Bildande av en nationalpark i Nämdöskärgården

Skärgården öster om Nämdö i Värmdö kommun är en mycket variationsrik och relativt oexploaterad del av Stockholms skärgård. Här pågår ett arbete med att ta fram ett förslag till att bilda en nationalpark.

Om området

I området finns tusentals kobbar och skär och även större öar med genuin skärgårdsbebyggelse. Natur- och kulturvärdena är höga, både på land och i vattenmiljön. Fågellivet är rikt och det är inte ovanligt att du träffar på havsörn. Har du tur kan du även få syn på någon av områdets gråsälar. Det bräckta vattnet hyser många fina miljöer med bland annat musselbankar och skyddade, grunda havsvikar med kransalger. En stor del av det föreslagna nationalparksområdet är skyddat som naturreservat och Natura 2000.

Det föreslagna nationalparksområdet omfattar de två befintliga naturreservaten Bullerö och Långviksskär. I utredningsområdet ingår även ett större havsområde öster om de nämnda naturreservaten.

Karta över utredningsområdet för den föreslagna nationalparken efter justering av gräns 2024

Visuell presentation av kartor i pågående remiss 2024 (Länsstyrelsernas Kart-GIS) Länk till annan webbplats.

Du kan besöka området redan idag

Till vissa öar finns det turtrafik, medan andra enbart nås med hjälp av båttaxi eller egen transport. För att förflytta sig mellan öarna krävs egen transport.

Läs mer om de befintliga naturreservaten för att planera ditt besök:

Bullerö naturreservat

Långviksskär naturreservat

Att bilda en nationalpark

Att bilda en nationalpark tar flera år. I arbetet ingår bland annat att köpa in mark, kartlägga natur- och kulturvärden, göra området tillgängligt för besökare och att ta fram förslag till beslut och skötselplan. Slutligen är det regeringen och riksdagen som beslutar att nationalparken bildas. Naturvårdsverket driver arbetet i samarbete med Länsstyrelsen, Värmdö kommun och Havs- och vattenmyndigheten.

Samverkan, delaktighet och kommunikation är viktiga delar i processen att bilda en nationalpark, både mellan myndigheter och med andra berörda intressenter och aktörer i området.

Genom att bilda nationalparker kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv för framtiden. Nationalparkerna är också natursköna miljöer som ska inspirera och underlätta för människor att komma ut i naturen.

Så bildas en nationalpark, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Insamling av fakta, kunskapsunderlag och markförvärv

För att ett område ska kunna skyddas som nationalpark måste ingående marken ägas av staten. Processen att förvärva den mark som föreslås ingå i nationalparken pågår och kommer att sträcka sig en tid framöver.

Parallellt med markförvärven sammanställs också befintlig kunskap om natur- och kulturvärdena i området. Där vi idag saknar tillräcklig kunskap, kommer utredningar och inventeringar att genomföras – både på land och i vattenmiljön. Insamling av kunskapsunderlag kring de marina miljöerna medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Även hur området nyttjas för rekreation och friluftsliv idag, och vilka värden för friluftslivet som kan utvecklas ytterligare, utreds. Det är viktigt att ha god kunskap och tillräckligt underlag för att kunna besluta om vilka bestämmelser som behövs i området. Ett viktigt syfte med nationalparken är både att skapa god tillgänglighet i området och att anpassa den framtida skötseln så att natur- och kulturvärdena bevaras och utvecklas på ett bra sätt.

Film: En blivande nationalpark i Stockholms skärgård

I en kort film får du veta varför man vill ha en nationalpark här och om hur processen kring bildandet går till. Filmen är cirka 2 minuter lång.

Nationalparksbildning i Nämdöskärgården, Youtube Länk till annan webbplats.

 • 2020 Officiellt startskott
 • 2020–2023 Arbete med att inventera naturvärden, köpa in mark, ta fram förslag till föreskrifter och skötselplan. Utredning och förslag rörande anordningar och information för besökare.
 • 2023 I slutet av året skickas föreskrifter med mera på remiss
 • 2024 Naturvårdsverket föreslår ny nationalpark för regeringen
 • 2025 Planerad invigning
Processbild med boxar i grått, rött, grönt. Visar tidplan, var vi är nu och aktiviteter i bildandet av en nationalpark i Nämdöskärgården.

Illustrationen visar en översiktlig tidplan för det fortsatta arbetet och beskriver processen kring remiss och beslut för förslaget om att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården. (Publicerad 231028).

Remiss pågår

I det pågåendet arbetet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården i Stockholms skärgård finns nu ett förslag till

 • föreskrifter
 • konsekvensutredning av föreskrifterna, samt
 • skötselplan. Skötselplanen i remissen omfattar även den del av Långviksskär som föreslås kvarstå som naturreservat.

Vill du lämna synpunkter på förslagen?

Det går att lämna synpunkter på förslagen till och med den 15 oktober 2024. Information om hur du gör hittar du i remissen på Naturvårdsverkets webbplats.

Remissen i sin helhet (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Nedan hittar du ett visuellt stöd för att underlätta utforskande av kartorna i remissen.

Visuell presentation av kartorna i pågående remiss (Länsstyrelsernas Kart-GIS) Länk till annan webbplats.

Nedan finns även den remiss om förslag till nationalpark som remitterades mellan den 30 september och den 1 mars 2024. Förslaget till nationalpark bearbetas för närvarande innan det lämnas till regeringen som underlag för beslut.

Det tidigare förslaget till nationalpark, remissperiod nu avslutad (pdf) Pdf, 1.3 MB.

Aktuellt under sommaren 2024

 • Remiss av förslag till föreskrifter i den planerade nationalparken samt konsekvensanalys av dessa samt skötselplan.
 • 17 juni. Digitalt informationsmöte om remissen av skötselplan och föreskrifter för Nämdöskärgårdens nationalpark och Långviksskärs naturreservat. Länk till presentationen Pdf, 3.5 MB.
 • Vecka 34 gästar vi Sveriges nationalparkers instagramkonto, följ oss gärna där då.

Och passa såklart gärna på att besöka området! Har du inte har tillgång till egen transportmöjlighet går det att åka Bullerölinjen från Stavsnäs till Bullerö under hela sommaren.

Bullerö.se Länk till annan webbplats.
Bullerö på Facebook Länk till annan webbplats.

För att kunna planera för hur besökare ska kunna tas emot och få hjälp till minnesvärda naturupplevelser vid ett besök i den framtida nationalparken har fem så kallade upplevelsevärden identifierats.

Upplevelsevärdena är ett sätt att beskriva några av de värden som just det här området och den här landskapstypen erbjuder. De kommer att vara vägledande i arbetet med att ta fram information om områdets natur, historia och biologiska kulturarv. Upplevelsevärdena kommer även att ligga till grund för planeringen av entréer och olika slag av anordningar för besökare.

Kal skärgårdskobbe, hav och horisont.

Ytterskärgård. Foto: Ingrid Nordemar.

Vida vyer och skärgårdslandskap

I Nämdöskärgården kan besökaren uppleva känslan av frihet genom vida vyer över havet och en obruten horisont. Tillsammans med den storslagna utsikten över den oexploaterade skärgårdens gytter av små och stora öar, kobbar och skär ger detta en känsla av rymd och oändlighet samt möjlighet att uppleva mörker och stjärnhimmel.

Sommar vy över klippigt skärgårdslandskap, lövträd och hav och öar.

Ögytter och skärgårdsvy. Foto: Elin Deremar.

Skärgårdsöarnas unika natur

Besökaren ska kunna förstå och uppleva de mosaikartade naturmiljöerna på Nämdöskärgårdens öar. Berggrunden i kombination med havets och vädrets påverkan samt människans nyttjande av landskapet har skapat ett mycket variationsrikt och karakteristiskt landskap landskap och ett biologiskt kulturarv. Här finns en mångfald av öar, både frodigare träd- och buskklädda öar och kala, karga skär med lavar och annan låg växtlighet. Den magra jordmånen, brukandet och havets påverkan med sena vårar och milda höstar har bidragit till många olika naturtyper med karakteristisk flora och fauna.

Ejdrar i vatten, vattenstänk.

Gudingar. Foto: Ingrid Nordemar.

Möte med fåglar och säl

I Nämdöskärgården har besökare möjlighet att både se och lära mer om gråsäl och en mångfald av fågelarter, särskilt sjöfåglar, i de olika miljöerna som området hyser. Gråsälarna, som har en koloni i området, ses oftast under sommarhalvåret men kan observeras då och då på vintern om det är isfritt. Fågellivet är som rikast under vår och försommar men det finns också fågelarter som lever året runt i Nämdöskärgården.

Ormbunkelika undervattenväxter på en sandbotten.

Hornsärv. Foto: Ingrid Nordemar.

Livet under ytan

Besökare i Nämdöskärgården har möjlighet att uppleva ekosystemen i Östersjön. I området finns en mängd värdefulla undervattensmiljöer med allt från grunda vikar till djupa vattenområden med både hårda och mjuka bottnar. Nyfikenhet väcks för fiskar, andra djur och vattenväxter under ytan.

Skargardsbor-forr.NPNamdo-230x190px

Skärgårdsbor med silltunna. Fotograf: Axel Sjöberg.

Skärgårdsliv i gångna tider

I Nämdöskärgården kan besökaren uppleva hur man tidigare levde i området, och hur detta levnadssätt, med en kombination av fiske, jordbruk, och jakt, har präglat natur- och kulturmiljöer. På de större öarna finns fortfarande traditionell bebyggelse och några mindre bymiljöer kvar. Kronohamnsfisket, dvs det statligt beskattade strömmingsfisket, och sjöfart har varit viktigt i området vilket har satt sina spår. Landskapet har under olika tidsepoker inspirerat till skapande och området uppmärksammades av flera kända konstnärer kring sekelskiftet 1900.

Under 2022 gjorde Sveriges geologiska undersökningar (SGU) ett arbete med att kartlägga havsbottnen och provta sediment i utredningsområdet. Till sin hjälp har de sina två undersökningsfartyg Ocean Surveyor och Ugglan. Syftet var att få mer information den marina miljön − om havsbottnens tillstånd och egenskaper och om vilka bottenlevande arter som finns i området. Ett annat syfte var att identifiera eventuella miljögifter.

Kartläggningen gjordes i samarbete mellan SGU, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen Stockholm. Informationen blir även ett viktigt komplement till Havs- och vattenmyndighetens nationella kartläggning om bottenlevande arters utbredning, förutsättningar och livsmiljöer längs Sveriges kust.

Läs mer

Slutrapport Kartering Nämdö skärgård (juni 2024) Länk till annan webbplats.

Film: Följ med på en tur under havsytan, Youtube Länk till annan webbplats.
Filmen är gjord av Sveriges geologiska undersökningar, och är 2.05 minuter lång.

Miniatyrer av två nyhetsbrev om nationalparksbildningen i Nämdöskärgården.

Prenumerera på nyhetsbrevet Nämdöskärgården – en blivande nationalpark

I arkivet nedan hittar du de nyhetsbrev som har skickats ut om bildandet av en nationalpark i Nämdöskärgården.

Frågor och svar

Sverige var först i Europa med att stifta en naturskyddslag och bilda nationalparker. Det skedde 1909. Då, som nu, var tanken att orörd natur ska bevaras för samtidens människor och kommande generationer. Naturvården har utvecklats sedan dess och handlar idag både om att bevara och nyttja naturen på ett hållbart sätt. För oss som individer och samhället i stort gäller att vi måste vara rädda om den värdefulla natur vi har.

Nationalpark eller naturreservat?

Idag finns framförallt två sätt att skydda större naturområden i Sverige – som nationalpark eller naturreservat. Båda skyddsformerna är inskrivna i miljöbalken, men nationalpark innebär ett kraftfullare skydd än naturreservat. Till skillnad från naturreservat så är det regering och riksdag som fattar beslut om nationalparker, medan det är länsstyrelse eller kommun som beslutar om naturreservat. I en nationalpark måste dessutom all mark vara statligt ägd och det är större naturområden av en viss landskapstyp som skyddas. Områdena ska vara i naturligt tillstånd, vilket innebär att naturen ofta får fortsätta att vara som den är. I områden som präglats av traditionell skötsel är det dock viktigt att skötseln fortsätter för att markerna inte ska växa igen. Utöver skyddet, så skapar en nationalpark större förutsättningar för ökad sysselsättning i närområdet, inom till exempel turism och besöksnäring.

Nationalparker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Nämdöskärgården utgör ett välbevarat och representativt exempel på ett skärgårdsområde i Östersjön. Området omfattar både mellan- och ytterskärgårdsmiljöer. Dess kobbar och skär, rika växt- och djurliv och intressanta historia gör tillsammans med storleken området unikt och viktigt att skydda för kommande generationer. Genom att bilda en nationalpark kan natur- och kulturvärdena bevaras och utvecklas. Inom området kan också entréer och anordningar för besökare uppföras för att skapa förutsättningar för besökare att på ett hållbart sätt upptäcka området.

Nämdöskärgården finns med som ett föreslaget område i Naturvårdsverkets långsiktiga plan för nationalparker från år 2008:

Nationalparksplan för Sverige – långsiktig plan, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Den följer den genomförandeplan som finns för arbetet:

Nationalparksplan för Sverige – Genomförande 2015–2020, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Det är mycket sannolikt att det blir en nationalpark i området, även om vi ännu inte vet den exakta utbredningen. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun arbetar tillsammans för att nationalparken ska bildas. Staten (genom Naturvårdsverket) är redan ägare till en del av området som utreds inom nationalparksbildningen. Beslut om att bilda en nationalpark fattas av regering och riksdag och det är först när beslutet är fattat som vi med säkerhet vet att det blir en nationalpark.

Det kommer att ta flera år innan nationalparken kan invigas. Ofta tar ett nationalparksprojekt minst fem år att genomföra. Förhoppningen är att nationalparken ska kunna invigas hösten 2025. Läs mer om stegen i bildandeprocessen via denna länk:

Så bildas en nationalpark, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

I kartan nedan visas det område som utreds för att ingå i en nationalpark (mörkare blått område i kartan). Området baseras på den föreslagna avgränsningen som presenteras i Naturvårdsverkets nationalparksplan från 2008, men har även utökats med ett större havsområde öster om detta.

I maj 2023 justerades utredningsområdet efter att förhandlingarna om markköp i Långskärs och Biskopsö naturreservat avslutats. Nuvarande fastighetsägare kommer att behålla sitt ägande i dessa områden.

När förhandlingarna om markförvärv är avslutade kommer ett slutligt förslag på vilket område som bör ingå i nationalparken att lämnas till regeringen som efter riksdagens godkännande beslutar om nationalparkens gräns. Framställan till regeringen är planerad till hösten 2024.

Nya och utvidgade nationalparker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Utredningsområde för Nämdöskärgårdens nationalpark enligt remiss för föreskrift och skötselplan för nationalpark i Nämdöskärgården:

Karta över utredningsområdet (digitalt kartstöd till remissen om föreskrifter och skötselplan i Länsstyrelsernas webbgis) Länk till annan webbplats.

 

Utredningsområdet för en nationalpark i Nämdöskärgården, Värmdö kommun.

Det mörkare området visar gränser och utbredning för den föreslagna nationalparken i Nämdöskärgården. Klicka på länken Karta över utredningsområdet ovan så kommer du till en karta i Länsstyrelsens karttjänst där du kan zooma in och titta närmare på detaljer.

Nationalparken kommer att förvaltas av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Under tiden som planeringen och förberedelserna inför bildandet av nationalparken pågår kommer det inte att vara någon större skillnad i området jämfört med idag. De befintliga naturreservaten har tills vidare samma regler och skötseln pågår som tidigare. Information om processen kommer löpande läggas upp på denna webbsida och förmedlas på andra sätt.

Påverkas regelverk gällande till exempel bygglov och strandskydd i området runtom av att det bildas en nationalpark?

Nej, de föreskrifter (regler) som tas fram och som kommer att föreslås för den blivande nationalparken gäller endast inom parkens gränser och kommer inte att påverka det regelverk som gäller utanför områdets gränser, till exempel strandskydd.

Kan närområdet få samma skydd som nationalparken?

Nej, de föreskrifter (regler) som tas fram för områden med skyddad natur gäller enbart det området. I övrigt gäller allemansrätten. Allemansrätten medför både rättigheter och skyldigheter för alla som vistas i naturen. Den gäller även i skyddade områden, men kan vara begränsad av de särskilda bestämmelserna som finns just där.

Att ett område utses till nationalpark är både ett sätt att skydda och bevara naturen samtidigt som det är ett slags ”kvalitetsstämpel” som har hög status både nationellt och internationellt. Många personer från såväl Sverige som andra länder, kommer att vilja besöka och uppleva nationalparken och dess natur.

Anordningar för besökare ses över och utvecklas

Under tiden som bildandet av nationalparken pågår kommer bland annat befintliga anordningar för friluftslivet som till exempel toaletter, rastbord, grillplatser, vandringsleder med mera att ses över, samtidigt som nya anläggningar planeras på några platser. Viss natur tål inte att alltför många besökare vistas där samtidigt, varför zonering och så kallad kanalisering av besökare troligen kommer att ske. Kanalisering innebär att man genom förbättrad tillgänglighet på vissa platser styr merparten av besökarna dit. Det kan till exempel vara genom att anlägga markerade leder och iordningställa rastplatser.

Bullerö planeras bli primär entréö

Det kommer att skapas ett par entréplatser som välkomnar besökare till nationalparken. Bullerö, som redan har en utvecklad besökarmottagning i dag, planeras bli primär entréö. Även på Långviksskär planeras det för att välkomna besökare.

Vid entréplatserna kommer det att finnas service som till exempel toaletter, naturvägledning, samlad information om områdets värden, utbredning och vilka anordningar för besökare som finns inom nationalparken, till exempel rastplatser, utsiktspunkter, markerade leder med mera. Här kommer också att finnas viss verksamhet till exempel guidningar och information om vilka regler man som besökare behöver följa i nationalparken.

Informationspunkter

Utöver på entréplatsen/entréön Bullerö planeras fler informationspunkter med information om nationalparken, på flera platser inom nationalparken, på fastlandet och på några större öar i skärgården.

Vad gör och uppskattar besökare i området?

Under sommaren och hösten 2021 genomförde vi en enkät bland dem som besöker utredningsområdet idag för att få reda på vad besökare upplever som viktigt och intressant. Resultaten från besökarundersökningen är ett av flera underlag i det fortsatta arbetet med att förbereda området för fler besökare. Du hittar den under "Rapporter och resultat från inventeringar" här på projektsidan.

Det ingår inte att utreda behov av eller planera för ett naturum (besökscenter) inom projektet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården.

Att färdigställa ett naturum tar lång tid och det är kostsamt att både bygga och förvalta. Fokus ligger därför istället på att försöka få till en nationalpark inom rimlig tid.

Det finns två mål med nationalparker – de ska bevara naturvärden, men också vara besöksmål. För att ge besökare fina upplevelser ska nationalparkens förvaltning se till att det finns information och service.

I den planerade nationalparken i Nämdöskärgården är tanken att Bullerö i första hand kommer att fungera som ”entré-ö” och primärt mottagningsställe. Bullerö är redan idag ett omtyckt besöksmål. Vi planerar att rusta upp leder och anordningar. På Bullerö finns även en byggnad, Jaktstugan, där grupper och skolelever tas emot. Naturvägledning och information kommer att bidra till berikande upplevelser och kunskap om naturvärden. Även på Långviksskär är tanken att kunna välkomna besökare.

Ett naturum, i form av en byggnad och verksamhet som följer varumärkets riktlinjer kommer däremot inte att planeras eller etableras före invigningen av nationalparken.

Idag finns naturum i 10 av landets 30 nationalparker. Ytterligare ett tjugotal naturum finns vid andra naturområden.

Naturum, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

En nationalpark innebär inte några automatiska förbud. Det kommer dock finnas bestämmelser som reglerar vad som inte är tillåtet. Bestämmelserna är till för att skydda områdets natur- och kulturvärden för kommande generationer och bidra till att syftet med nationalparken uppnås.

Redan idag finns bestämmelser att ta hänsyn till i de befintliga naturreservaten (du hittar dem via länken till respektive naturreservat högre upp på denna sida).

När en nationalpark bildas är det också viktigt att ta hänsyn till hur området kan göras tillgängligt för besökare. Bestämmelserna i området ska inte vara mer begränsande än vad som krävs för att områdets värden ska bevaras på ett långsiktigt sätt. Nationalparken ska till exempel skapa utrymme olika friluftslivsaktiviteter och ge möjlighet till minnesvärda natur- och kulturupplevelser. Som stöd för detta tas en skötselplan fram för förvaltningen med övergripande inriktningar och långsiktiga mål.

Vilka bestämmelser som bör gälla i nationalparken i Nämdöskärgården utreds under arbetets gång. Arbetet omfattar dialog med många aktörer. Naturvårdsverket kan fatta beslut om föreskrifter och skötselplan först efter att regeringen och riksdag beslutat om en nationalpark.

Ett förslag till föreskrifter och skötselplan för den planerade nationalparken är nu på remiss och alla kan lämna synpunkter på dem till och med den 15 oktober 2024.

Förslag till föreskrifter och skötselplan för nationalpark i Nämdöskärgården (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Ett antal nya fågelskyddsområden föreslås och gränserna i några av de befintliga fågelskyddsområdena föreslås ändras. Orsaken till ändringarna är att fågellivet har förändrats sedan de nuvarande föreskrifterna togs fram, både i vilka arter som finns där och var i området de uppehåller sig.

Inriktningen är att tillträdesförbud ska gälla i fågelskyddsområdena under en begränsad tid av året, precis som idag. Nytt är att två olika tidsperioder föreslås gälla för tillträdesförbuden. Det beror på att tillträdesförbuden anpassas efter vilka arter som häckar där och när de är mest störningskänsliga.

Tillträdesförbuden minimerar störningarna på fågellivet i de skyddade områdena samtidigt som det i praktiken också kommer att innebära att fisken där blir fredad under den period som tillträdesförbudet gäller.

Kartor med befintliga fågelskyddsområden och förslag till nya (digitalt kartstöd till remissen om föreskrifter och skötselplan i Länsstyrelsernas karttjänst) Länk till annan webbplats.

Remiss om förslag till föreskrifter och skötselplan för nationalpark i Nämdöskärgården på Naturvårdverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Bete

För att bevara, och i vissa fall även återskapa, det forna landskapets natur- och kulturvärden, behövs ett aktivt brukande av markerna. Det kan till exempel röra sig om bete med betesdjur, slåtter och andra insatser som till exempel röjning av buskar och sly. Hur och var olika naturvårdande insatser görs kommer att hanteras inom förvaltningsarbetet.

Jakt

Jakt regleras till viss del redan idag inom de befintliga naturreservaten. I förslaget till föreskrifter föreslås all jakt på fågel förbjudas i området. Jakt på däggdjur föreslås förbjudas med undantag för viss jakt för jakträttshavare på ön Långviksskär. Vissa andra undantag finns, till exempel möjlighet för tillståndsgiven skyddsjakt som behövs för att uppnå syftet med skyddet.

Fiske

Två fredningsområden för fisk har inrättats inom området. I dessa råder förbud mot fiske hela året för både allmänhet och rättighetsinnehavare. Fredningsområdena har beslutats av Havs- och vattenmyndigheten med stöd av fiskelagen och gäller oavsett om en nationalpark beslutas eller inte.

Ett förslag om förbud mot fiske med bottentrålning föreslås för att värna marina värden i form av bottenstrukturer och organismer som lever på eller nära havsbottnarna. Denna reglering bereds och kommer att beslutas av Havs- och vattenmyndigheten.

Fiske föreslås även förbjudas inom fågelskyddsområdena under den period det råder tillträdesförbud, men då i första hand för att inte störa känsligt fågelliv.

Utöver det som beskrivs ovan ser nationalparksprojektet i dagsläget inte andra behov av att begränsa fisket i den planerade nationalparken.

Kartor över samtliga fredningsområden i Stockholms län (annan sida på denna webbplats) Länk till annan webbplats.

I arbetet med att ta fram föreskrifter för en nationalpark i området är inriktningen att inte skapa fler begränsningar än nödvändigt. De föreskrifter som föreslås ska, tillsammans med förvaltningen av området, bidra till att skyddet upprätthålls och målen med nationalparken nås. Till största del kommer området att vara orört och lika tillgängligt för besökare som idag.

Kommer det att bli förbjudet att åka båt någonstans?

Några områden föreslås få ett starkare skydd än i dag. Det gäller till exempel några särskilt utpekade skyddsvärda grunda vikar som är viktiga lekområden för fisk eller platser som bedöms som mycket viktiga för häckande fågel. Just där får du kanske inte framföra en farkost, ankra eller gå iland. Ingen av de platser där förbud föreslås sammanfaller med de populära naturhamnarna i området.

Under perioder av tillträdesförbud i fågelskyddsområdena är det förbjudet att vistas närmare än 100 meter från land om inget annat anges. Ett par undantag från 100-meters regeln görs för att skapa bättre passagemöjligheter vid Rågskär och vid Bäckskär/Ormskär.

Kartor över områden där det föreslås förbud (digitalt kartstöd till remissen om föreskrifter och skötselplan i Länsstyrelsernas karttjänst) Länk till annan webbplats.

Införs nya hastighetsbegränsningar?

Fartbegränsningen föreslås ändras från dagens 7 knop till 5 knop i de områden som är inom 100 meter från land.

Planeras nya bryggor i området för att underlätta för båtlivet att angöra och övernatta?

Nej, inledningsvis handlar det om att arbeta med Bullerölinjens turtrafik till området. Vi vill kunna välkomna fler besökare som inte har tillgång till egen båt till nationalparken. Majoriteten av områdets besökare idag kommer till området med egen båt och hittar sina egna platser att vistas på. Så kommer det att vara även fortsättningsvis.

Planeras det för fler angöringsöglor i området?

Nej, det planeras inte för nya angöringsöglor i dagsläget. Ett syfte med nationalparken att bevara området i ett så orört skick som möjligt. Det finns redan idag angöringsöglor i många av de naturhamnar som finns i området och projektet ser inget behov av fler.

Planeras det för ankringsbojar i området?

Nej, i dagsläget planeras inte för ankringsbojar inom den föreslagna nationalparken. Det finns både för- och nackdelar med sådana. De grunda områden som är mest akuta att skydda från påverkan, till exempel från ankringsskador, är få och de föreslås skyddas på annat sätt. Behovet av förvaltningsåtgärder, till exempel ankringsbojar, kommer att utvärderas löpande och justeras allt eftersom.

Lämna dina idéer och tankar här

Vill du vara med och påverka arbetet? Vi vill gärna veta hur du som besökare kan uppleva området på bästa sätt och hur friluftslivet kan utvecklas. I formuläret nedan du kan berätta vad du skulle uppskatta i den blivande nationalparken!

 

Andra projekt i området

Utöver projektet att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården pågår även flera andra projekt i ungefär samma område. De ingår inte i bildandeprojektet men har en stark koppling till och stor betydelse för nationalparken. Det är olika parter som ansvarar för respektive projekt. Läs mer nedan.

På Nämdö har föreningen Nämdö Green Archipelago bildats för att göra en förstudie med ekonomiskt stöd av WWF om ett eventuellt biosfärområde i Nämdöskärgården. Biosfärområden utses av Unesco efter nominering från medlemsländerna.

Syftet med ett biosfärområde är att på ett hållbart sätt bidra till att bevara ett värdefullt naturområde och samtidigt skapa utrymme och möjlighet för människor att på ett modernt sätt leva och verka i området.

Biosfärområden, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Webbplatsen Nämdö Green Archipelagos Länk till annan webbplats.

Pilot Stockholms skärgård är ett projekt om regional ekosystembaserad havsförvaltning som drivs av Länsstyrelsen Stockholm på uppdrag av Havs-och vattenmyndigheten. Projektet syftar till att genom lokalt engagemang utveckla och testa en förvaltningsmodell för en regional ekosystembaserad havsförvaltning som ska hjälpa till att uppnå de svenska miljömålen. Pilot Stockholms skärgård pågår till och med 2023-12-31 och är ett av tre pilotprojekt – de andra genomförs i södra Bottenhavet och i åtta fjordar på västkusten.

Pilot Stockholms skärgård, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Gustaf Almqvist, projektledare vid Länsstyrelsen Stockholm.

Under perioden maj 2021­­­­- april 2022 genomfördes en omlandsanalys på ön Nämdö. Analysen undersökte hur bildandet av en marin nationalpark i det föreslagna utredningsområdet skulle påverka Nämdö inre skärgård. Projektet drevs av Värmdö kommun med stöd från Länsstyrelsen Stockholm och med finansiering från
Tillväxtverket och Region Stockholm. Utredare har varit Christian Pleijel, för Värmdö
kommun och Patrik Cederlöf, vid Länsstyrelsen Stockholm. Omlandsanalysen är nu avslutad.

Nämdöskärgården – en blivande nationalpark, Värmdö kommun Länk till annan webbplats.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Patrik Cederlöf som var Länsstyrelsens biträdande projektledare i omlandsanalysen.

Kontakt

Elin Deremar

Regional projektledare

Veronica Axelsson

Biträdande regional projektledare

Telefon via Länsstyrelsens växel: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss