Växtnäring och växtskydd

Använder du växtskyddsmedel yrkesmässigt? Här finns information om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler.

För att du yrkesmässigt ska få använda växtskyddsmedel ska du tillämpa principen för integrerat växtskydd (IPM). Integrerat växtskydd handlar om att skapa hållbara växtskyddsstrategier genom att förebygga, bevaka, behovsanpassa och följa upp de moment som utförs i odlingen. Med metoden kan behovet av att använda kemiska växtskyddsmedel minskas.

Om växtskyddsmedel på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om växtskyddsåtgärder och integrerat växtskydd på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildning för att använda växtskyddsmedel

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L-2L behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning.

Om krav på godkänd utbildning och utrustning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Grundutbildningar i Mälarregionen + inriktningskurser

Grundkurser med jordbruksinriktning

Arrangör: Länsstyrelsen i Uppsala län
Plats: Distansutbildning Skype. Återkommer angående praktik.
Tillfälle 1: 17, 18, 23 och 24 mars 2021 (fyra heldagar)

Arrangör: Länsstyrelsen i Örebro län
Plats: Distansutbildning Skype
Tillfälle 1: 1, 2, 8 och 9 mars 2021 (fyra heldagar)

Anmäl dig till kursen i Jordbruksverkets kursportal Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp med anmälan eller har andra frågor, kontakta gärna någon av kursansvariga.

Grundkurs med inriktning trädgård/grönytor

Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholms län
Datum: 2, 4, 5, 16, 17, 18 och 26 februari 2021 (sex halvdagar + en heldag)
Plats: Digital kurs, Skype

Läs mer om kursen med inriktning trädgård/grönytor i kalendariet

Grundkurs för behörighet i och omkring växthus

Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholms län
Datum: 2, 4, 5, 10, 11, 12 och 25 februari 2021 (sex halvdagar + en heldag)
Plats: Digital kurs, Skype

Läs mer om kursen med inriktning växthus i kalendariet

Inriktningsdag trädgård/grönytor

Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholms län
Datum: 16 och 17 februari 2021 (två halvdagar + prov 26 februari)
Plats: Digital kurs, Skype

Läs mer om inriktningskursen med inriktning trädgård/grönytor i kalendariet

Inriktningsdag växthus

Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholms län
Datum: 10 och 11 februari 2021 (två halvdagar + prov 25 februari)
Plats: Digital kurs, Skype

Läs mer om inriktningskursen med inriktning växthus i kalendariet

Anmäl dig till kurserna i Jordbruksverkets kursportal Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp med anmälan eller har andra frågor, kontakta gärna någon av kursansvariga.

Ifall du vill ha behörighet för användning av växtskyddsmedel för både trädgård/grönytor och växthus kan du välja till inriktningsdag från den kurs du inte går i sin helhet. Ta kontakt med kursansvarig på Länsstyrelsen i Uppsala län ifall du vill göra detta.

Stockholm: Carina Lindqvist 010-223 14 38
Södermanland: Malin Almquist 010-223 43 66
Uppsala: Jens Levenfors 010-223 33 56, Ulf Rosendahl 010-223 33 36
Västmanland: Eva Eriksmarck 010-224 94 22
Örebro: Tobias Kindvall 010-224 84 42
Gotland: Ilse Hallgren 010-223 93 94

Vidareutbildningar i Mälarregionen

Jordbruk

Arrangör: Länsstyrelsen i Uppsala län
Plats: Distansutbildning Skype
Tillfälle 1: 17 och 18 februari (två halvdagar)
Tillfälle 2: 2 och 3 mars (två halvdagar)
Tillfälle 3: 9 och 10 mars (två halvdagar)
Tillfälle 4: 11 och 12 mars (två halvdagar)
Tillfälle 5: 15 och 16 mars (två halvdagar)

Arrangör: Länsstyrelsen i Södermanlands län
Plats: Distansutbildning Skype
Tillfälle 1: 10 mars (en heldag)
Tillfälle 2: 11 mars (en heldag)
Tillfälle 3: Kurs på sal kan bli aktuellt, beroende på restriktioner.

Arrangör: Länsstyrelsen i Örebro län
Plats: Distansutbildning Skype
Tillfälle 1: 18 mars (en heldag)
Tillfälle 2: 24 mars (en heldag)

Arrangör: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Plats: Distansutbildning Skype
Tillfälle 1: 16 och 17 mars (två halvdagar)
Tillfälle 2: 23 och 24 mars (två halvdagar)

Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholms län
Plats: Distansutbildning Skype
Tillfälle 1: 2 och 3 mars (två halvdagar)

Anmäl dig till kursen i Jordbruksverkets kursportal Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp med anmälan eller har andra frågor, kontakta gärna någon av kursansvariga.

Vidareutbildning betning av utsäde

Kursen utförs som självstudier. Ta kontakt med kursansvarig.

Behöver du hjälp med anmälan eller har andra frågor, kontakta gärna någon av kursansvariga.

Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholms län
Plats: Distansutbildning Skype
Tillfälle 1: 9 och 10 mars (två halvdagar)

Stockholm: Carina Lindqvist 010-223 14 38
Södermanland: Malin Almquist 010-223 43 66
Uppsala: Jens Levenfors 010-223 33 56, Ulf Rosendahl 010-223 33 36
Västmanland: Eva Eriksmarck 010-224 94 22
Örebro: Tobias Kindvall 010-224 84 42
Gotland: Ilse Hallgren 010-223 93 94

Dokumentera i sprutjournalen

All yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska dokumenteras. Det är sprutförarens ansvar att föra sprutjournal. Att föra sprutjournal ger en ökad medvetenhet kring växtskyddsarbetet och möjlighet att förbättra hantering och spridning genom att dra nytta av föregående års behandlingar och resultat.

Vad ska dokumenteras i sprutjournalen?

  • Tidpunkt för spridningen.
  • Vem som utfört spridningen.
  • Område för spridningen.
  • Syftet med spridningen.
  • Växtskyddsmedlets namn och dosering.
  • Skyddsavstånd.
  • Uppgifter om blommande växter inom området (om medlet är skadlig för pollinerande insekter).

Både uppdragsgivaren och den som utför arbetet med att spruta ska kunna visa upp en sprutjournal om tillsynsmyndigheten begär det. Det är Länsstyrelsen eller kommunen som utför tillsyn.

Mer om sprutjournaler finns på sidan Krav på godkänd utbildning och utrustning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildningskampanjen Säkert växtskydd

Kampanjen Säkert Växtskydd är en utbildningskampanj för att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel. De har tagit fram en mall för sprutjournaler som du fritt kan ladda ner och använda.

Jordbruksverket har även utvecklat appen Sprutjournal som du kan använda för att dokumentera.

Mall för sprutjournal på Säker Växtskydds webbplats Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen Sprutjournal från App Store Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen Sprutjournal från Google Play Länk till annan webbplats.

Potatiskräfta och flyghavre

Ogräset flyghavre och karantänskadegöraren potatiskräfta kan orsaka stora ekonomiska förluster.

När du hittar eller misstänker att du hittat potatiskräfta på din mark ska du anmäla det till Länsstyrelsen eller Jordbruksverket.

Det är du som brukar fastigheten som är skyldig att vidta åtgärder för att flyghavre inte sprids och bekämpa flyghavre genom handplockning eller kemisk bekämpning.

Har du frågor kan du kontakta Länsstyrelsen.

Information om karantänskadegörare på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Information om hur du bekämpar flyghavre på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om potatiskräfta

Potatiskräfta är en jordbunden sjukdom som orsakas av svampen Synchytrium endobioticum och kan orsaka omfattande ekonomiska förluster för potatisodlingen. Svampen lever som en parasit inne i potatisplantans celler och får dessa att växa okontrollerat, därav namnet potatiskräfta. Angrepp av potatiskräfta gör att kvaliteten på knölarna försämras, och antalet bildade knölar minskar. Svampens vilsporer kan överleva åtminstone 20 år i jorden även om ingen potatis odlas.

Kontakt

Enheten för lantbruk