beslut tas.

Om de föreslagna områdena blir Natura 2000-områden ska Läns­styrelsen upprätta en så kallad bevarandeplan för respektive utpekat område där det framgår hur områdets fågelarter och naturvärden ska skyddas och skötas. Om du vill göra något som kan påverka miljön i dessa områden på ett betydande sätt måste du söka tillstånd för det.

Länsstyrelsen kan inte nu bedöma vilka bevarandeåtgärder som behövs i de föreslagna områdena. Vilka former dessa ska ha kommer att vid behov diskuteras vidare med markägare och kommun lämpligen i samband med kommande samråd om förslag till bevarandeplaner. Det övergripande målet för Natura 2000-områdena är att långsiktigt säkra gynnsam bevarandestatus för de utpekade fågelarterna som uppfylls av bevarandeåtgärderna.

Regeringen.

I regeringens beslut och i Naturvårdsverkets riktlinjer omnämns begreppen SPA och IBA.

SPA - Special protection area

SPA är Natura 2000-områden som upprättas med stöd av EU:s fågeldirektiv. Förkortningen står för Special protection area – särskilda skyddsområden. Natura 2000-områden kan också upprättas med stöd av EU:s art- och habitatdirektiv, då kallas de för SAC (Special Area of conservation). Länsstyrelsens uppdrag är i detta fall att lämna förslag på nya SPA.

Karttjänst med befintliga SPA-områden i länet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

IBA - Important bird and biodiversity areas

IBA är områden som bedöms vara viktiga för bevarandet av fågelpopulationer och biologisk mångfald. Förkortningen står för Important bird and biodiversity areas.

Den internationella fågelorganisationen BirdLife definierar dessa områden utifrån ett 20-tal kriterier, bland annat hotade arter, arter med begränsad utbredning, arter med ogynnsam bevarandestatus samt stora ansamlingar av fåglar.

Regeringen har gett länsstyrelsen i uppdrag att utgå från dessa IBA i arbetet med att föreslå nya SPA.

Karttjänst med IBA-områdenas avgränsning på BirdLifes webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till komplettering av nätverket Natura 2000, områden utpekade utifrån fågeldirektivet på uppdrag av Naturvårdsverket. Länsstyrelsen ger nu kommuner, myndigheter, markägare och andra berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Det innebär inte någon skyldighet att yttra sig utan är en möjlighet att lämna de synpunkter man vill att Länsstyrelsen skickar vidare till Naturvårdsverket.

Kontakt

Enheten för landskap och naturskydd

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss