29 jan 2019 klocka 09.30 - 14.30

Klimatförändringar pågår i Stockholms län – vilken framtid vill du se?

Tema: Persontransporter i Stockholms län

Klimatförändringarna ställer oss inför en stor utmaning. Förändringarna har redan inneburit 1,7 graders temperaturökning i Sverige. I Stockholms län samlar vi nu krafterna för att minska utsläppen av växthusgaser.

Välkommen till vår tredje workshop där vi gemensamt skapar Stockholms läns hållbara framtid. Tillsammans ska vi vidga vyerna och ifrågasätta dagens situation. Vilket samhälle vill du se och hur tar vi oss dit?

Susanne Lindmark, Energimyndigheten, inleder med en lägesbild från arbetet med den strategiska planen för omställning av transportsektorn till fossilfrihet (SOFT) och Håkan Karlsson, Trafikförvaltningen, ger en framtidsspaning om hur mobilitet kan komma att se ut i länet.

Frågor som kan komma att tas upp under workshoppen:

  • Hur kan länets aktörer samverka kring fossilfria persontransporter?
  • Hur används gaturummet i staden på bästa sätt?
  • Vilken transportmix krävs för att nå 70 procent minskade växthusavgaser 2030?
  • Ska man få köra personbilar i Stockholms innerstad i framtiden?
  • Smart mobilitet – vad ryms inom det?

För att vi ska få ett bra resultat är det viktigt att människor med olika kompetens deltar.

Vi bjuder på vegetarisk lunch och fika.

Kontakt: Lovisa Larsson, lovisa.larsson@lansstyrelsen.se, 010-223 12 92.

Klimat- och energistrategi för Stockholms län

Denna workshop är en del av den regionala dialogen i revideringen av klimat- och energistrategin för Stockholms län. Arbetet kommer att pågå fram till hösten 2019.

Dagen är del i en pågående workshopserie:

  • Godstransporter, 6 december
  • Energi, 16 januari
  • Persontransporter, 29 januari

Inbjudan som pdf.PDF

VAR: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand

KOSTNAD: Ingen avgift

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt