Vattenskyddsområden

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Både Länsstyrelsen och kommunen kan fatta beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten.

Så skapas ett vattenskyddsområde

Du som vill skapa ett vattenskyddsområde skickar in en ansökan till Länsstyrelsen eller kommunen med en begäran om att ett mark- eller vattenområde ska bli ett vattenskyddsområde i framtiden. Det är även möjligt att inrätta ett vattenskyddsområde för en vattentillgång som kan antas komma att nyttjas som vattentäkt.

Innan beslut tas får berörda myndigheter och markägare samt övriga med särskild rätt till marken möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ett skyddsområde ska utgöra ett tillräckligt skydd för vattentäkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.

Har det hänt en olycka i ett vattenskyddsområde?

Vid olycka som riskerar att sprida föroreningar inom ett vattenskyddsområde ring 112 för att larma räddningstjänsten. Meddela snarast också kommunens miljökontor, VA-huvudmannen och Länsstyrelsen om händelsen. Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen finns längst ner på denna sida.

Ansök om dispens

Länsstyrelsen eller kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde om särskilda skäl finns.

Gör så här för att lämna in en ansökan till Länsstyrelsen:

 1. Fyll i ansökningsblanketten så utförligt som möjligt, helst digitalt.
 2. Ta fram översikts- och detaljkarta och andra eventuella bilagor (se "Tips för en komplett ansökan" nedan). Översikts- och detaljkarta är obligatoriskt. Föredraget format är pdf.
 3. Skicka in ansökan med bilagor via post eller e-post till Länsstyrelsen Stockholm.

Ansökan om dispens/tillstånd enligt skyddsföreskrift inom vattenskyddsområde Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Skicka blankett och bilagor till
stockholm@lansstyrelsen.se eller

Länsstyrelsen i Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Ansökan om tillstånd är avgiftsfri.

Om ansökan avser dispens ska en ansökningsavgift på 4 600 kr betalas in till Länsstyrelsen för att ansökan ska kunna behandlas (enligt 7 kap. 1 § förordning 1998:840). Länsstyrelsen skickar en faktura till den e-post eller postadress som är angiven i ansökan. Handläggning av ärendet påbörjas när avgiften har inkommit till Länsstyrelsen. Det belopp som betalas in är en prövningsavgift. Beloppet kan därför inte återbetalas om den som söker dispens får avslag på ansökan.

För att en ansökan ska kunna behandlas är det viktigt att innehållet är så komplett som möjligt. Handläggningstiden för ärendet räknas från den dagen ärendet är komplett. Exakt innehåll och omfattning varierar från fall till fall. Det finns dock några riktlinjer för vad som bör vara med i ansökan:

 • Vem som söker – uppgifter om namn, adress, e-post och telefonnummer.
 • Vem som ska utföra arbetet (om annan än sökanden).
 • Fastighetsbeteckning inom vilken arbetet ska utföras.
 • Karta med lokalisering utmärkt – både översikts- och detaljkarta. Markera åtgärden på detaljkartan, till exempel sträckan för en ny ledning eller placering för enskilt avlopp.
 • Tydlig och utförlig motivering till varför åtgärden är nödvändig. Detta är extra viktigt vid dispensansökningar där särskilda skäl ska anges (se utförligare beskrivning av särskilda skäl nedan).
 • Beskrivning över vad som ska göras, inklusive teknisk beskrivning. Till exempel schaktdjup, typ av avloppsanläggning, användning av köldbärarvätska i värmepumpsanläggning etc.
 • Markegenskaper, till exempel bergart, jordart (täta eller genomsläppliga jordar) och jorddjup. Information finns bland annat på SGU:s karttjänst: https://apps.sgu.se/kartvisare/
 • Markhistorik för det aktuella området och en eventuell bedömning om det kan finnas markföroreningar.
 • Avstånd till grundvattenyta (om det gäller ett markområde) – kan oftast inhämtas från SGU:s brunnsarkiv eller från kommunens VA-kontor. Gäller ansökan ett ytvattenområde ska istället motsvarande uppgifter gällande vattendjup, eventuell strömningsriktning, områdets känslighet etc. anges.
 • Eventuell förutsedd påverkan på ytvatten/grundvatten som skyddas. Ifall sökanden anser att någon påverkan på vattenmiljön inte kommer att ske ska även detta anges och motiveras.
 • Beskrivning av de skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att undvika negativ påverkan på yt- eller grundvatten både under och efter att åtgärden är utförd.
 • Varuinformationsblad eller beskrivning av kemiskt innehåll i till exempel köldbärarvätska, obrunnen betong eller liknande som ska användas.
 • Fotografier över området.

För att få dispens från vattenskyddsföreskrifter behövs särskilda skäl enligt krav från 7 kap 22 § miljöbalken. Särskilda skäl är något utöver det vanliga. En vilja att utföra en åtgärd är inte tillräckligt för att få dispens utan det måste vara tydligt att sökandes enskilda intressen väger tyngre än allmänhetens intresse av att skydda vattentäkten. I en ansökan om dispens ska särskilda skäl motiveras och anges.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen. Den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Karta över vattenskyddsområden

Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur visar vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige.

Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för mark- och vattenskydd