Ett rikt odlingslandskap

Länsstyrelsen driver projekt med kurser, rådgivning och andra aktiviteter för att stärka den biologiska mångfalden och de kulturmiljöer som är kopplade till odlingslandskapet. Genom inspiration och praktiska, konkreta råd ska aktiviteterna bidra till att nå miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Här hittar du information om aktuella erbjudanden och aktiviteter.

Flagga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Rådgivning

Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri enskild rådgivning för dig som är lantbrukare, markägare eller är intresserad av odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Du kan få rådgivning inom följande områden.

Äger, förvaltar, arrenderar eller sköter du naturbetesmarker, ängsmarker, småbiotoper* eller brynzoner? Genom denna rådgivning kan du få ökad kunskap om deras värde för jordbruket och deras natur- och kulturmiljövärden. Du får även lära dig om vilken skötsel de behöver och få hjälp med målbild vid eventuell restaurering.

Om du har eller vill låna in betesdjur kan du få hjälp med betesplanering som kan förbättra både naturvårdsnytta, djurvälfärd och lönsamhet. Rätt djur ska beta på rätt plats och vid rätt tidpunkt, för att få önskad tillväxt på djuren och önskad skötsel på betesmarken oavsett väder. Du får också lära dig mer om hur du ska undvika problem med till exempel parasiter, igenväxning, trampskador, barkgnag och giftiga växter.

Genom rådgivning kan du bland annat få kunskap om betets näringsinnehåll, betesdjurens näringsbehov under betessäsongen, stängseltyper, betestryck och stödutfodring. Du kan få lära dig om vad som skiljer olika djurslags bete åt och hur du kan utnyttja det om du har möjlighet. Även hästar är bra på att beta naturbetesmarker med rätt betesplanering och det är bra för hästarnas välmående, utveckling och hållbarhet.

*Småbiotoper är till exempel åkerholmar, vägrenar, brukningsvägar och öppna diken. De är viktiga för att förstå landskapets historia och många hyser en rik biologisk mångfald.

Är du intresserad av att få rådgivning eller vill du veta mer?

Kontakta Frida Hedin, HS Konsult AB, frida.hedin@hushallningssallskapet.se.

Har du eller sköter du en gammal ekonomi- eller överloppsbyggnad* och vill göra en insats för att bevara den? Då kan du få råd kring underhåll och restaurering, så att byggnaden kan fortsätta ha betydelse och berätta sin historia. Du kan även få mer kunskap om traditionella hantverkstekniker och få hjälp med att hitta ett nytt användningsområde för byggnaden samt hur du varsamt kan anpassa den till nya verksamheter.

* Ekonomi- och överloppsbyggnader i odlingslandskapet är till exempel jordkällare, källarstugor, smedjor, ladugårdar, lador, magasin och kvarnar. Rådgivningen omfattar byggnader på gårdsplaner och i odlingslandskapet, men inte bostadshus eller torp.

Är du intresserad av att få rådgivning eller vill du veta mer?

Kontakta Sven-Erik Sihlberg, Ebbalund byggnads AB, ebbalundsmail@gmail.com.

Äger, förvaltar, arrenderar eller sköter du marker med värdefulla träd*? Du kan få rådgivning kring vilka värden som finns knutna till dem och hur de kan bevaras genom åtgärder som föryngring, beskärning, hamling eller bekämpning av sjukdomar samt skötsel av miljön runt trädet/träden. Du kan även få hjälp att bedöma om ett träd är farligt eller vad som kan göras för att minska riskerna kring ett döende träd.

* Med värdefulla träd i odlingslandskapet avses:

  • Jätteträd som är grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
  • Mycket gamla träd är äldre än 200 år för ek, bok, tall och gran. För övriga trädslag äldre än 140 år. Hit räknas även äldre fruktträd.
  • Grova hålträd, vilket är träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstam.

Du kan även få rådgivning om andra träd som inte uppfyller något av kriterierna men har ett kulturmiljövärde.

Rådgivningen gäller inte träd på tomtmark, men i odlingslandskapet, på gårdsplaner och i alléer.

Är du intresserad av att få rådgivning eller vill du veta mer? Kontakta Daniel eller Jörg:

Daniel Daggfeldt, Svenska Trädmästarna AB, daniel@tradmastarna.se

Jörg Roepcke, Svenska Trädmästarna AB, jorg@tradmastarna.se

Kurser

Erbjudande om att gå kurser kommer framöver. Prenumerera gärna på nyhetsbrevet Landsbygd i centrum för aktuella erbjudanden om aktiviteter.

Anmäl dig till nyhetsbrevet Landsbygd i centrum

Har du förslag på en gruppaktivitet som du vill att vi ska ordna? Hör av dig till oss på Länsstyrelsen.

Kontakt

Ylva Berry

Enheten för landsbygdsutveckling

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss