Vattenskyddsområden

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Både Länsstyrelsen och kommunen kan fatta beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten.

Så skapas ett vattenskyddsområde

Du som vill skapa ett vattenskyddsområde skickar in en ansökan till Länsstyrelsen eller kommunen med en begäran om att ett mark- eller vattenområde ska bli ett vattenskyddsområde i framtiden. Det är även möjligt att inrätta ett vattenskyddsområde för en vattentillgång som kan antas komma att nyttjas som vattentäkt.

Innan beslut tas får berörda myndigheter och markägare samt övriga med särskild rätt till marken möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ett skyddsområde ska utgöra ett tillräckligt skydd för vattentäkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.

Ansök om dispens

Länsstyrelsen eller kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde om särskilda skäl finns.

Om ansökan avser dispens ska en ansökningsavgift på 4 600 kr betalas in för att ansökan ska kunna behandlas. Länsstyrelsen kommer att skicka en faktura till den e-post eller postadress du angivit i ansökan.

Ansökan om tillstånd är avgiftsfritt.

För att en ansökan ska kunna behandlas är det viktigt att innehållet är så komplett som möjligt. Exakt innehåll och omfattning varierar från fall till fall. Det finns dock några riktlinjer för vad som bör vara med i ansökan:

 • Vem som söker - uppgifter om namn, adress och telefonnummer.
 • Vem som ska utföra arbetet (om annan än sökanden).
 • Fastighetsbeteckning inom vilken arbetet ska utföras.
 • Motivering till varför åtgärden behöver genomföras, t.ex. samhälls- eller miljönytta, andra alternativ saknas, etc.
 • Beskrivning över vad som ska göras, inklusive teknisk beskrivning. Till exempel schaktdjup, användning av köldbärarvätska i värmepumpsanläggning, vilken typ av pålar som ska användas.
 • Markegenskaper, till exempel bergart, jordart och jorddjup. Information kan bl.a. hittas på SGU:s karttjänst: https://apps.sgu.se/kartvisare/ Länk till annan webbplats.
 • Avstånd till grundvattenyta (om det gäller ett markområde) – kan oftast inhämtas från SGU:s brunnsarkiv eller från kommunens VA-kontor.
 • Gäller ansökan ett ytvattenområde ska istället motsvarande uppgifter gällande vattendjup, eventuell strömningsriktning, områdets känslighet etc. anges.
 • Varuinformationsblad eller beskrivning av kemiskt innehåll i till exempel köldbärarvätska, obrunnen betong eller liknande som ska användas.
 • Eventuell förutsedd påverkan på ytvatten/grundvatten som skyddas. Ifall sökanden anser att någon påverkan på vattenmiljön inte kommer att ske ska även detta anges och motiveras.
 • Planerade skyddsåtgärder.
 • Karta med lokalisering utmärkt – gärna både översikt och detaljkarta.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen. Den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Karta över vattenskyddsområden

Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur visar vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige.

Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Aktuella beslut om vattenskyddsområden

Länsstyrelsen beslutade den 7 december 2020 om vattenskyddsområde med föreskrifter för Hanvedens grundvattentäkt i Haninge kommun.

Beslut om vattenskyddsområde Hanvedens grundvattentäkt Pdf, 2 MB.

Kontakt

Enheten för mark- och vattenskydd