Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Projekt Resursfisk

Målet med Stockholms läns livsmedelsstrategi är ett långsiktigt hållbart livsmedelssystem där ett ökat utbud och en ökad konsumtion av regionala råvaror och förädlade produkter ingår. När det kommer till fisk är både efterfrågan och konsumtionen i länet mycket högre än tillgången. Samtidigt finns underutnyttjade resurser i våra sjöar i form av fisk som idag inte säljs som livsmedel. Projektet Resursfisk undersöker hur underutnyttjade fiskarter kan bli god och nyttig mat på många människors tallrikar.

Underutnyttjad fisk = lokal livsmedelsresurs

Idag efterfrågas lättfilead fisk. Det gör att det småskaliga yrkesfisket i våra sjöar nästan uteslutande fokuserar på rovfiskar som gös. I bifångsten finns andra arter – inte minst karpfiskar som exempelvis braxen – som vi historiskt har varit bättre på att ta om hand men som nu släpps tillbaka i vattnet. Genom att ta tillvara på mer av den fisk som är vanlig i våra vatten kan vi stärka vår lokala livsmedelsförsörjning.

Projektet Resursfisk vill hitta bättre sätt att ta tillvara på denna underutnyttjade resurs – vi kallar den resursfisk – och samtidigt skapa möjligheter till ökad konsumtion av närfångad fisk. Ett sätt är att ta fram nya, attraktiva livsmedelsprodukter av dem.

Genom projektet skapas också förutsättningar för ett ekosystembaserat fiske. En viktig förutsättning för en långsiktigt hållbar förvaltning av fisken är att låta fiskens stora betydelse avspegla sig i priset istället för att volym är enda sättet att skapa en lönsamhet för yrkesfisket. Därigenom motverkas ett potentiellt överfiske.

Projekt Resursfisk vill bidra till

 • Ett ekosystembaserat och mer hållbart fiske.
 • Ett robustare livsmedelssystem.
 • Ökad konsumtion av svensk fisk.
 • Fler hållbara och hälsosamma fiskprodukter.
 • Mer resurseffektiv försörjning av lokal fisk.
 • Lokalt fångad fisk till fler människor.
 • Ökad medvetenhet hos konsumenter om vad svenska yrkesfisket har att erbjuda.
 • Ett diversifierat och livskraftigt yrkesfiske.
 • Möjligheter till nyrekrytering i yrkesfisket.
 • Ökad samverkan mellan yrkesfiske, privata organisationer och myndigheter.

Projektets genomförande

Kartläggning

För närvarande kartläggs tillgången på underutnyttjade fiskarter i Mälardalsregionen och möjligheter till bättre resursutnyttjande och förädling av dem.

Bättre resursutnyttjande

Projektet undersöker praktiskt möjligheten att använda mer av varje fisk som fångats eller odlats. Genom att använda mer av varje fångad fisk till livsmedel ökar vi tillgången på fiskråvara och minskar svinnet.

Nya innovativa former för förädling

Inom ramen för projektet provas olika sätt att förädla resursfisken utifrån utvinningsgrad (att använda mer av varje enskild fisk) och aptitlighet.

Målet är att – tillsammans med aktörer i livsmedelskedjan – utveckla system för att fiska, distribuera och förädla fisken. System som marknadsaktörerna ska kunna driva vidare efter projektets slut. I projektet utgår vi från befintlig infrastruktur för fisket i länet och i Mälaren, med förhoppningen att fiskare från andra delar av landet kan ansluta i takt med att efterfrågan ökar.

Resursfisk kopplar till följande mål i Stockholms läns livsmedelsstrategi

 1. Mål: Regler och villkor
  Delmål: 1
 2. Mål: Konsument och Marknad
  Delmål: 1, 2, 3, 4
 3. Mål: Kunskap och Innovation
  Delmål: 1, 2, 3, 4, 5
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Samarbetsparners i projektet

Länsstyrelsen Stockholm, Axfoundation, Stockholms fiskauktion, Insjöfiskarnas centralförbund, Matlust i Södertälje, Grönsakshallen Sorunda, Eldrimner, Chipsters.

Läs mer

Axfoundation, projektpartner Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00