Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Betesmarkerna efter stormen

Foto: MostPhotos

Efter stormen Alfrida ligger det vindfällda träd i många betesmarker. Dessa träd kan vara farliga för betesdjuren och gör det svårt för dem att komma åt att beta. Samtidigt är död ved bra för biologisk mångfald. Så hur mycket fallna träd kan lämnas kvar? Påverkas stöden?

Fler artiklar - Landsbygd i centrum

Stormstäda inte i onödan

Död ved är en bristvara i dagens odlings­landskap och att lämna grov död ved, särskilt av lövträd, gynnar biologisk mångfald. Men ett lager av stammar, ris och grenar huller om buller i hagen är inte bra. Storm­fällda träd kan utgöra en fara för både människor och betesdjur. På kort sikt gör det också att djuren får svårt att komma åt att beta. På lång sikt leder det till uppgödsling av marken och att betesmarksfloran inte får tillräckligt med ljus. Då påverkas både betesmarksfloran och betesdjurens förutsättningar att beta negativt. Stormstäda säkert och smart för att undvika skador och negativa effekter på betet.

Prioritera gran

Städa i första hand bort gran för att minska risken för barkborreangrepp som kan sprida sig till intilliggande skog. Skogsvårdslagens paragraf 29 om skyddsåtgärder för att förhindra skadedjursutbrott gäller på all mark, inte bara i skogen. Läs mer om denna Skogsvårdslagstiftningen på Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Kapa av och städa bort hela granar, klenare träd samt toppar och grenar av lövträd för att öka fram­komligheten och släppa ner ljus till betesmarken. Spara de grövsta stammarna eftersom de är mest värdefulla för de arter som är beroende av död ved. Se till att stammar inte blir liggande på platser med värdefull flora. Kapa och rulla stammar som behöver flyttas. Även en del klenare stammar kan lämnas om de läggs upp i små, väl avgränsade högar, så kallade faunadepåer. Undvik att elda ris i hagen eftersom det påverkar floran och betet negativt. Städa klart och vält tillbaka rot­vältor innan betesdjuren får komma in i hagen.

Säkerheten först

Tänk på att varje vindfällt träd kan utgöra en fara för både djur och människor. Träd som lutar mot andra träd kan rasa ner, stammar i spänn kan fjädra och rotvältor kan välta tillbaka. Sådana träd måste tas om hand av personer med rätt utbildning, rätt utrustning och rätt säkerhetsåtgärder. Använd om möjligt maskiner vid större jobb – det är både effektivare, billigare och mycket säkrare än motorsåg. Men se upp med körskador i betes­marker med höga floravärden!

Stormen och stöden

Påverkas jordbrukarstöden av att det ligger vindfällda träd i betesmarken? Stödreglerna sätter ingen exakt gräns för hur mycket död ved som får finnas per hektar. Enstaka stammar kan ligga kvar, liksom någon liten och väl avgränsad rishög. Det viktiga är att djuren kommer åt att beta marken.

Vid ett åtagande­plan­besök eller en fält­kontroll mäter Länsstyrelsen in och noterar ytor som djuren inte kommer åt att beta på grund av nedfallna träd, men det leder inte till någon minskning av blocket. Om andelen oåtkomlig yta är stor kan ett avdrag behöva göras i årets utbetalning.

Ylva Berry

Artikeln skrevs för Landsbygd i centrum, avdelningen för landsbygds tidning

Fler artiklar - Landsbygd i centrum

Om du inte kan uppfylla villkoren

Ändra din SAM-ansökan om du har marker som inte kan betas ett år på grund av stormfällda träd. Från och med andra året i ditt åtagande behöver du bara söka utbetalning för minst 75 procent av din åtagandeareal. Mark som du inte söker för behöver du inte beta det året. Du måste söka utbetalt för varje enskilt skifte minst vartannat år.

Kontakta oss direkt om du inte kan uppfylla villkoren för dina betesmarker på grund av storm. Du kan meddela oss i SAM Internet via bifogad fil eller övriga upplysningar. Du kan också skicka e-post eller brev. Beskriv omfattningen och vad som behöver åtgärdas. Bifoga gärna bilder.

Länsstyrelsen kan inte göra generella undantag för dem som har drabbats av storm, men vi kan göra undantag i enskilda fall vid hänvisning till en extrem väderhändelse.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss