Natur

På de här sidorna kan du läsa mer om vårt arbete inom området natur. Här finns också information om vilka stöd du kan söka för projekt inom naturvård eller vattenvård samt hur du gör om du behöver ansöka om dispens eller tillstånd.

Skyddad natur

Det finns flera sätt att skydda värdefull natur. Länsstyrelsen ansvarar vanligtvis för att sköta skyddad natur som till exempel naturreservat och nationalparker. Här kan du läsa om olika typer av skyddad natur.

Aktiviteter och ingrepp i naturen

Natur som är skyddad enligt miljöbalken, till exempel naturreservat, omfattas av regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde behöver du först bli beviljad dispens eller få tillstånd.

Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. För att utveckla friluftslivet behöver myndigheter, kommuner, föreningslivet och andra aktörer arbeta tillsammans mot samma mål.

Hotade arter

Många arter skyddas i naturreservat eller genom fridlysning. Länsstyrelsen har även olika program med åtgärder för att hjälpa flera hotade arter.

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är ett globalt miljöproblem som allvarlig hotar biologisk mångfald. Ansvaret för att hindra spridningen är enligt regelverket delat mellan många olika aktörer i samhället.

Stöd till naturvård

Om du ska starta ett lokalt projekt inom naturvård eller vattenvård finns det flera olika stöd att söka.

Om eldningsförbud

Länsstyrelsen har rätt att i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser besluta om eldningsförbud utifrån lagen om skydd mot olyckor när det råder stor risk för brand i skog och mark.

Om eldningsförbud

Kontakt