Nämdöskärgården – en blivande nationalpark i Stockholms skärgård

Skärgården öster om Nämdö i Värmdö kommun är en mycket variationsrik och i princip oexploaterad del av Stockholms skärgård. Nu har arbetet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården startat!

I området finns tusentals kobbar och skär och även större öar med genuin skärgårdsbebyggelse. Natur- och kulturvärdena är höga, både på land och i vattenmiljön. Fågellivet är rikt och det är inte ovanligt att du träffar på den mäktiga havsörnen. Har du tur kan du även få syn på någon av områdets gråsälar. Det bräckta vattnet hyser många fina miljöer med bland annat musselbankar och skyddade, grunda havsvikar med kransalger.

Nu har arbetet påbörjats för att skydda området som nationalpark. Det föreslagna nationalparksområdet omfattar bland annat de fyra befintliga naturreservaten Bullerö, Långskär, Långviksskär och Biskopsö som även ingår i EU-nätverket Natura 2000. I utredningsområdet ingår även ett större havsområde öster om de nämnda naturreservaten.

Vill du vara med och påverka arbetet? Vi vill gärna veta hur du som besökare kan uppleva området på bästa sätt och hur friluftslivet kan utvecklas. Längst ner på sidan finns ett formulär där du kan berätta vad du skulle uppskatta i den blivande nationalparken!

Hur går arbetet till?

Att bilda en nationalpark tar flera år. I arbetet ingår bland annat att köpa in mark, kartlägga natur- och kulturvärden, göra området tillgängligt för besökare och att ta fram förslag till beslut och skötselplan. Slutligen är det regeringen och riksdagen som beslutar att nationalparken bildas. Arbetet drivs av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun. Samverkan, delaktighet och kommunikation är viktiga delar i processen att bilda en nationalpark, både mellan myndigheter och med andra berörda intressenter och aktörer i området.

Genom att bilda nationalparker kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv för framtiden. Nationalparkerna är också natursköna miljöer som ska inspirera och underlätta för människor att komma ut i naturen.

Så bildas en nationalpark – information på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vad händer just nu?

För att ett område ska kunna skyddas som nationalpark måste ingående mark och vatten ägas av staten. Processen att förvärva den mark som föreslås ingå i nationalparken har påbörjats och kommer att sträcka sig en tid framöver.

Parallellt med markförvärven sammanställs också befintlig kunskap om natur- och kulturvärdena i området. Där vi idag saknar tillräcklig kunskap, kommer utredningar och inventeringar att genomföras – både på land och i vattenmiljön. Även hur området nyttjas för rekreation och friluftsliv idag, och vilka värden för friluftslivet som kan utvecklas ytterligare, utreds. Det är viktigt att ha god kunskap och tillräckligt underlag för att kunna besluta om vilka bestämmelser som behövs i området. Ett viktigt syfte med nationalparken är både att skapa god tillgänglighet i området och att anpassa den framtida skötseln så att natur- och kulturvärdena bevaras och utvecklas på ett bra sätt.

Tidplan bildandet av Nämdöskärgårdens nationalpark

 

Dela din berättelse om Nämdöskärgården, workshoppar under hösten 2021

Vilka berättelser om Nämdöskärgården berättar du? Vilka berättelser tycker du är viktiga idag och vad vill du lyfta för framtidens nationalparksbesökare? Under oktober 2021 anordnar vi tre workshops tillsammans med Centrum för Naturvägledning kring våra gemensamma berättelser om Nämdöskärgården. Vi är intresserade av att komma i kontakt med alla som på olika sätt möter och berättar för besökare om området och vad man kan uppleva där. Ju fler perspektiv desto bättre.

Du hittar mer information om workshoparna i kalendariet här. Välkommen!

Besökarenkät under sommaren 2021

Detalj från skylt.

En god dialog och delaktighet med de som berörs av nationalparken är en förutsättning för ett lyckat projekt. Under sommaren 2021 sitter det därför skyltar uppe ute runtom i utredningsområdet där besökare ombeds lämna synpunkter och idéer om vad de upplever som viktigt och vad de uppskattar med området via en QR-kod och sin mobiltelefon. Undersökningen pågår till och med vecka 44.

Det går också bra att delta i undersökningen via www.enkat.net/namdo Länk till annan webbplats. om du tillhör dem som vistas i området, eller har besökt området nyligen. (Om du inte tillhör den gruppen men vill lämna synpunkter och idéer ber vi dig använda formuläret längst ned på denna sida).

Besök området

Du kan besöka och njuta av det vackra området redan idag. En stor del av det föreslagna nationalparksområdet är skyddat som naturreservat och Natura 2000. Till vissa öar finns det turtrafik, medan andra enbart nås med hjälp av båttaxi eller egen transport. För att förflytta sig mellan öarna krävs egen transport.

Läs mer om de befintliga naturreservaten för att planera ditt besök:

Bullerö naturreservat

Långviksskär naturreservat

Långskär naturreservat

Biskopsö naturreservat

Andra projekt i området

Utöver projektet att bilda Nämdöskärgårdens nationalpark pågår eller planeras även ett par andra projekt i ungefär samma område. Det är dels ett ”omlandsprojekt” som är ett projekt för att stödja utvecklingen av näringslivs- och turismfrågor i anslutning till den föreslagna nationalparken, och dels planerna på att skapa ett ”biosfärområde” för att gynna en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Omlandsprojektet och arbetet med biosfärområdet ingår inte i nationalparksprojektet, men de har båda en stark koppling till och stor betydelse för nationalparken. Det är olika parter som ansvarar för respektive projekt. Läs mer nedan.

Den föreslagna nationalparken i Nämdöskärgården kommer sannolikt att bli ett populärt besöksmål som lockar besökare från både när och fjärran. För att besökare ska kunna uppleva parken och dess värden på ett bra sätt behövs stöd från omgivningen, bland annat gällande boende, mat, transporter och andra aktiviteter.

Boende och företagare i nationalparkens närhet, det vill säga ”omlandet”, kommer att spela en mycket viktig roll för utvecklingen av nationalparken. Även om nationalparken i sig utgör målet för många turisters resa, är det utanför dess gränser som en stor del av servicen måste tillhandahållas och även där de ekonomiska samhällsvinsterna skapas.

Omlandsprojektet drivs av Värmdö kommun med stöd av Länsstyrelsen Stockholm.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Länsstyrelsens biträdande projektledare i detta Patrik Cederlöf.

Syftet med ett biosfärområde är att på ett hållbart sätt bidra till att bevara ett värdefullt naturområde och samtidigt skapa utrymme och möjlighet för människor att på ett modernt sätt leva och verka i området.

Föreningen Nämdö Green Archipelago har bildats för att göra en förstudie med ekonomiskt stöd av WWF om ett eventuellt biosfärområde i Nämdöskärgården. Biosfärområden utses av Unesco efter nominering från medlemsländerna.

Om biosfärområden på Unescos webbplats Länk till annan webbplats.

Om biosfärområden på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Inventeringar

En viktig del i utredningsarbetet inför nationalparksbildningen är att undersöka och analysera olika bevarandevärden. Detta görs genom att befintliga underlag och litteratur som rör utredningsområdet gås igenom och uppdateras. Nya, kompletterande inventeringar görs där kunskap saknas. Underlaget används sedan i framtagandet av ett förslag till föreskrifter och skötselplan för den blivande nationalparken.

Nedan listas rapporter från genomförda inventeringar:

Fågelskär i Stockholms skärgård (pdf) Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Följ arbetet i vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om arbetet med att bilda nationalpark vid Nämdöskärgården:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tidigare nyhetsbrev

Nr 1 2021 Länk till annan webbplats.

Nr 2 2021 Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Sverige var först i Europa med att stifta en naturskyddslag och bilda nationalparker. Det skedde 1909. Då, som nu, var tanken att orörd natur ska bevaras för samtidens människor och kommande generationer. Naturvården har utvecklats sedan dess och handlar idag både om att bevara och nyttja naturen på ett hållbart sätt. För oss som individer och samhället i stort gäller att vi måste vara rädda om den värdefulla natur vi har.

Nationalpark eller naturreservat?

Idag finns framförallt två sätt att skydda större naturområden i Sverige: som nationalpark eller naturreservat. Båda skyddsformerna är inskrivna i miljöbalken, men nationalpark innebär ett kraftfullare skydd än naturreservat. Till skillnad från naturreservat så är det regering och riksdag som fattar beslut om nationalparker, medan det är länsstyrelse eller kommun som beslutar om naturreservat. I en nationalpark måste dessutom all mark vara statligt ägd och det är större naturområden av en viss landskapstyp som skyddas. Områdena ska vara i naturligt tillstånd, vilket innebär att naturen ofta får fortsätta att vara som den är. I områden som präglats av traditionell skötsel är det dock viktigt att skötseln fortsätter för att markerna inte ska växa igen. Utöver skyddet, så skapar även en nationalpark större förutsättningar för ökad sysselsättning i närområdet, inom till exempel turism och besöksnäring.

Om nationalparker på webbplatsen Sveriges nationalparker Länk till annan webbplats.

Nämdöskärgården utgör ett välbevarat och representativt exempel på ett skärgårdsområde i Östersjön. Området omfattar både mellan- och ytterskärgårdsmiljöer. Dess kobbar och skär, rika växt- och djurliv och intressanta historia gör tillsammans med storleken området unikt och viktigt att skydda för kommande generationer. Genom att bilda en nationalpark kan natur- och kulturvärdena bevaras och utvecklas. Inom området kan också entréer och anordningar för besökare uppföras för att skapa förutsättningar för besökare att på ett hållbart sätt upptäcka området.

Det är mycket sannolikt att det blir en nationalpark i området, även om vi i detta skede inte vet den exakta utbredningen. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun arbetar tillsammans för att nationalparken ska bildas. Staten (genom Naturvårdsverket) är redan ägare till en del av området som utreds inom nationalparksbildningen. Beslut om att bilda en nationalpark fattas av regering och riksdag och det är först när beslutet är fattat som vi med säkerhet vet att det blir en nationalpark.

Det kommer att ta flera år innan nationalparken kan invigas. Ofta tar ett nationalparksprojekt minst fem år att genomföra. Läs mer om processen via denna länk

Så bildas en nationalpark – information på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Nedan visas det område som utreds inför nationalparksbildningen. Kartan baseras på den föreslagna avgränsningen som presenteras i Naturvårdsverkets nationalparksplan från 2008, Länk till annan webbplats. men har även utökats med ett större havsområde öster om detta. Avgränsningen är ännu inte klar utan kommer falla ut under arbetets gång. Eftersom staten måste vara markägare, avgör resultatet av markförhandlingarna vilket område som till slut kan bli aktuellt. Arbetet med att köpa in mark är påbörjat och kommer pågå under en längre tid.

När förhandlingarna om markförvärv är avslutade kommer ett slutligt förslag på vilket område som bör ingå i nationalparken att lämnas till regeringen som efter riksdagens godkännande beslutar om nationalparkens gräns. Det kommer därför att dröja flera år innan den exakta avgränsningen för den blivande nationalparken är beslutad.

Utredningsområde för Nämdöskärgårdens nationalpark

Karta: Utredningsområde för Nämdöskärgårdens nationalpark

Klicka på bilden för att se den i större format

Under tiden som planeringen och förberedelserna inför bildandet av nationalparken pågår kommer det inte att vara någon större skillnad jämfört med idag. De befintliga naturreservaten har tills vidare samma regler och skötseln pågår som tidigare. Information om processen kommer löpande läggas upp på denna webbsida och förmedlas på andra sätt.

Att ett område utses till nationalpark är både ett sätt att skydda och bevara naturen samtidigt som det är ett slags ”kvalitetsstämpel” som har hög status både nationellt och internationellt. Många personer från såväl Sverige som andra länder, kommer att vilja besöka och uppleva nationalparken och dess natur.

Under tiden som bildandet av nationalparken pågår kommer bland annat befintliga anläggningar för friluftslivet som till exempel toaletter, rastbord, grillplatser, vandringsleder med mera att ses över, samtidigt som nya anläggningar planeras på en del platser. Viss natur tål inte att alltför många besökare vistas där samtidigt, varför zonering och så kallad kanalisering av besökare troligen kommer att ske. Kanalisering innebär att man genom förbättrad tillgänglighet på vissa platser styr merparten av besökarna dit. Det kan till exempel vara genom att anlägga markerade leder och iordningställa rastplatser.

Det kommer också att uppföras entréer som välkomnar besökare till nationalparken. Var entréerna kommer att finnas är ännu inte bestämt, utan kommer att beslutas under projektets gång. Vid entréerna kommer det att finnas information om områdets värden, utbredning och vilka anläggningar för besökare som finns, till exempel i form av bryggor, rastplatser, utsiktspunkter, markerade leder med mera. Här kommer också att finnas information om vilka regler man som besökare måste följa.

Under sommaren 2021 genomför vi en enkät till dem som besöker utredningsområdet för att få reda på vad besökare upplever som viktigt och intressant. Det blir ett underlag till det fortsatta arbetet med att förbereda området för fler besökare.

Det ingår inte att utreda behov av eller planera för ett naturum (besökscenter) inom projektet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården.

Att färdigställa ett naturum tar lång tid och det är kostsamt att både bygga och förvalta. Fokus ligger därför istället på att försöka få till en nationalpark inom rimlig tid.

En nationalpark innebär inte några automatiska förbud. Det kommer dock finnas bestämmelser som reglerar vad som inte är tillåtet. Bestämmelserna är till för att skydda områdets natur- och kulturvärden för kommande generationer och bidra till att syftet med nationalparken uppnås. Vilka bestämmelser som bör gälla i Nämdöskärgårdens nationalpark utreds under arbetets gång. Arbetet kommer att omfatta dialog med många aktörer, och förslag till föreskrifter kommer att remitteras före beslut. Redan idag finns bestämmelser att ta hänsyn till i de befintliga naturreservaten.

När en nationalpark bildas är det också viktigt att ta hänsyn till hur området kan göras tillgängligt för besökare. Bestämmelserna i området ska inte vara mer begränsande än vad som krävs för att områdets värden ska bevaras på ett långsiktigt sätt. Nationalparken ska till exempel skapa utrymme olika friluftslivsaktiviteter och ge möjlighet till minnesvärda natur- och kulturupplevelser.

För att bevara, och i vissa fall även återskapa, det forna landskapets natur- och kulturvärden, behövs ett aktivt brukande av markerna. Det kan till exempel röra sig om bete med betesdjur, slåtter och andra insatser som till exempel röjning av buskar och sly.

Jakt och fiske regleras till viss del redan idag inom de befintliga naturreservaten, och kommer utredas vidare under arbetets gång. Eventuella restriktioner finns för att skydda områdets värden för framtida generationer och bidra till att syftet med nationalparken uppnås.

Lämna dina idéer och tankar här

Kontakt

Elin Deremar

Regional projektledare

Veronica Axelsson

Biträdande regional projektledare

Telefon via Länsstyrelsens växel: 010-223 10 00