Stöd för säkrad dricksvattentillgång

Det finns inte något stöd att söka för 2023. Du som fått bidrag under 2022 ska lämna in en slutrapport.

Länsstyrelsen i Stockholm har drygt 8,6 miljoner kronor att fördela i bidrag till nya tvååriga projekt under åren 2022–2023.

Utbetalning och slutrapport

Du som fått bidrag 2022 ska lämna in en slutrapport till Länsstyrelsen under hösten 2023. Exakt datum står i ditt beslut. Efter att vi granskat slutrapporten beslutar vi om slutligt bidrag och betalar ut återstående belopp, förutsatt att eventuella villkor uppfyllts.

Blankett för slutrapportering av projekt som beviljats stöd Word, 74.5 kB.

Anvisningar till blankett för slutrapportering Pdf, 241.4 kB.

Fyll i blanketten och skicka den via e-post till stockholm@lansstyrelsen.se

Ansökningstid

Ansök senast den 15 april 2022.

Kontaktperson

Malin Wiberg malin.wiberg@lansstyrelsen.se

Om bidraget

2019 infördes ett statligt stöd för att stärka tillgången till och hushållning med dricksvatten. För 2023 finns inget stöd att söka.

Projekt: Analys av sårbarhet och skyddsbehov för vattenresurser med hög regional prioritet i Botkyrka kommun

Sökande:
Botkyrka kommun

Syfte och mål med projektet:
Säkerställa Botkyrka kommuns och regionens framtida dricksvattenförsörjning för vattenresurser med hög regional prioritet. Skapa beslutsunderlag för kommunens fysiska planering. Mål: Ta fram kunskap om sårbarheten och skyddsbehovet för grundvatten- och ytvattenresurserna i kommunen.

Vad har gjorts – genomförda åtgärder:
Analys av sårbarhet och skyddsbehov för grundvattenresurserna Tullingeåsen – Ekebyhov Riksten, Uttran och Vårsta, samt för ytvattenresurserna Tullingesjön, Uttransjön och Malmsjön. Inhämtning och sammanställning av generell information om tillrinningsområden för respektive resurs samt beräkning av transporttider i grundvattenzonen.

Projekt: Utredning av PFAS-förorening i Vårsta grundvattenförekomst

Sökande:
Botkyrka kommun

Syfte och mål med projektet:
Ta fram ett uppdaterat kontrollprogram över tid då grundvattenförekomsten har hög kommunal och regional prioritet för framtida dricksvattenförsörjning. Mål: Fastställa PFAS-föroreningens ursprung, fastställa halter och utbredning, göra en riskbedömning, identifiera behov av åtgärder och ta fram åtgärdsalternativ, ta fram uppdaterat kontrollprogram.

Vad har gjorts – genomförda åtgärder:
Resultatet från projektet utgör ett första steg i att säkerställa en god framtida vattenkvalitet för Vårsta grundvattenförekomst som är utpekad i den kommunala och regionala vattenförsörjningsplanen som en grundvattenresurs av hög prioritet för framtida dricksvattenförsörjning.

Projekt: Riskanalys för Mälaren som dricksvattentäkt och ekosystem

Sökande:
Mälarens vattenvårdsförbund

Syfte och mål med projektet:
Besvara frågan om vilka risker olika verksamheter innebär för Mälaren som vattentäkt och ekosystem. Besvara frågan om vilka områden som förbundet har otillräcklig kunskap i för att kunna göra en riskbedömning om var det behövs mer information/undersökning/kartläggning. Mål: ta fram en rapport med riskanalys, bygga nätverk, sprida information om resultatet, påbörja diskussion om prioriterade åtgärder för skydd av Mälaren.

Vad har gjorts – genomförda åtgärder:
Uppstart av nätverk; vattenverk i Mälaren, länsstyrelser runt Mälaren, kommuner runt Mälaren, SLU och andra viktiga aktörer. Grundläggande insamling av data, utskick av sammanställningen till nätverket för kontroll och granskning samt komplettering. Riskanalys av Mälaren som dricksvattentäkt och ekosystem. Utskick av resultaten till berörda i form av workshops kring hanteringen av identifierade risker.

Projekt: Gullbäckskällans vatten kvalitetssäkras 2020

Sökande:
Gullbäckskällans samfällighetsförening

Syfte och mål med projektet:
Säkerställa vattenlagring med ny tank, ny hydrofor, och delvis nya ledningar. Förbereda för övervakning och säkerhet genom digital utrustning samt vattenprover. Mål: Leverera dricksvatten av god kvalitet, skapa förutsättningar för tillgänglighet och bättre övervakning, samverka mellan olika aktörer samt kommunicera projektet.

Vad har gjorts – genomförda åtgärder:
Anläggande av ny reservoar för lagring av vatten i förrådsbyggnad, anläggande av ny hydrofor och installation av digital övervakning. Nedläggning av nya ledningar med dragning från en ny brunn under år 2021, i samarbete med Trafikverket.

Projekt: Småskaliga avsaltningsanläggningar för dricksvatten - Provtagning som kunskapshöjande åtgärd

Sökande:
Ecoloop AB

Syfte och mål med projektet:
Genomföra provtagning av befintliga småskaliga avsaltningsanläggningar i Stockholms län för kunskap om funktion och drift. Mål: Sammanställa analyssvar från provtagningar. Diskutera analyssvar med tillverkare, kommuner och experter. Beskriva hur provtagning går till, höja kunskapen på miljökontoren. Sammanställa materialet i ett PM och redovisa resultatet på VA-guidens öppna fastighetsägarwebb.

Vad har gjorts – genomförda åtgärder:
Identifierat lämpliga avsaltningsanläggningar och parametrar för provtagning i Stockholms län, provtagning i fält, sammanställa och analysera provtagningsresultat, skriva rapport/PM och kommunicera till kommuner samt fastighetsägare.

Projekt: Regional kunskapsdag och erfarenhetsnätverk för enskilt dricksvatten i Stockholm län

Sökande:
Ecoloop AB

Syfte och mål med projektet:
Etablera en årligen återkommande kunskapsdag och webbaserat erfarenhetsnätverk mellan kommuner som grund till erfarenhetsutbyte om enskilt dricksvatten i Stockholms län. Mål: Planera, genomföra och dokumentera en regional kunskapsdag om enskilt dricksvatten. Etablera webbaserat regionalt erfarenhetsnätverk om enskilt dricksvatten.

Vad har gjorts – genomförda åtgärder:
Planerat, genomfört och dokumenterat en regional kunskapsdag kring enskilt dricksvatten och etablerat digitalt erfarenhetsnätverk inriktat på enskilt dricksvatten med kommuner i Stockholms län med veckovisa möten.

Projekt: Klorofyllsensor vid Görvälnverket för processoptimering och tidig varning för algblomning 

Sökande:
Kommunalförbundet Norrvatten AB

Syfte och mål med projektet:
Test av klorofyllsensor genomförs för underlag till optimering av vattenreningsprocessen vid Görvälnverket. Minska genombrott av organiskt material, minska mikrobiologisk smitta i dricksvattnet och minska påväxt i ledningsnätet. Mål: Utvärdering av avskiljning av klorofyll vid test av olika reningssteg, leverans av kalibreringsdata för ny satellitövervakning av algblomning i råvattentäkten Mälaren-Görväln.

Vad har gjorts – genomförda åtgärder:
Införskaffande och test av sond för simultana mätningar av vattenkvalitetsparametrar med avgörande betydelse för processen, påbörjat övervakning av halterna i de viktigaste processtegen och i vattentäkten Görvälnbassängen. Insamlad data har analyserats avseende effektiv avlägsnande av alger och organiskt material.

Projekt: Översikt över föroreningar i norra Stockholmsåsen för lokalisering och prioritering av föroreningskällor

Sökande:
Kommunalförbundet Norrvatten AB

Syfte och mål med projektet:
Skapa en översikt över mätningar av föroreningar i norra Stockholmsåsen så att föroreningskällor kan lokaliseras och prioriteras för framtida åtgärder. Säkerställa erforderligt skydd för vattenresurser med högsta regionala prioritet. Mål: Skapa en geografisk översikt över uppmätta föroreningar och föroreningskällor med hydrogeologiska data i grundvattenmagasinen i norra Stockholmsåsen.

Vad har gjorts – genomförda åtgärder:
Skapa GIS-skikt och pedagogiska PDF-kartor över uppmätta halter i grundvattnet, uppmätta markföroreningar och identifierade föroreningskällor tillsammans med tillrinningsområden och strömningsriktning. Framtagande av en rapport där kända föroreningskällor, uppmätta föroreningar och "hot spots" identifieras samt prioriteras för framtida åtgärder.

Projekt: Riskbedömning inför revidering av vattenskyddsområdet Ströms gård/Märsta (Norrsunda grundvattenmagasin, norra Stockholmsåsen

Sökande:
Kommunalförbundet Norrvatten AB

Syfte och mål med projektet:
Påbörja arbetet med att revidera vattenskyddet för Ströms gård/Märsta (Norrsunda grundvattenmagasin) som har högsta prioritet i den regionala vattenförsörjningsplanen. Säkerställa erforderligt skydd för vattenresurser med högsta regionala prioritet. Mål: Genomföra en riskbedömning för Ströms gård/Märsta vattentäkt som kan ligga till grund för reviderade vattenskyddsföreskrifter med långsiktigt skydd av kvantitet och kvalitet.

Vad har gjorts – genomförda åtgärder:
Riskbedömningen genomfördes för grundvattentäkten Ströms gård/Märsta inom Norrsunda grundvattenmagasin enligt föreslagen vägledning från HaV och omfattar följande moment: sammanställning av föroreningar/ämnen som kan utgöra problem i tillrinningsområdet till Ströms gård/Märsta grundvattentäkt, sammanställning av objekt som kan bidra med föroreningar, utvärdering av naturliga barriärer samt spridningsvägar, slutsatser om metod.

Projekt: Förstudie och kartläggning för enskilt dricksvatten Upplands-Bro kommun

Sökande:
Upplands-Bro kommun

Syfte och mål med projektet:
Samla kommunala aktörer över avdelningsgränserna, utveckla metoder för mer kunskap gällande enskilt dricksvatten: kvantitet, kvalitet och eventuella åtgärder. Mål: via ett erfarenhetsnätverk samverka och inhämta mer kunskap samt erfarenhet för gemensamma angreppssätt i kommunens fortlöpande arbete med enskilt dricksvatten.

Vad har gjorts – genomförda åtgärder:
Ett avdelningsövergripande arbete genomfördes via intervjuer, kartläggning av befintlig kunskap och behov, förslag på vägar framåt, erfarenhetsutbyte med andra kommuner och experter. En kunskapsdag genomfördes med deltagare från kommuner, myndigheter och högskolor samt experter med efterföljande nätverk. Workshop i kommunen.

Projekt: Provtagning och provpumpning av vattenkvalitet i Västlunda, Granby och Kårsta-Röbykvarn reservvattentäkter

Sökande:
Vallentuna kommun

Syfte och mål med projektet:
Fastställa grundvattentäkternas nuvarande status avseende kvantitet och kvalitet. Kunskapsunderlag för skydd av täkterna vid planarbete, exploatering och markanvändning. Underrätta risk- och sårbarhetsanalys samt nödvattenplanering. Mål: fastställa nuvarande status på täkterna och revidera skyddsföreskrifterna.

Vad har gjorts – genomförda åtgärder:
Provpumpning och provtagning av Västlunda samt Granby vattentäkt. Täkten Kårsta-Röbykvarn prioriterades bort då kostnaderna för provpumpning av Västlunda och Granby blev större än beräknat.

Projekt: Förbättrad enskild vattenförsörjning i Nynäshamns kommun

Sökande:
Nynäshamns kommun

Syfte och mål med projektet:
Bidra till en förbättrad och fortsatt hållbar vattenförsörjning för fastighetsägare utanför kommunala verksamhetsområden genom bättre kunskapsunderlag, rådgivning och information. Mål: Ta fram ytterligare kunskapsunderlag om grundvattentillgången i kommunen och arbeta med rådgivning samt informationsspridning till fastighetsägare för att bibehålla en hållbar vattenförsörjning.

Vad har gjorts – genomförda åtgärder:
Grundvattenberäkningarna har inte kunnat utföras under 2020 på grund av coronapandemin. De planeras till våren 2021 i stället. VA-rådgivning har utförts men är försenat på grund av minskad bemanning maj till december 2020. Ytterligare behov i samband med VA-planens förankring 2021. Information på hemsida och infomöten har bara utförts delvis på grund av coronapandemin. Ytterligare behov finns av kunskapsspridning under 2021.

Projekt: Förstudie inför ansökan om inrättande av vattenskyddsområde samt tillstånd för vattenverksamhet för grundvattentäkten Sandemar

Sökande:
Haninge kommun

Syfte och mål med projektet:
Utreda de hydrogeologiska förutsättningarna avseende täktens kapacitet och kvalitet. Resultaten ska ligga till grund för framtida arbeten inför inrättande av vattenskyddsområde och ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för att säkra framtida dricksvattenbehov på Dalarö. Mål: planering provpumpning, installation av mätpunkter till provpumpning, provtagning av vattenkvalitet, framtagande av resultatrapport.

Vad har gjorts – genomförda åtgärder:
Genomgång av befintligt material tidigare utredningar, utförd kapacitetstest och nivåmätning av befintlig brunn, installation av grundvattenrör och peglar samt Thomson-överfall, inventering av motstående intressen, framtagande av provpumpningsprogram. Planerade moment under 2021 på grund av coronapandemin är långtidsprovpumpning, vattenprovtagning, vattennivåmätning, utvärdering och slutrapportering.

Projekt: Utvärdering av reningsteknik för att säkerställa dricksvattenkvalitet av enskilt dricksvatten

Sökande:
Campus Roslagen AB

Syfte och mål med projektet:
Testa och utvärdera vanligt förekommande reningstekniker i syfte att säkerställa dricksvattenkvalitet från enskilda brunnar. Mål: provta och analysera dricksvattenbrunnar samt testa lämpliga reningsfilter.

Vad har gjorts – genomförda åtgärder:
Ett preliminärt urval av brunnar med höga bly, uran och arsenikhalter gjordes från varje deltagande kommun. 16 brunnsägare kontaktades, 16 brunnar analyserades varav fem valdes ut för test, reningstekniker installerades hos utvalda brunnsägare, vattenprover har tagits efter filterreningen. På grund av coronapandemin har inte alla tester kunnat utföras under år 2020.

Beviljade projekt för bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten

Sökande

Projekt

Mål

Åtgärder

Ecoloop AB

Småskaliga avsaltnings-anläggningar för dricksvatten – kunskapsöversikt och exempel-anläggningar

Framtagande av kunskapsunderlag kring småskaliga avsaltnings

anläggningar med kapacitet under 10 m3/dygn. Samt beskriva och popularisera exempel på avsaltsanläggningar i drift.

Projektet kommer innehålla följande steg och aktiviteter: Sammanställning av befintlig kunskap om små avsaltnings-anläggningar, identifiera och beskriva prestanda samt kostnad för ett antal anläggningar i drift, workshop samt rapportering och webbpublicering.

Haninge kommun

Pålamalms grundvattentäkt – förstudie

Det ena målet är att för Haninge skapa en större redundans i dricksvatten-försörjningen och det andra handlar om att kunna efterleva den regionala vattenförsörjnings-planen för länet.

Två kompletterande uttagsbrunnar, med ett uttag om maximalt 5 l/s i årsmedeltal, samt två kompletterande brunnar vid ett nytt läge med ett uttag om maximalt 10 l/s i årsmedeltal.

Nynäshamns kommun

Systemhandling Gorran – Nynäshamn

En systemhandling tas fram för den framtida vattenledningen mellan Gorran och Nynäshamn som visar ledningssträckning och dimension. Troligtvis kommer även spillvattenledning läggas ner samma sträcka för att föra avloppsvatten från de två mindre avlopps-reningsverken i Torp och Marsta till Nynäshamn, för att på sikt endast ha ett stort reningsverk i kommunen.

Systemhandlingen utförs som ett konsultuppdrag. Lämplig sträckning för överförings-ledningen tas fram med hjälp av kommunens personal. Resultatet blir en rapport med tillhörande ritningar.

Nynäshamns kommun

Reserv-vattenkvalitet Nynäshamn

Förbättrat kunskapsunderlag genom förstudie och förprojektering för att möjliggöra åtgärder för att förbättra kvaliteten på reservvattnet vid Berga i Nynäshamn.

Förstudien och förprojekteringen utförs som ett konsultuppdrag där förslag på åtgärder lämnas. Resultatet blir en/två rapporter med tillhörande ritningar.

Stockholms vatten och avfall AB

Oljesensorer i råvattnet för tidigt varningssystem och anpassad beredning av dricksvattnet

Den önskade leveransen är robust oljesensor med verifierad funktion för tidig upptäckt av petroleumprodukter, samt en verifierad rutin för hur vattenverkets personal ska agera vid larm.

SVOA och NV ska testa och köpa in oljesensorer till intagen. Verifiera att vald oljesensor fungerar, sätta upp algoritmer och larmgränser för hur beredningen/ processerna ska styras.

Södertälje kommun

Förstudie för strategiskt arbete med vattentillgång, användning och kvalitet av enskilda brunnar, Södertälje kommun

Sammanställa tillgängliga data och kunskap över vattentillgång, användande och kunskapsbehov inom kommunen för att lägga en grund för vidare strategiskt arbete för att hantera enskilt dricksvatten.

Projektet kommer innehålla följande steg och aktiviteter: Sammanställning av dataunderlag och metoder, kunskapsdag för att lyfta fram den senaste kunskapen och kommunala exempel på arbete med enskilt dricksvatten, workshop samt rapportering och webbpublicering.

Värmdö kommun

Förundersökning av möjligheter till konstgjord infiltration till grundvatten-magasin som försörjer Ingarö vattenverk

Målet är att att säkra dricksvatten-förekomsten i framtiden samt införskaffa information om hur möjligheter och risker med konstgjord infiltration ser ut i det tänka området.

En förstudie angående lämplig infiltrationsyta, infiltrationstid, grundvatten-riktningar, föroreningar samt volymer ytvatten som behövs för önskad grundvatten-bildning, eventuellt reningssteg.

Värmdö kommun, bygg-, miljö- och hälsoskydds-nämnden

Riktlinjer för bedömning och prövning av enskild vatten-försörjning i Värmdö kommun

Att skapa en kunskapsbas med gemensamma bedömningskriterier för att säkerställa en enhetlig och rättssäker prövning samt hållbar bebyggelse-utveckling i områden i Värmdö kommun där kommunalt vatten och avlopp saknas eller inte planeras byggas ut inom en överskådlig framtid.

Genomföra en omvärlds-bevakning, utbilda berörda handläggare på bygg- och miljöavdelningen, ta fram en enkät med frågeställningar till berörda tillsynsvägledande myndigheter, ta fram förslag på riktlinjer för bedömning och prövning av enskild vattenförsörjning, slutseminarium med kommunala politiker och tjänstemän.

Värmdö kommun, bygg- och miljö-avdelningen

Klimatanpassad dricksvatten-försörjning och utvärdering av grundvatten-tillgång i Värmdö kommun – förbättrat kunskaps-underlag och förslag till utökad tillstånds- och anmälningsplikt för enskilda vattentäkter

Målet med projektet är att ta fram en grundvatten-utredning som kartlägger kommunens enskilda grundvattenresurser utifrån dagens förutsättningar samt hur klimatförändringar kan komma att påverka dessa. Grundvatten-utredningen ska vara tillgänglig i både rapportform och visualiseras i ett GIS- verktyg så att det är ett lättillgängligt och användarvänligt beslutsstöd och planeringsunderlag.

Uppdrag åt en extern konsult att i dialog med bygg-, miljö- och hälsoskydds-nämnden ta fram en grundvatten-utredning över kommunen. Utredningen bör bland annat omfatta:
- en teoretisk beräkning av grundvatten-tillgång som kompletteras med studier i fält (t.ex. geologiska förutsättningar och kloridmätningar).
- analys av grundvatten-tillgången kopplat till framtida klimatscenarier (minst 50 år framåt).
- utvärdering om hur närheten till hav påverkar grundvattnets kvantitet och kvalitet.
- beräkning av uttagbar mängd med hänsyn till säsongsvariationer över året med marginal för år med mindre grundvatten-bildning.
- Ta fram förslag till utökad tillstånds- och anmälningsplikt för enskilda vattentäkter.


Kontakt

Enheten för mark- och vattenskydd

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss