Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Genomfört arbete

Information om redan genomfört arbete i länet, exempelvis om vilka efterbehandlingsåtgärder som har genomförts.

EBH-stödet

Sedan det nationella projektet för kartläggning av potentiella och konstaterade förorenade områden upphörde vid årsskiftet till 2016 har ytterligare ett antal områden kartlagts och riskklassats av bland andra Länsstyrelsen och länets kommuner.

Diagram över totalt antal potentiella eller konstaterade förorenade områden i Stockholms län år 1999 till 2021. Antalet har ökat under åren. Antalet riskklassade områden är år 2021 2 034 stycken. Det totala antalet potentiellt förorenade områden är år 2021 11 859 stycken.

Figur 1. Totalt antal potentiella eller konstaterade förorenade områden i Stockholms län år 1999 till 2021 (till och med 30 augusti).

Det finns idag närmre 11 900 potentiella eller konstaterade förorenade områden i Stockholms län, varav drygt 2 000 riskklassats.

Cirkeldiagram över antalet potentiella eller konstaterade förorenade områden i respektive riskklass år 2021. Av totalt 9 825 områden är 184 klassade som riskklass 1 med mycket stor risk för människors hälsa och miljön. 660 områden är klassade som riskklass 2 med stor risk för människors hälsa och miljön. 894 områden är klassade som riskklass 3 med måttlig risk för människors hälsa och miljön. 296 områden är klassade som riskklass 4 med liten risk för människors hälsa och miljön. Övriga områden är inte riskklassade.

Figur 2. Antal potentiella eller konstaterade förorenade områden i respektive riskklass år 2021 (till och med 30 augusti).

De vanligaste potentiella eller konstaterade förorenade områdena med riskklass 1–2 i länet tillhör branscherna fritidsbåtshamnar, plantskolor, sediment samt verkstads- och ytbehandlingsindustri.

Länsstyrelsen handlägger årligen ca 600–700 förfrågningar från allmänheten om utdrag av information från databasen EBH-stödet.

Fysisk planering

De senaste tre åren har Länsstyrelsen yttrat sig avseende förorenade områden i fysisk planering såsom detalj- och översiktsplaner, järnvägsplaner och nätkoncessioner i genomsnitt 211 gånger per år och vid vattenverksamhet i genomsnitt 28 gånger per år.

Stapeldiagram över antal gånger Länsstyrelsen yttrat sig avseende förorenade områden i ärenden rörande fysisk planering samt vattenverksamhet.

Figur 3. Antal gånger Länsstyrelsen yttrat sig avseende förorenade områden i ärenden rörande fysisk planering (exempelvis detalj- och översiktsplaner, järnvägsplaner och nätkoncessioner) samt vattenverksamhet. Statistik för fysisk planering 2013–2021 (till och med 30 augusti) och vattenverksamhet 2016–2021 (till och med 30 augusti). Tillförlitligheten ökar med åren, där de senaste fem åren har högst tillförlitlighet.

Antalet yttranden i fysisk planering ligger fortfarande högt (kring 200 per år) jämfört med för fem år sedan (kring 120 per år). Det kan ha flera orsaker varav en kan vara att fler av länets äldre industriområden blivit ekonomiskt attraktiva att omvandla till bostadsområden.

Länsstyrelsen har även arrangerat seminarier om förorenade områden i den fysiska planeringen samt deltagit i flera olika nätverksträffar. Länsstyrelsen bjuder sedan 2019 in handläggare på kommunen som arbetar med fysisk planering till kommunbesöken för att diskutera förorenade områden vid fysisk planering.

Tillsyn

I slutet av 2016 påbörjade Länsstyrelsen en flerårig insats för att utveckla myndighetens tillsyn av förorenade områden. Insatsen delades upp i fyra olika etapper.

Den första etappen genomfördes 2017 till 2018 och bestod i att bedöma vilken myndighet (kommun, länsstyrelse eller Försvarsinspektören för hälsa och miljö) som ansvarar för tillsynen av bland annat de potentiellt förorenade områdena i länet med riskklass 1–2. Länsstyrelsen bedöms ha ett ensamt eller delats tillsynsansvar för165 potentiellt förorenade områden i Stockholms län.

Under 2019 genomfördes den andra etappen, där en prioriteringsordning utarbetades för de potentiellt förorenade områden där Länsstyrelsen, enligt det första etappen, är ansvarig att bedriva tillsyn.

De två sista etapperna genomfördes under 2020 och involverar en långsiktig plan samt en tioårig handlingsplan för tillsynen av förorenade områden. En direkt följd av detta är att fem nya ansvarsutredningar påbörjats och flera är planerade att utföras kommande år.

Handlingsplan för tillsyn av förorenade områden 2020–2030 Pdf, 594.6 kB.

Tillsynsvägledning

Länsstyrelsen har väglett länets kommuner i enskilda tillsynsärenden i genomsnitt 70 gånger per år de senaste tre åren.

Stapeldiagram över antal gånger Länsstyrelsen har väglett länets kommuner i enskilda tillsynsärenden år 2013 till 2021 (till och med 30 augusti). Det har i genomsnitt skett 70 gånger per år de senaste tre åren.

Figur 4. Antal gånger Länsstyrelsen väglett länets kommuner i enskilda tillsynsärenden 2013-2021 (till och med 30 augusti). Tillförlitligheten ökar med åren, där de sista fem åren har högst tillförlitlighet.

Utöver vägledning i enskilda ärenden genomför Länsstyrelsen mer övergripande aktiviteter som

 • besök hos kommunernas miljökontor
 • informations- och diskussionsträffar för kommunernas handläggare
 • informationsbrev
 • introduktionsutbildning om förorenade områden för kommunernas nya handläggare.

Därutöver tillkommer de av Mälarlänssamarbetet, där Länsstyrelsen i Stockholms län är medlem, arrangerade utbildningar och framtagna vägledningsmaterial.

Länsstyrelsen har goda erfarenheter från aktiviteterna ovan som bidrar till nätverkande och en ökad samsyn kring förorenade områden. Efter träffar och utbildningar har Länsstyrelsen fått positiv återkoppling om att aktiviteterna och kontaktytorna har varit uppskattade och ökar kompetensen och erfarenhetsutbytet kring förorenade områden.

Statliga bidrag

Tillsynsprojekt

De senaste åren har Länsstyrelsen med hjälp av statliga bidrag genomfört följande tillsynsprojekt:

 • 2015–2017 – Plantskolor: Mälarlänsgemensamt projekt för framtagande av vägledningsmaterial samt informationsspridning.
 • 2017 – Flyktiga ämnen vid exploatering: Framtagande av vägledningsmaterial samt informationsspridning om nuvarande kunskapsläge.
 • 2018 – Beräkningsverktyg för framtagande av platsspecifika riktvärden: Utbildning för kommunernas handläggare om hur verktyget används.
 • 2019 – Strategiskt arbete med förorenade områden: Informationsspridning om vägledningsmaterial framtaget av Länsstyrelsernas nationella grupp för tillsynsvägledning avseende förorenade områden.
 • 2021–2023 – Tillsynsvägledningscykeln: Gemensamt projekt för tillsynsvägledning inom ramen för Mälarlänssamarbetet.

Undersökning

Länsstyrelsen har de senaste fem åren med hjälp av statliga bidrag genomfört undersökningar vid följande potentiella eller konstaterade förorenade områden:

 • 2017 – Förorenade områden med riskklass 1–2 i länet: Undersökningar av ett urval av länets förorenade områden med riskklass 1–2.
 • 2017 – Kemtvättar i länet: Undersökningar av ett urval av länets kemtvättar.
 • 2019–2020 – Förorenade områden med riskklass 1–2 i länet som Länsstyrelsen har tillsynsansvar för: Undersökningar av ett urval av länets förorenade områden med riskklass 1–2 där Länsstyrelsen har ett tillsynsansvar.
 • 2019–2020 – Sediment i länet: Undersökningar av ett urval av länets sediment.

Samt till kommun förmedlat statliga bidrag för undersökningar vid följande potentiella eller konstaterade förorenade områden:

 • 2019–2020 – Edsbro masugn och Skebo bruk, Norrtälje kommun: Färdigställande av en så kallad ”huvudstudie".
 • 2020–2021 – Snabbtvätt, Solna stad: Färdigställande av en huvudstudie.

Sanering

De senaste åren har Länsstyrelsen fördelat statliga bidrag till sanering, undantaget sanering inför bostadsbyggande, av följande förorenade områden:

 • 2013–2020 – Sjöbergs varv, Botkyrka kommun: Förberedelser till sanering samt sanering av förorenat område orsakat av tidigare träimpregnerings- och varvsverksamheter.
 • 2015–2020 – Vinterviken, Stockholms kommun: Förberedelser till sanering samt sanering av förorenat område orsakat av tidigare sprängämnes- och uranexperimentverksamheter.

Sanering inför bostadsbebyggelse

Länsstyrelsen har hittills fördelat statliga bidrag till sanering av förorenade områden inför bostadsbyggande till följande:

 • 2017–2022 – Igelsta strand, Södertälje kommun: Förberedelser till sanering samt sanering av förorenat område orsakat av tidigare träimpregnerings- och färgtillverkningsverksamheter.

Verkställighet, rättelse på felandes bekostnad eller särskilt kritiska förorenade områden

Länsstyrelsen har inte förmedlat denna typ av bidrag under de senaste fem åren.

Kontakt

Enheten för mark- och vattenskydd

Förorenade områden