Publiceringsdatum: 8 oktober 2018

Sammanfattning av algläget 2018

Bild från 14/7 vid Norr Tyrislöt i St. Annas skärgård. Bilden är tagen av Peter Weyde.

Bild från 14/7 vid Norr Tyrislöt i St. Annas skärgård. Bilden är tagen av Peter Weyde.

Årets algblomningsäsong började tidigt och var längre än normalt, men förutom detta har algblomningens omfattning inte varit ovanlig.

Sommarens algblomning

Sommaren 2018 har haft den tidigaste starten på algblomning i Egentliga Östersjön på 10 sen vår rapportering startade 2008. Redan i mitten av maj syntes de första antydningarna till blomning, och i början på juni kom det igång i sydöstra Östersjön. Detta var tack vare ett mycket varmt och lugnt väderläge som gynnade tillväxten och ansamlingen av cyanobakterier. Under den tidiga säsongen var det framförallt sydöstra Östersjön samt Hanöbukten som var mest utsatta, dock fick inte Informationscentralen in några rapporter från dessa områden under den perioden, så det är oklart hur mycket kusten påverkades.

Algblomningens utveckling 18/5-10/6, bilder från SMHI.

Algblomningens utveckling 18/5-10/6, bilder från SMHI.

Utbredningen av ytansamlingar 19/7, bild från SMHI.

Utbredningen av ytansamlingar 19/7, bild från SMHI.

Det varma vädret fortsatte under hela sommaren, och omfattningen av ytansamlingarna gick i vågor beroende på vind, vattnets rörelse och temperatur. Ansamlingarna var som mest utbredda under juli månad, då i princip hela Egentliga Östersjön var påverkat av algblomningen under några veckors tid.

Under sommaren harInformationscentralen fått rapporter om algblomning från Kramfors i Västernorrland till Varberg i Halland. Det var med strömmar ut från Östersjön som cyanobakterieblomningarna nådde Kattegatt. Det är ovanligt att blomningar av cyanobakterier når den västra sidan av Sverige. Salthalten på västkusten är högre än i Östersjön och cyanobakterier trivs inte i en salthalt som är högre än 10 promille. På västkusten förekommer dock andra typer av toxinbildande alger.

Bottniska viken brukar uppleva någon typ av cyanobakterieblomning, de hade t.ex. en sen blomning 2017, då den pågick från slutet av augusti och in i september. Det har varit svårt att uppskatta hur mycket cyanobakterier som finns i vattnet samt artsammansättning då vi fått in begränsat med data från nationella provtagningar under sommaren. Det gör också att vi har haft svårt att bedöma hur utbredningen ser ut i vertikalt led i vattenmassan, och vi kan egentligen bara bedöma ytansamlingarnas utbredning ytmässigt och jämföra dem med tidigare år. Om man jämför satellitbilder och SMHI:s sammanställningar från tidigare år kan man inte se att det varit något extremt algår på det viset. Det som tycks vara
annorlunda är algblomningssäsongens längd, som ovan nämnt.

De uteblivna provtagningarna har också gjort att vi haft svårt att uttala oss om artsammansättningen i vattnet. Det vi har sett är att Nodularia spumigena fanns i betydande mängd under en provtagning i Nynäshamn/Trosa skärgårdar i mitten på juli. Annars dominerade arterna Aphanizomenon sp. och Dolichospermum spp. I slutet av juli kom också provtagningsdata från Landskrona som visade dominerande del Apanizomenon sp., men även förekomst av de två andra som nämnts ovan. Nodularia spumigena är den arten av cyanobakterie som i Östersjön kan producera toxin, och den är en indikator på att vattnet varit varmt och stilla då den gynnas mer av detta än de andra arterna.

Rapportering och kontakter

Lokala algrapporter har kommit in till Informationscentralen via telefon, mail och sociala medier. Under veckorna 28-31 fick vi in mest mail och samtal, med en tydlig topp vecka 29. Flest rapporter under sommarveckorna kom från Stockholms skärgård (54st). Även från kuststräckan mellan Nynäshamn och Norrköping (31st) har vi fått många rapporter. Från Gotland, Öland och Kalmarsundsområdet kom många rapporter v 38-31 då det var tydlig blomning med ytansamlingar i området.

Det totala antalet kontakter är märkbart högra jämfört med de senaste tre åren då antalet kontakter legat mellan 99-147, och var i år 297 under veckorna 17-35. Det har inte varit nämnvärt mer medierapportering eller myndighetskontakt än vanligt, vilket betyder att det är rapporteringen och kontakten med privatpersoner som ökat i omfattning. Detta kan vara på grund av att det varma vädret har gjort att folk varit ute mer och velat bada i större utsträckning än de tre tidigare åren, och då vill veta mer om läget samt har fler egna observationer. Det kan också vara att våra nyheter har fått större spridning på Facebook och därmed fått fler till att rapportera, eller att media fokuserat på sommarens bränder och torka och att tillgänglig information om lokal algblomning då varit mer sparsam.

Antalet kontakter via mail och telefon under vecka 17-35 2018.

Antalet kontakter via mail och telefon under vecka 17-35 2018.

Sjukdomsfall

Det har kommit in flera fall av sjukdomsrapporter till oss. Det har rört sig om förgiftningssymptom samt hudirritationer. Dessa har berört hela kusten från Österlen till Stockholms skärgård och även Mälaren, och det har handlat om både husdjur och barn. Det är inte ovanligt att husdjur får i sig tillräckligt stora mängder algtoxin för att bli sjuka. Dock har vi inte tidigare erfarenhet av att en läkare att det rör sig om algförgiftning. I år rapporterades det om ett barn där vårdcentralen bekräftat algförgiftning. Eftersom vattnet varit ovanligt varmt finns det risk för att mer Nodularia spumigena växt till än vanligt och därmed producerat mer toxin, men även att andra bakterier och växtplankton gynnas av de varma temperaturerna, t.ex. Escherichia coli. Det är vanligt att dessa bakterier ger upphov till bekräftade sjukdomsfall till skillnad från algtoxin, och det krävs mycket mindre kontakt med vattnet för att sjukdom ska uppstå. Varmt väder gör också livsmedel är känsligare för kontamination, och matförgiftning är en större risk. Dock är symptomen av alla dessa förgiftningar mycket lika, och för att veta säkert måste en provtagning av vattnet göras för att få reda på om det innehåller algtoxin, då det inte alltid är så att toxin produceras även om rätt art av cyanobakterie blommar. Om man vet med sig att ens barn har druckit stora mängder vatten och sen blir sjukt finns anledning till oro, annars är risken större att det är något annat som orsakat symptomen.

Höstblomning

Det har kommit in få rapporter på blomning under höstperioden, och de som kommit in har varit rörande Stockholms skärgård. De provtagningar som utförts visade på normala värden angående mängden cyanobakterier längst östra och södra kusten under augusti-september.

Med denna sammanfattning avslutas rapporteringen om algläget i Egentliga Östersjön för 2018.

Informationscentralen är fortfarande tillgänglig på 010-223 11 60, och på informationscentral.stockholm@lansstyrelsen.se.

Vi ses till nästa algblomningssäsong!

Kontakt