Regional livsmedelsstrategi för Stockholms län

Arbetet pågår med att ta fram en regional livsmedelsstrategi för Stockholms län. Strategin ska omfatta hela värdekedjan, från jord till bord, och ska sätta riktningen för den regionala utvecklingen av livsmedelssektorn fram till år 2030.

Lämna synpunkter på förslaget till regional livsmedelsstrategi och dess första handlingsplan


Omslag remissversioner, livsmedelstrategi och handlingsplan.

Välkommen att lämna synpunkter på förslagen till regional livsmedelsstrategi samt dess första handlingsplan.

Remissvaren ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 18 april 2019.

Vi ser helst att svaren skickas i elektronisk form till stockholm@lansstyrelsen.se

Ge dina synpunkter på strategin och handlingsplanen i var sitt dokument.

Ange dnr 7310-2019 på respektive dokument.

Svaren får gärna innehålla:

  • En övergripande sammanfattning
  • Därefter korta, raka, specifika kommentarer i kronologisk ordning

Länkar till remissen till Regional Livsmedelsstrategi och dess första handlingsplan hittar du längst ned på sidan.

Om strategin

Strategin utgår från målsättningarna i den nationella livsmedelsstrategin men har anpassats efter länets förutsättningar.

Med drygt en femtedel av landets befolkning och endast tre procent av jordbruksmarken och jordbruksföretagen är Stockholm beroende av en kontinuerlig införsel av livsmedel för att klara invånarnas försörjning. Att minska sårbarheten i länet med en säker livsmedelskedja är därför en viktig fråga.

Den offentliga konsumtionen av livsmedel i länet uppgår till omkring två miljarder kronor per år. Offentlig livsmedelsupphandling av svenska, regionala och lokala varor kan därmed vara ett viktigt verktyg att arbeta med för en hållbar konsumtion och ökad säkerhet.

Strategin verkar också för att regionens livsmedelsproduktion ökar. Andelen åkermark i träda är relativt hög i länet. Länsstyrelsen ser en potential att svara mot efterfrågan som finns och att här finns utrymme att producera livsmedel för en marknad. I Stockholms län finns Sveriges största marknad för livsmedel med både köpstarka och medvetna konsumenter.

Samtidigt strategins övriga mål nås är det även viktigt att strategin bidrar till de nationella och regionala miljö- och klimatmålen samt till flera av målen för Agenda 2030.

Barn som äter morot

Stor potential för innovationskraft och lönsamhet

Strategin ska även bidra till att stärka innovationskraften och lönsamheten inom livsmedelssektorn och bidra till att föra stad och land närmare varandra. Stockholm ligger högt i många internationella innovationsrankingar med framgångsrika branscher, universitet och högskolor. Mer än 80 000 stockholmare arbetar i någon del av livsmedelskedjan och mångfalden av människor och matkulturer i länet ger goda förutsättningar för innovation och utveckling av nya produkter och tjänster. Statistik från Tillväxtverket visar att Stockholm är det län där både sysselsättningen och antalet små- och medelstora företag inom livsmedelsbranschen har ökat mest 2011–2016.

Livsmedelsbranschen är mycket viktig för länets sysselsättning och hållbara tillväxt och det finns många delar som har stor utvecklingspotential.

Länsstyrelsen tar fram strategin tillsammans med Region Stockholm och LRF Mälardalen. Arbetet genomförs i bred samverkan med länets aktörer inom hela livsmedelskedjan.

Målsättningen är att strategin ska vara på plats under 2019.

Kontakt