Vattensituationen i länet och hantering av torka

De senaste åren har grundvattennivåerna varit låga och sommaren 2018 var extremt torr, något som bland annat drabbat länets lantbrukare hårt. På den här sidan samlar vi information om vattenförsörjning, vattenbrist, vad som gäller för lantbruk och djurhållning vid torka samt eventuellt eldningsförbud.

Vattenförsörjning

Cirka 95 procent av länets befolkning får sitt vatten från Mälaren. Där är det ingen risk att vattentäkten sinar. Däremot är kapaciteten i vattenverk och ledningar begränsad och kan i kombination med hög efterfrågan leda till brist på vatten.

Det är kommunerna som ansvarar för den allmänna vattenförsörjningen. Finns behov att spara på den kommunala vattenförsörjningen kan kommunen utfärda bevattningsförbud.

Länsstyrelsen Västra Götaland tipsar om hur du kan bidra till att hushålla med vattentillgångarna.

Livsmedelsverkets handbok om hur kommuner kan klimatanpassa dricksvattenproduktionen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Egen brunn

Låga grundvattennivåer påverkar framför allt invånare med enskild vattenförsörjning. Vid torka och akut vattenbrist är det viktigt att vara försiktig med vattenuttagen, särskilt i skärgården. Men i princip hela Stockholms län ligger under högsta kustlinjen och har risk för saltvatteninträngning från relikt saltvatten, det vill säga gammalt saltvatten från tiden då platsen var täckt av salt hav. Om saltvatten kommer in i en grundvattentäkt är vattnet otjänligt som dricksvatten lång tid.

Du kan själv införskaffa en så kallad konduktivitetsmätare, som mäter vattnets ledningsförmåga och därmed också den indirekta salthalten. Mäter du över året kan du upptäcka om ledningsförmågan ökar i samband med torka och om salt grundvatten tränger upp i brunnen.

Fastighetsägaren har ansvar för vattnets kvalitet och kvantitet i egen brunn. Om brunnen sinar kan kommunen informera om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Mer om aktuella grundvattennivåer hos Sveriges geologiska undersökning (SGU).länk till annan webbplats

Information om risk för vattenbrist, som tas fram av SMHI och SGU.länk till annan webbplats

Begränsningar i vattenanvändning

Viss verksamhet sköter sin vattenförsörjning genom att ta vatten från sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten. Länsstyrelsen utövar tillsyn över vattenverksamhet, där vattenuttag ingår. Ofta krävs att du ansöker om tillstånd eller anmäler vattenverksamhet.

Mer om vattenverksamhet och vilka regler som gäller.

Vi kan inom ramen för miljöbalken också ställa krav på, förbjuda eller ge rekommendationer om att inte ta ut vatten med anledning av låga vattenflöden. En anledning till sådana rekommendationer är att det i sjöar och vattendrag lever fiskar, groddjur, insekter och växter som är beroende av att det finns tillräckligt med vatten.

Sammanfattning av vattensituationen

Länsstyrelserna har på uppdrag av regeringen kartlagt vattensituationen på regional nivå i respektive län. Länsstyrelsen Stockholm har redogjort för länets förutsättningar att tillgodose invånarnas behov av dricksvatten och hur rådande vattensituation påverkar samhällsviktig verksamhet samt natur- och kulturmiljö. Dessutom sammanfattas länets förmåga att förebygga och hantera eventuell vattenbrist. Uppdraget ska redovisas till regeringen igen den 20 juli 2019.

Nuvarande redogörelse av länets rådande vattensituation finns att läsa här.PDF

Lantbruk och djurhållning

Vattenbrist och torka kan drabba lantbruksföretag och djurhållare hårt. Om det finns risk att din brunn sinar är det bra att tidigt fundera på alternativ vattenförsörjning. Har du frågor om vattenförsörjning till lantbruksdjur vänd dig i första hand till din kommun.

I vissa situationer kan det bli aktuellt med vattenuttag från sjöar och vattendrag. För uttag av vatten till lantbrukets djur behövs vanligtvis inget tillstånd eftersom de omfattas av undantag i miljöbalken. Däremot är det viktigt att försäkra sig om att vattenuttaget inte skadar miljön eller någon annans möjlighet till uttag. Finns risk för skada ska tillstånd sökas, vilket beskrivs under stycket ”Begränsningar i vattenanvändning” (se ovan).

Beroende på djurslag och produktionstyp kan vatten från sjöar och vattendrag fungera som alternativ om vattnet i brunnen inte räcker till, men var uppmärksam på om bytet av vattenkälla påverkar djurbesättningens hälsa. Djurens behov av vatten och krav på kvaliteten varierar mellan djurslag, vad djuren äter, allmänkondition, aktivitetsnivå, produktion och så vidare. Det är du som djurägare som är skyldig att se till att vattnet till dina husdjur är av tillräckligt god kvalitet så att det inte drabbar djuren negativt.

Råd, tips och nyheter om torka på LRF:s webbplats.länk till annan webbplats

Ladda ner broschyren "Vatten till husdjur" från Jordbruksverkets webbplats.länk till annan webbplats

Foderbrist och betesförmedling

Skörden av spannmål, grovfoder och halm var väsentligt lägre 2018 jämfört med år med mer normal nederbörd. Om tillväxten fortsätter vara begränsad har Länsstyrelsen beredskap att fatta beslut om dispens att få skörda trädor i kompensationsområden och skyddszoner.

Ett sätt att nyttja tillgänglig betesmark är att använda sig av vår betesförmedling, som sammanför djurägare i behov av betesmarker med markägare som har betesmarker men saknar betesdjur. Tjänsten är gratis och du anmäler ditt intresse via formulär på Länsstyrelsens webbplats.

Länsstyrelsen Stockholms betesförmedling.

Påverkan på jordbrukarstöd

Om du som lantbrukare med jordbrukarstöd har svårt att sköta ett åtagande fullt ut på grund av 2018 års torka kan du minska ditt åtagande. Torkan är inte något du själv har rått över och minskningen leder därför inte till återkrav.

Läs mer om detta på Jordbruksverkets webbplats.länk till annan webbplats

Länsstyrelsen samverkar och stöttar

Vid samhällsstörningar och kriser, till exempel vid vattenbrist, stödjer Länsstyrelsen kommuner och berörda aktörer i deras arbete att hantera situationen. Det sker inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen (SSR), som leds av Länsstyrelsen och där länets alla kommuner samt andra samhällsaktörer medverkar. Behov av stöd och liknande undersöks i samband med SSR:s veckovisa samverkanskonferenser.

Om Samverkan Stockholmsregionen och Länsstyrelsens krisberedskap.

Eldningsförbud

Länsstyrelsen kan fatta beslut om eldningsförbud med hänsyn till att det är torrt och råder brandrisk i skog och mark. Beslutet, som är juridiskt bindande, fattas i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag. När Länsstyrelsen fattar beslut om, eller upphäver, ett eldningsförbud informerar vi alltid om det på vår webbplats och genom att skicka pressmeddelande till media.

Observera att även kommunerna kan besluta om lokala eldningsförbud. Läs mer på respektive kommuns webbplats för sådan information.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm