Tillväxt

Länsstyrelserna arbetar för en hållbar tillväxt och utveckling i länet med målet att alla ska ha möjlighet att bo, utvecklas och driva företag.

För att skapa en hållbar tillväxt behöver arbete ske inom många olika områden som är viktiga för länet. Ofta innefattar det arbete inom områden som:

 • landsbygd,
 • energi- och klimat,
 • miljöskydd,
 • samhällsplanering
 • social hållbarhet.

Alla län i Sverige har dock olika förutsättningar och behov. Det är därför viktigt att det regionala tillväxtarbetet anpassas efter de egna förutsättningarna i länet.

Så arbetar vi med hållbar tillväxt

För att skapa hållbar tillväxt i länet arbetar vi med samverkan, tar fram strategier och fördelar bidrag för strategiska utvecklingssatsningar.

Främja samverkan och utforma strategier

För att skapa tillväxt i länet behöver vi arbeta tillsammans. Länsstyrelsens arbetar därför för att samordna och skapa förutsättningar för samverkan mellan viktiga aktörer i länet såsom statliga myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv, föreningar och andra frivilligorganisationer. Samverkan är inte minst viktig när regionala strategier tas fram för hur länet ska utvecklas. Strategierna anpassas efter de särskilda förutsättningar och behov som finns i länet.

Finansiering av utvecklingssatsningar

Länsstyrelsen fördelar bidrag och stöd för strategiska utvecklingssatsningar i länet.

Tillväxtprojekt i Stockholms län

Ny ansvarig myndighet

Regering och riksdag har tidigare i år fattat beslut om att det så kallade regionala utvecklingsansvaret i Stockholms län ska gå över från länsstyrelsen till Stockholms läns landsting från och med den 1 januari 2019. Landstinget bildar då Region Stockholm. I detta uppdrag ingår bland annat frågor om näringslivsutveckling, företagsstöd, EU:s strukturfonder samt planering av infrastruktur.

Om du är intresserad av att veta mer vänder du dig till Stockholms läns landsting/Region Stockholmlänk till annan webbplats.

Observera att Stockholms läns landsting/Region Stockholmlänk till annan webbplats har övertagit ansvaret för detta projekt.

Kompetensarena Stockholm är ett EU-finansierat projekt som ska stärka och samordna vuxenutbildningen. Målet är att främja kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt i regionen.

Kompetensarena Stockholm ska förstärka samverkan mellan utbildning, arbetsplatsförlagt lärande och arbetsliv.

Medverkande aktörer är, förutom Länsstyrelsen: Storsthlm (f.d. Kommunförbundet i Stockholms län), Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting samt Stockholms stad. Därutöver kommer branscher och arbetsgivare att delta i arbetet med att skapa samsyn kring vilka metoder som bör utvecklas och hur.

Projektet pågår till september 2020.


Kontakt

Fredrik Wikström, projekt- och utvecklingsledare

EU-flagga, Europeiska socialfonden

Observera att Stockholms läns landsting/Region Stockholmlänk till annan webbplats har övertagit ansvaret för detta projekt.

Innovationskraft Sthlm är en samverkansplattform som arbetar aktivt med innovationsfrågorna i Stockholmsregionen. Länsstyrelsen arbetar tillsammans med bland annat andra aktörer inom offentlig sektor, näringsliv och akademi.

Stockholmsregionen står för en stor del av Sveriges nya företag, befolkning och förädlingsvärde. Regionen måste långsiktigt tillvarata de goda förutsättningar för innovationer som finns.

Målen för Innovationskraft Sthlm är:

 • Stockholmsregionen ska var attraktiv  för människor och företag
 • Samverkan ska öka och resultat från samarbeten förbättras
 • Bättre resultat av forskning och innovation

Vår vision är "Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi".

Läs mer

Bloggen Innovationskraft Sthlmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prenumerera på Innovationskraft Stockholms nyhetsbrev

Länsstyrelsen arbetar brett med jämställdhet men även specifikt inom just tillväxtområdet. Under 2016–2018 pågår ett särskilt uppdrag med finansiering från Tillväxtverket. Målet med uppdraget är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser.

Jämställd tillväxt Stockholm fokuserar på:

 • Att systematiskt integrera jämställdhet och jämlikhet i vårt eget arbete.
 • Att ta fram mer nyanserad statistik och analyser om exempelvis arbetsmarknaden och utbildningsval. Det gör vi för att vara mer träffsäkra i våra insatser.
 • Att utveckla metoder och modeller inom arbetsmarknad och utbildningsområdet. Det gör vi för att motverka den idag starkt segregerade arbetsmarknaden och utbildningsval.

Fyra prioriterade områden

Länsstyrelsens arbete tar avstamp i regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Men arbetet har också tydliga kopplingar till länsstrategin för jämställdhetsintegrering.

Fler faktorer än kön påverkar

Vi vet att det finns fler upplevda skillnader mellan människor än kön och att dessa påverkar människors handlingsutrymme på en rad olika sätt. Därför tar vårt jämställdhetsarbete avstamp i ett så kallat intersektionellt perspektiv. Det innebär att vi även tar hänsyn till faktorer som ålder, stad-landsbygd, etnisk bakgrund med flera.

Vi kallar det för J+.

Dokumentation

Jämställd tillväxt – handlinsplan 2016–2018PDF

Nuläges- och behovsanalys för jämställd regional tillväxt 2016 – 2018PDF

Jämställd tillväxt – handlingsplan 2012–2014PDF

Kontakt