Stöd för säkrad dricksvattentillgång

Ansök om bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten. Bidrag kan framförallt sökas av kommuner och kommunala bolag.

Bidrag kan ges till åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten inom till exempel:

  • vattenskyddsområden
  • vattenbesparande åtgärder
  • framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag
  • investering i ny teknik.

Om bidraget

Länsstyrelserna har 64 miljoner kronor att fördela i bidrag. Bidraget kan som högst vara 1 000 000 kronor och avse högst 50 procent av kostnaden för de stödberättigade åtgärderna. Högst 75 procent av bidraget betalas ut efter en preliminär bestämning av stödets storlek.

Bidrag får endast ges i enlighet reglerna för statsstöd och EU-kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. Bidrag får inte ges till åtgärder som

  • har påbörjats innan Länsstyrelsen har beslutat att ge stöd
  • följer av skyldigheter i lag eller annan författning.

Projekttiden är från beviljande, fram till datum för inlämnande av slutrapport senast den 31 oktober 2022.

Ansök om bidrag

Fyll i blanketten för att ansöka om bidrag.

Blankett för att ansöka om bidragWord

Anvisningar till blankett för att ansöka om bidrag Word

Sista ansökningsdag är den 15 april 2021.

Skicka din ansökan till stockholm@lansstyrelsen.se.

Utbetalning och slutrapport för projekt 2020

I beslutet framgår det när du som senast kan använda utbetalda bidrag och när du ska skicka in din slutrapport.

Blankett för slutrapportering av åtgärderWord

Anvisningar till blankett för slutrapporteringPDF

Beviljade projekt för bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten

Sökande

Projekt

Mål

Åtgärder

Ecoloop AB

Småskaliga avsaltnings-anläggningar för dricksvatten – kunskapsöversikt och exempel-anläggningar

Framtagande av kunskapsunderlag kring småskaliga avsaltnings

anläggningar med kapacitet under 10 m3/dygn. Samt beskriva och popularisera exempel på avsaltsanläggningar i drift.

Projektet kommer innehålla följande steg och aktiviteter: Sammanställning av befintlig kunskap om små avsaltnings-anläggningar, identifiera och beskriva prestanda samt kostnad för ett antal anläggningar i drift, workshop samt rapportering och webbpublicering.

Haninge kommun

Pålamalms grundvattentäkt – förstudie

Det ena målet är att för Haninge skapa en större redundans i dricksvatten-försörjningen och det andra handlar om att kunna efterleva den regionala vattenförsörjnings-planen för länet.

Två kompletterande uttagsbrunnar, med ett uttag om maximalt 5 l/s i årsmedeltal, samt två kompletterande brunnar vid ett nytt läge med ett uttag om maximalt 10 l/s i årsmedeltal.

Nynäshamns kommun

Systemhandling Gorran – Nynäshamn

En systemhandling tas fram för den framtida vattenledningen mellan Gorran och Nynäshamn som visar ledningssträckning och dimension. Troligtvis kommer även spillvattenledning läggas ner samma sträcka för att föra avloppsvatten från de två mindre avlopps-reningsverken i Torp och Marsta till Nynäshamn, för att på sikt endast ha ett stort reningsverk i kommunen.

Systemhandlingen utförs som ett konsultuppdrag. Lämplig sträckning för överförings-ledningen tas fram med hjälp av kommunens personal. Resultatet blir en rapport med tillhörande ritningar.

Nynäshamns kommun

Reserv-vattenkvalitet Nynäshamn

Förbättrat kunskapsunderlag genom förstudie och förprojektering för att möjliggöra åtgärder för att förbättra kvaliteten på reservvattnet vid Berga i Nynäshamn.

Förstudien och förprojekteringen utförs som ett konsultuppdrag där förslag på åtgärder lämnas. Resultatet blir en/två rapporter med tillhörande ritningar.

Stockholms vatten och avfall AB

Oljesensorer i råvattnet för tidigt varningssystem och anpassad beredning av dricksvattnet

Den önskade leveransen är robust oljesensor med verifierad funktion för tidig upptäckt av petroleumprodukter, samt en verifierad rutin för hur vattenverkets personal ska agera vid larm.

SVOA och NV ska testa och köpa in oljesensorer till intagen. Verifiera att vald oljesensor fungerar, sätta upp algoritmer och larmgränser för hur beredningen/ processerna ska styras.

Södertälje kommun

Förstudie för strategiskt arbete med vattentillgång, användning och kvalitet av enskilda brunnar, Södertälje kommun

Sammanställa tillgängliga data och kunskap över vattentillgång, användande och kunskapsbehov inom kommunen för att lägga en grund för vidare strategiskt arbete för att hantera enskilt dricksvatten.

Projektet kommer innehålla följande steg och aktiviteter: Sammanställning av dataunderlag och metoder, kunskapsdag för att lyfta fram den senaste kunskapen och kommunala exempel på arbete med enskilt dricksvatten, workshop samt rapportering och webbpublicering.

Värmdö kommun

Förundersökning av möjligheter till konstgjord infiltration till grundvatten-magasin som försörjer Ingarö vattenverk

Målet är att att säkra dricksvatten-förekomsten i framtiden samt införskaffa information om hur möjligheter och risker med konstgjord infiltration ser ut i det tänka området.

En förstudie angående lämplig infiltrationsyta, infiltrationstid, grundvatten-riktningar, föroreningar samt volymer ytvatten som behövs för önskad grundvatten-bildning, eventuellt reningssteg.

Värmdö kommun, bygg-, miljö- och hälsoskydds-nämnden

Riktlinjer för bedömning och prövning av enskild vatten-försörjning i Värmdö kommun

Att skapa en kunskapsbas med gemensamma bedömningskriterier för att säkerställa en enhetlig och rättssäker prövning samt hållbar bebyggelse-utveckling i områden i Värmdö kommun där kommunalt vatten och avlopp saknas eller inte planeras byggas ut inom en överskådlig framtid.

Genomföra en omvärlds-bevakning, utbilda berörda handläggare på bygg- och miljöavdelningen, ta fram en enkät med frågeställningar till berörda tillsynsvägledande myndigheter, ta fram förslag på riktlinjer för bedömning och prövning av enskild vattenförsörjning, slutseminarium med kommunala politiker och tjänstemän.

Värmdö kommun, bygg- och miljö-avdelningen

Klimatanpassad dricksvatten-försörjning och utvärdering av grundvatten-tillgång i Värmdö kommun – förbättrat kunskaps-underlag och förslag till utökad tillstånds- och anmälningsplikt för enskilda vattentäkter

Målet med projektet är att ta fram en grundvatten-utredning som kartlägger kommunens enskilda grundvattenresurser utifrån dagens förutsättningar samt hur klimatförändringar kan komma att påverka dessa. Grundvatten-utredningen ska vara tillgänglig i både rapportform och visualiseras i ett GIS- verktyg så att det är ett lättillgängligt och användarvänligt beslutsstöd och planeringsunderlag.

Uppdrag åt en extern konsult att i dialog med bygg-, miljö- och hälsoskydds-nämnden ta fram en grundvatten-utredning över kommunen. Utredningen bör bland annat omfatta:
- en teoretisk beräkning av grundvatten-tillgång som kompletteras med studier i fält (t.ex. geologiska förutsättningar och kloridmätningar).
- analys av grundvatten-tillgången kopplat till framtida klimatscenarier (minst 50 år framåt).
- utvärdering om hur närheten till hav påverkar grundvattnets kvantitet och kvalitet.
- beräkning av uttagbar mängd med hänsyn till säsongsvariationer över året med marginal för år med mindre grundvatten-bildning.
- Ta fram förslag till utökad tillstånds- och anmälningsplikt för enskilda vattentäkter.


Kontakt

Enheten för mark- och vattenskydd