Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Cyanobakterier och ett klimat i förändring

Näringsläckage från jordbruk bidrar till övergödning i Östersjön, samtidigt som betande djur är viktiga för biodiversiteten på land.

Östersjön har det senaste seklet genomgått stora förändringar och är kraftigt påverkat av mänskliga aktiviteter. Med pågående globala förändringar i klimatet, påverkas även vårt innanhavs förhållanden och förutsättningar för ett balanserat tillstånd. Cyanobakterier drar fördel av många av dessa förändringar, med en unik förmåga att tillgodogöra sig löst kvävgas och en preferens för varma temperaturer med en minskad salinitet. Åtgärder för att förbättra situationen genomförs både på lokal och regional nivå, men det lär ta ett tag innan effekter av detta kan ses.

Med höjda vattentemperaturer, utarmning av rovfiskbestånd och en allt större utbredning av döda bottnar kan de förändrade förhållanden i Östersjöns som orsakats av mänsklig påverkan ses tydligt. Ökade utsläpp från både industri, jordbruk och sjöfart samt storskaligt industrifiske med ohållbara kvoter är bara några av de faktorer som påverkar vår känsliga innanhav. De kommande decennierna förväntas ytterligare påverkan genom klimatförändringar, med risk att påverka Östersjöns ekosystem och förhållanden än mer.

Ett förändrat klimat innebär nya förutsättningar för livet i Östersjön

Ökande medeltemperaturer leder isar som smälter allt tidigare och rubbade årstider. Detta medför ett varmare Östersjön, och en förlängd period med gynnsamma temperaturer för de cyanobakterier som frodas i varmare vatten. Vid modelleringsstudier ökar biovolymen av både Aphanizomenon sp. och Nodularia spumigena vid en 4 graders temperaturhöjning, Detta stöds även av tidigare data där en koppling mellan varmt ytvatten och mer frekventa ytansamlingar av cyanobakterier observerats.

Ökad nederbörd kan leda till mer läckage av näring och föroreningar, och även minskad salinitet i Östersjön. 

Ökad nederbörd kan leda till mer läckage av näring och föroreningar, och även minskad salinitet i Östersjön.

De förhöjda temperaturerna i kombination med ökad tillförsel av sötvatten, genom nederbörd och avrinning, kan komma att leda till en ökad skiktning i vattenmassorna. Det innebär att cyanobakterierna enklare kan hålla sig i den fotiska zonen, högst upp i vattenmassan där ljuset når, där de tillgodogör sig energin från solen. Denna skiktning påverkar även möjligheten att syresätta botten, samt ger för många arter av cyanobakterier en mer gynnsam salinitet. Just temperatur och salthalt är de faktorer som är mest betydelsefulla i vilka arter som förekommer mest i sommarens blomningar.

Med prognoser på ökad nederbörd, är inte minskad salthalt och ökad skiktning av vattenmassorna de enda faktorerna som kommer påverka cyanobakterierna. Mer regn innebär också att större mängder näring i jorden riskerar att läcka ut, och transporteras till vattendrag och hav.

Ett rubbat ekosystem påverkar Östersjöns alla arter olika

Olika arter förväntas reagera olika på de olika förändringar som Östersjön kommer genomgå. Modellsimuleringar visar på en förkortad period av vårblomningar, som domineras av kiselalger och dinoflagellater, och en i stället förlängd period av cyanobakterieblomningar. Zooplankton gynnas också av varmare vatten, med en förkortad tillväxtperiod vilket kan innebära att de tajmar vårens blomningar bättre och nyttjar den större tillgången på föda.

Detta förstärks ytterligare av den övergödning och utbredning av döda bottnar, vars fosforutsläpp bidrar till obalanserad tillgång på näringsämnen. Detta kan cyanobakterierna utnyttja, genom att de kan fixera former av kväve som är otillgängligt för andra marinlevande organismer.

Just anpassningsförmåga och fördelaktiga egenskaper är viktiga i ett föränderligt klimat, och det har visats att cyanobakterierna i Östersjön har en hög genetisk mångfald och kan anpassa sig till olika förhållanden. Nodularia spumigena har exempelvis utvecklat mekanismer för att klara varierande salthalter; förändringar i deras kemiska sammansättningen, men även kortare filament.

Marina system är komplexa med interaktioner på olika trofiska nivåer och påverkan av flertalet parametrar såsom temperatur, salinitet och pH. Detta försvårar möjligheten att förutspå hur framtidens klimatförändringar och även mänsklig påverkan kommer påverka specifika arter.

Näringsläckaget minskar och det arbetas aktivt för att minska övergödningen i Östersjön

Förra veckan tog vi upp ekologiska effekter av cyanobakterieblomningar, som gärna hamnar i skymundan för de socioekonomiska effekterna som är tydliga under sommaren. Cyanobakterier gillar precis som vi människor varmt, soligt och vindstilla väder, och de stora blomningarna sammanfaller oftast med högsommaren när många semesterfirare vistas längs kusten och nyttjar alla dess aktiviteter. En framtid med än mer utbredda och frekventa cyanobakterieblomningar påverkar möjligheten till att fullt ut kunna nyttja kusten för rekreation. En förändring av Östersjöns ekosystem innebär också svagare ekosystemtjänster.

Östersjöns strandstater. Källa: HELCOM

Östersjöns strandstater. Källa: HELCOM

De senaste 50 åren har hanteringen av avlopp förbättrats, och även växtnäringsläckaget har minskat. Det är dock inte tillräckligt, och utsläpp av främst fosfor måste minskas med tusentals ton för att cyanobakterieblomningarna ska påverkas. Perioden mellan åtgärd och resultat är också lång, med studier som visar på fördröjningar mellan 10-15 år innan effekter kan ses.

Riksdagen har satt miljömålet ”Ingen övergödning” för att minska näringstillförseln till våra vattendrag och hav. Åtgärder genomförs både på lokal nivå genom vattenvårdsprojekt, och genom initiativ som HELCOM och OSPAR som för samman de länder i Östersjöområdet och arbetar i större skala. Där jobbas det bland annat med frågor som kopplar till hur tillförseln av näringsämnen kan minska, hur föroreningar från fartyg förhindras och även övervakning och statusbedömningar.

Om du som privatperson vill påverka, gör du det enklast genom att se över din kost. De största utsläppen och läckagen sker fortfarande i samband med jordbruk, och minskad konsumtion av kött och icke-ekologiska produkter innebär även det en minskning i efterfrågan och produktion. Vid vistelse vid eller på havet, se gärna över avloppssituationen och töm aldrig tankar i havet. Undvik även att mediciner, kemikalier och målarfärg spolas ner i avloppet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss