Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi informerar, sprider kunskap och svarar på frågor om klimatförändringar från allmänheten och media.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

Länsstyrelsens roll

Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden. Vi arbetar utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Vi stöttar kommunen och andra regionala organisationer genom att sprida information och kunskap om hur klimatet ser ut nu och hur det kan se ut i framtiden. Vi svarar på frågor från allmänheten och media. Vi tar fram informationsmaterial till exempel om hur du som privatpersoner kan påverkas vid en värmebölja eller hur ditt ansvar som fastighetsägare ser ut vid en översvämning.

Hur blir klimatet i framtiden?

För dig som är intresserad av en kort beskrivning av vilka klimatförändringar som Stockholms län står inför har vi tagit fram skriften Hur blir klimatet i framtiden?PDF som kortfattat beskriver två klimatscenarier för Stockholm län.

Klimatanalys visar på mer nederbörd och ökad temperatur i länet

SMHI har tagit fram data för Stockholms län som visar hur klimatet kommer att förändras beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser blir. Rapporten visar att vi får mer nederbörd och att temperaturen i Stockholms län kan komma att stiga med så mycket som fem grader fram till slutet av seklet.

Enligt SMHI:s analys kommer medeltemperaturen i Stockholms län vid slutet av seklet att ha stigit med cirka fem grader med dagens globala klimatpolitik. Med en kraftfullare klimatpolitik, som minskar utsläppen, skulle ökningen kunna stanna på cirka tre grader. SMHI:s analys bygger på klimatobservationer och beräkningar enligt två utvecklingsvägar, dels en med begränsade utsläpp av växthusgaser, dels en med accelererande utsläpp. Framtidsscenarierna i analysen visar vad som kommer att hända i mitten samt i slutet av seklet, jämfört med den så kallade normalvärdesperioden år 1961–1990. Här kan du läsa klimatanalysen för Stockholm länPDF.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning med åtgärder riktade såväl till nationell som regional och lokal nivå. Åtgärderna är inom fokusområdena vatten, grönstruktur, samhällsbyggnad samt innovation och en stor del faller inom Länsstyrelsens egna ansvarsområde. Hur det regionala och lokala klimatanpassningsarbetet för att skapa ett långsiktigt robust samhälle planeras finner du i den regionala handlingsplanen för klimatanpassning i Stockholms länPDF.

Klimatförändringar och Mälaren ur ett vatten- och naturmiljöperspektiv

Länsstyrelsen har sammanställt och bedömt hur ett framtida klimat i det längre tidsperspektivet beaktats i utredningarna gällande nya Slussen och dess reglering. Utredningen studerade även om det finns material i Slussenprojektet som kan användas för att höja kunskapen om framtidens klimatpåverkan. Granskningen har skett ur ett långsiktigt klimatperspektiv där fokus ligger på vatten- och naturmiljö och resultatet finner du i rapporten Klimatförändringar och Mälaren ur ett vatten- och naturmiljöperspektivPDF.

Kontakt