Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

När behöver du söka förvärvstillstånd?

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.

Vad gäller för fysisk person?

Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.

Du behöver inte tillstånd om:

 • Du redan äger en del av fastigheten.
 • Du får fastigheten genom arv eller testamente.
 • Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
 • Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.

Vad gäller för juridisk person?

Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:

 • Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
 • Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.

För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:

 • ett bolag
 • kyrkan
 • kommunen
 • en förening
 • en stiftelse.

I Österåkers kommun

 • Ljusterö socken

I Värmdö kommun

 • Värmdö socken
 • Möja socken
 • Djurö socken
 • Nämdö socken

I Haninge kommun

 • Utö socken
 • Ornö socken
 • Muskö socken

I Norrtälje kommun

 • Björkö Arholma socken
 • Väddö socken
 • Singö socken
 • Vätö socken
 • Rådmansö socken
 • Blidö socken
 • Länna socken

I Nynäshamns kommun

 • Torö socken

Så här ansöker du

Du ska ansöka om tillstånd inom tre månader efter att du skrev under förvärvshandlingen. Ansök genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket och skicka in den till oss på Länsstyrelsen tillsammans med en kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande.

Du hittar blanketter och mer information om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats. Här finns också anvisningar där det står vilka handlingar som du ska skicka med i din ansökan.

Blanketter och broschyrer om jordförvärv, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Avgift

För att få din ansökan prövad behöver du oftast betala en avgift till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen börjar handlägga din ansökan när du har betalat avgiften.

Så mycket ska du betala:

 • För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor om fastighetens värde är 20 miljoner kronor eller lägre. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kronor.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Betalning

Avgiften betalar du till Länsstyrelsen i Stockholm när ansökan lämnas in. Märk inbetalningen med Förvärvstillstånd och aktuell fastighetsbeteckning.

Bankgiro: 5052-4644

Överklaga ditt beslut

Om Länsstyrelsen avslår din ansökan kan du överklaga hos Jordbruksverket.

Aktuella tillståndsprövningar av lantbruksfastigheter

Vill du veta vilka jordförvärvstillstånd som är aktuella för prövning? Eller lämna en intresseanmälan till en lantbruksfastighet?

Pågående tillståndsprövningar av lantbruksfastigheter

Övrigt om lantbruksfastigheter

Syn av ett arrendeställe kan bland annat göras då en arrendator tillträder och frånträder ett arrendeställe. Genom synen bestäms i vilket skick arrendestället är. Syn hålls av minst två personer som av länsstyrelsen förklarats behöriga att hålla arrendesyn. Syneman skall vara förtrogen med arrende- och jordbruksförhållandena i länet.

Länsstyrelsen har beslutat att följande personer är behöriga att hålla arrendesyn. Förordnandena gäller till och med den 31 januari 2025. Synemännen tas upp i Länsstyrelsens förteckning över behöriga arrendesynemän.

Lars Gillberg
Björksättra 101
141 91 Huddinge
Mobil: 076-847 38 11
E-post: bjorksattra@gmail.com

Stefan Karlsson
Norrgården 530
195 94 Märsta
Mobil: 070-608 75 29
E-post: norrgarden@gmail.com

Sven Erik Öhlin
Grimvägen 3
182 68 Djursholm
Mobil: 070-697 56 72
E-post: sveneriksmail@hotmail.com

Robert Bodin
Biskopskulla-Rönna 8
749 63 Örsundsbro
Mobil: 070-648 75 46
E-post: robert_bodin@telia.com

Länsstyrelsen har beslutat att följande personer är behöriga att hålla arrendesyn. Förordnandena gäller till och med den 31 januari 2026.

Lennart Iveroth
Kaggeholms gård
178 54 Ekerö
Mobil: 070-394 02 71
E-post: iverothlantbruk@hotmail.com

Erik Jerpdal
Fittja gård 60
749 62 Örsundsbro
Mobil: 070-590 96 21
E-post: erik.jerpdal@telia.com

Henrik Schmiterlöw
Mörby gård 9850
762 96 Rånäs
Tel: 070-483 41 46
E-post: henrik@schmiterlow.se

Jordbruksmark får tas ur produktion tidigast åtta månader efter det att anmälan gjorts till Länsstyrelsen, om inte Länsstyrelsen medger något annat.

Du behöver inte lämna in en anmälan om åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön och inte heller när marken tas i anspråk för verksamhet vars tillåtlighet prövats i särskild ordning.

Lämna in en skriftlig och undertecknad anmälan till Länsstyrelsen om att ta jordbruksmark ur produktion. Anmälan ska innehålla följande uppgifter om den jordbruksmark som är berörd av nedläggningen:

 1. Lantbrukarens namn, adress och telefonnummer
 2. Markägarens namn, adress och telefonnummer
 3. Fastighetsbeteckning inklusive uppgift om församling och kommun
 4. Avsedd markanvändning
 5. Areal åker- och betesmark
 6. Trädslag som lantbrukaren avser använda vid eventuell skogsodling
 7. Av anmälaren kända naturvärden, fornlämningar eller andra kulturvärden
 8. Vilket år lantbrukaren avser att ta marken ur jordbruksproduktion
 9. Eventuellt särskilt yrkande i de fall lantbrukaren önskar ta marken ur jordbruksproduktion tidigare än åtta månader efter anmälan
 10. Skäl för särskilt yrkande enligt 9.

Den jordbruksmark som är berörd ska du tydligt märka ut och avgränsa på en karta som du bifogar din anmälan. Kartan ska vara av likvärdig kvalitet som den ekonomiska kartan. På kartan ska nedläggningsobjektets geografiska läge noteras med koordinater enligt rikets nät eller på annat likvärdigt sätt. De naturvärden, fornlämningar eller andra kulturvärden som anmälaren känner till inom nedläggningsområdet ska tydligt märkas ut på kartan.

En fastighet som är taxerad som lantbruksenhet får inte ägas av dödsbo mer än fyra år efter det år dödsfallet inträffade. Regler om detta finns i ärvdabalken.

Reglerna har kommit till för att begränsa antalet fastigheter som ägs av dödsbon. Ofta leder denna ägandeform till att brukningen och förvaltningen av fastigheterna försvåras. Länsstyrelsen ska se till att avvecklingen sker inom den angivna tidsperioden.

Hur ska avvecklingen gå till?

Dödsbodelägarna väljer själva hur avvecklingen ska gå till. Avvecklingen kan i praktiken ske genom arvskifte, försäljning eller en kombination av dessa överlåtelseformer. Observera att olika skattekonsekvenser kan uppstå beroende på hur avvecklingen sker. Anlita därför någon som är kunnig inom området.

Om avvecklingen drar ut på tiden

Du som företräder dödsboet kan hos Länsstyrelsen begära att få ytterligare tid för avvecklingen om det finns särskilda skäl. Sker inte avvecklingen inom den angivna tidsperioden kan Länsstyrelsen vitesförelägga dödsboet att fullgöra sin skyldighet.

Kontakt

Enheten för lantbruk

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss