Affärsutvecklingscheckar för förberedelser inför Brexit

Brexitcheckar är ett stöd för små företag som handlar med Storbritannien och som vill förbereda sig inför Brexit.

Sista ansökningsdag är var den  15 november 2018.

Kort bakgrund till Brexitcheckarna
Stockholmsregionens viktigaste handelspartner är Storbritannien och effekterna av landets utträde ur EU kommer att påverka företag i länet. Utträdet riskerar att både import och export med Storbritannien minskar, men det öppnar också för nya möjligheter. Det är viktigt för företagen i Stockholms län att övergången blir smidig och att relationer bibehålls.

Informationsfolder om BrexitcheckarPDF

På denna sida finns några av de organisationer som har mer information om Brexit och Storbritannien samlade.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökningsförfarandet omfattas av sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 30 kap. 23 §. Det innebär att Länsstyrelsen efter prövning kan komma att lämna ut namn på företag som sökt stöd och vilket belopp som sökts, men inte detaljer i ansökan som rör den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs.

Ett företag får ha 2–49 anställda för att kunna söka stöd. I programmet räknas ägare av ett aktiebolag som är aktiva i företaget som anställda i sitt företag. Om aktiebolaget ägs av andra företag eller av privata ägare som inte är aktiva i företaget måste aktiebolaget ha minst två anställda för att kunna söka.

Svaret är nej. Brexitcheck, plus eventuellt andra offentliga stöd, får inte överstiga 50 procent av internationaliseringsinsatsen. Ett lån är inte ett bidrag och det innebär att företaget kan ta lån från till exempel offentliga aktörer.

Detta framgår av beslutet. I beslutet står det hur många procent av de stödgrundande kostnader som Länsstyrelsen beviljar, dock max 50 procent. Om Länsstyrelsen har beviljat 50 procent av stödgrundande kostnader kan projektägaren rekvirera 50 procent av bifogade fakturor (som är godkända i projektet) exklusive moms.

I ansökan ska företaget ange när utvecklingsinsatsen startar samt när den avslutas (så kallad projekttid, se nedan). Insatsen kan tidigast starta det datum som framgår i beslutet om beviljat stöd och som längst pågå till den 10 oktober 2019. Företaget får stöd för beviljade kostnader som ligger inom ramen för insatsens projekttid. Detta står angivet i det beslutsmail som skickas till företaget när en ansökan godkänns.

Enligt huvudregeln i EU:s statsstödsregler är det förbjudet att bevilja statliga stöd som gynnar vissa företag, snedvrider konkurrensen och påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Enligt vissa undantagsbestämmelser kan EU-kommissionen godkänna stödprogram för att främja till exempel små och medelstora företag, forskning och utveckling, utbildning, sysselsättning, miljöskydd och regional utveckling. Ett annat undantag är så kallat försumbart stöd som medger att ett företag kan få statliga stöd om totalt högst 200 000 euro under en treårsperiod.

Sista datum för att redovisa projektet är den 10 oktober 2019 och kan inte förlängas. Det är viktigt att alla fakturor är inkomna inom den angivna tiden, det vill säga under den tid som sökande angett att insatsen ska pågå. Det är bara under den tiden som kostnaderna är stödberättigade.

Kontakt

Affärsutvecklingscheckar