• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ett rikt odlingslandskap

Länsstyrelsen driver projekt med kurser, rådgivning och andra aktiviteter för att stärka den biologiska mångfalden och de kulturmiljöer som är kopplade till odlingslandskapet. Genom inspiration och praktiska, konkreta råd ska aktiviteterna bidra till att nå miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Här informerar vi om aktuella erbjudanden och aktiviteter.

Flagga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Rådgivning

Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri enskild rådgivning för dig som är lantbrukare, markägare eller är intresserad av odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Du kan få rådgivning inom följande områden.

Använder du naturbetesmarker till hästar redan idag eller du funderat på att låta dina hästar beta naturbetesmarker? Genom en ny och kostnadsfri rådgivning, som anpassas efter dina förutsättningar, kan du bland annat lära dig mer om:

  • Varför man får betalt för att beta naturbetesmarker
  • Hur man kan få tillgång till naturbetesmarker att beta
  • Naturbetesmarkernas betydelse för djurvälfärd och hästarnas utveckling och hållbarhet
  • Vilka hästar som passar på olika typer av naturbetesmarker
  • Hur man ska planera och genomföra betesdriften för bästa resultat

Är du intresserad av att få rådgivning eller vill du veta mer?

Kontakta rådgivare Inger Pehrson, Palustre AB, betesexpert och hästägare. inger@palustre.se, 070-820 33 12

Har du en gammal ekonomi- och överloppsbyggnad som behöver hjälp att nå sin fulla potential? Behöver du hjälp med att hitta ett nytt användningsområde för byggnaden?

Nu kan du få råd kring hur du ska underhålla och restaurera dina gamla ekonomibyggnader, för att också varsamt kunna anpassa dessa till nya verksamheter så att byggnaderna kan fortsätta ha betydelse och berätta sin historia.

Ekonomi- och överloppsbyggnader i odlingslandskapet är till exempel jordkällare, källarstugor, smedjor, ladugårdar, lador, magasin och kvarnar. Rådgivningen omfattar inte bostadshus eller torp.

Rådgivningen riktar sig till markägare och föreningar som vill göra en insats och få mer kunskap om traditionella hantverkstekniker.

Vill boka rådgivning eller har du frågor?

Kontakta Sven-Erik Sihlberg, Ebbalund byggnads AB, ebbalundsmail@gmail.com.

Vill du öka din kunskap om ängsmarker, småbiotopers och brynzoners natur- och kulturmiljövärden, deras värde för jordbruket?

Småbiotoper såsom åkerholmar, vägrenar, brukningsvägar och öppna diken är, liksom ängsmarker och brynzoner, viktiga för att förstå landskapets historia och många är dessutom hem till en rik biologisk mångfald.

Genom denna rådgivning kan du få ökad kunskap om ängsmarker, småbiotopers och brynzoners natur- och kulturmiljövärden. Vad är deras värde för jordbruket? Vilken skötsel behöver de och hur ska du undvika problem med till exempel igenväxning och ogräs? Samt om historiska kartor för att förstå landskapets förändring och få hjälp med målbild vid eventuell restaurering.

Är du intresserad av att få rådgivning eller vill du veta mer?

Frida Hedin, HS Konsult AB
frida.hedin@hushallningssallskapet.se

Vet du att en aktiv betesplanering kan förbättra både naturvårdsnytta, djurvälfärd och lönsamhet?

Betesplanering bygger på att rätt djur betar på rätt plats och vid rätt tidpunkt, för att få önskad tillväxt på djuren och önskad skötsel på betesmarken oavsett väder. Genom rådgivning kan du bland annat få kunskap om betets näringsinnehåll, betesdjurens näringsbehov under betessäsongen, stängseltyper, betestryck och stödutfodring. Du får också lär dig mer om naturbetesmarkens natur- och kulturmiljövärden och hur du ska undvika problem med till exempel parasiter, igenväxning, trampskador, barkgnag och giftiga växter.

Vid intresse eller för att veta mer, kontakta;

Frida Hedin, HS Konsult AB
frida.hedin@hushallningssallskapet.se

Louise Ryberg, HS Konsult AB
louise.ryberg@hushallningssallskapet.se

Har du värdefulla träd på din mark? Vill du veta vilka värden som finns knutna till de värdefulla träden? Och hur dessa träd och deras värden kan bevaras och förstärkas genom åtgärder såsom föryngring, beskärning, hamling eller bekämpning av sjukdomar samt skötsel av miljön runt trädet/träden?

Med värdefulla träd i odlingslandskapet avses:

  • Jätteträd som är grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
  • Mycket gamla träd är äldre än 200 år för ek, bok, tall och gran. För övriga trädslag äldre än 140 år. Hit räknas även äldre fruktträd.
  • Grova hålträd, vilket är träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstam.

Men det kan också vara andra träd som inte uppfyller något av kriterierna men ändå har ett kulturmiljövärde.

Kontakta Daniel eller Jörg, konsulterande arborister på Svenska Trädmästarna AB

Daniel Daggfeldt, Svenska Trädmästarna AB.
daniel@tradmastarna.se

Jörg Roepcke, Svenska Trädmästarna AB
jorg@tradmastarna.se

Kurser

Erbjudande om att gå kurser kommer framöver. Prenumerera gärna på nyhetsbrevet Landsbygd i centrum för aktuella erbjudanden om aktiviteter.

Anmäl dig till nyhetsbrevet Landsbygd i centrum

Har du förslag på en gruppaktivitet som du vill att vi ska ordna? Hör av dig till oss på Länsstyrelsen, kontaktuppgifter hittar du nedan.

Kontakt

Ylva Berry

Enheten för landsbygdsutveckling

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00