24 okt 2018 klocka 13.00 - 16.00

Planstödsmöte för kommuner 24 okt

Länsstyrelsen vill gärna samarbeta i tidig dialog med kommunerna i planfrågor. Det vill säga redan innan och mellan de formella stegen i planprocessen. Under 2018 bjuder Länsstyrelsen in kommunerna till så kallade planstödsmöten.                        

Tidig dialog kompletterar den formella planprocessen

​Med tidig dialog kompletterar vi den formella detaljplaneprocessen med en samordnad och strukturerad samarbetsform – mellan kommun och Länsstyrelsen.

Den formella planprocessen fortsätter som vanligt, vilket innebär att Länsstyrelsens sammanvägda bedömning i formella skeden som till exempel samråd eller granskning inte ska hanteras på dessa möten.

Inom den tidiga planeringsdialogen ryms enskilda projektmöten, kommunmöten, planstödsmöten och kunskapshöjande seminarier. Frågor som hanterats på enskilda projektmöten ska i största möjliga mån övergå till att hanteras på planstödsmötena.

Tillfälle till stöd och vägledning

Syftet med planstödsmötena är att ge råd, stöd och vägledning ur ett allmänintresseperspektiv före och efter de formella milstolparna i form av planeringsbesked, samråd om behovsbedömning, programsamråd, detaljplanesamråd, granskning och eventuell överprövning. På planstödsmöten hanteras föranmälda specifika planfrågor enligt plan- och bygglagen (PBL) och anslutande lagar till exempel miljöbalken (MB) och kulturmiljölagen (KML). Kommunen erbjuds Länsstyrelsens bredd av kunskap på stående tid, där vi bemannar oss med kompetens utifrån kommunernas inskickade frågor.

Datum för planstödsmöten hösten 2018

Mötena hålls i Länsstyrelsens lokaler på Regeringsgatan 66, mellan klockan 13-16. Vid ett och samma tillfälle kan flera möten äga rum, de enskilda mötenas längd varierar utifrån ärendets komplexitet. Vanligtvis är mötenas längd mellan 30 minuter och 1 timme. Länsstyrelsen återkommer med en kallelse där tid och plats framgår till de kommuner som anmält ärenden.

12/9
26/9
10/10
24/10
07/11
21/11
05/12
19/12

Anmäl ett ärende till planstödsmöte

Kommunen anmäler sig/sitt ärende genom att skicka in ett underlag i mallen nedan senast två veckor innan planstödsmötet.

Mall för underlag till planstödsmötePowerpoint

Skicka in underlagen till: plan.stockholm@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen återkopplar en vecka innan aktuellt planstödsmöte.

Behöver du avboka ett planstödsmöte?

För att avboka ett inbokat planstödsmöte, mejla till plan.stockholm@lansstyrelsen.se

VAR: Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 okt 2018

Kontakt