Naturbetesmarker

Våra naturbetesmarker är viktiga för den biologiska mångfalden – här lever växter, insekter, fjärilar, bin och fåglar i samspel med våra betesdjur.

En hög artrikedom gör ekosystemen mindre sårbara och stärker förmågan att klara av ett förändrat klimat. I kortfilmen Betesmarker – mångfald och alternativ skötsel finns exempel på betesmarkernas betydelse och hur de kan användas i lantbruket. Länsstyrelsen har tagit fram filmen tillsammans med Jordbruksverket. 

Se filmen på sidan Ängs- och betesmarker på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Flagga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Ylva Berry

Enheten för landsbygdsutveckling

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00