Regeringen har beslutat att Sveriges Natura 2000-områden för fåglar ska kompletteras. Tolv länsstyrelser, som har kust mot havet, fick år 2021/2022 i uppdrag att föreslå nya sådana områden, så kallade SPA-områden.

Länsstyrelsen Stockholms uppdrag var att ta reda på vilken betydelse två IBA-områden (Stockholms ytterskärgård och Torö-Muskö) har för fåglarna och föreslå nya Natura 2000-områden som skulle kunna ingå i Natura 2000-nätverket.

Förslaget sändes på remiss till sakägare och andra myndigheter och redovisades sen till Naturvårdsverket. Efter att de bedömt förslaget gjorde de en hemställan till regeringen för att fatta beslut om utpekande av nya områden enligt fågeldirektivet. Naturvårdsverket hemställde om att 29 nya områden i Sverige läggs till nätverket Natura 2000 enligt fågeldirektivet och om ändringar av ytterligare sex befintliga områden enligt fågeldirektivet. Regeringen har ännu inte fattat beslut.

Vad är SPA och IBA?

SPA är Natura 2000-områden som upprättas med stöd av EU:s fågeldirektiv. Förkortningen står för Special protection area – särskilda skyddsområden.

IBA är områden som bedöms vara viktiga för bevarandet av fågelpopulationer och biologisk mångfald. Förkortningen står för Important bird and biodiversity areas.