Affärsutvecklingscheckar för förberedelser inför Brexit

Brexitcheckar är ett stöd för små företag som handlar med Storbritannien och som vill förbereda sig inför Brexit.

Länsstyrelsen har 4 miljoner kronor att fördela till länets små företag. Stödet kan exempelvis användas till att göra riskanalys eller skriva om avtal.

Ansökningsperioden öppnar den 24 september 2018.

Sista ansökningsdag är den 15 november 2018. Observera att beslut tas löpande och pengarna kan därför ta slut innan sista ansökningsdagen.

Så här ansöker du om Brexitcheckar:

Ansökan görs digitalt via Tillväxtverkets e-tjänst ”Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster”. Tre dokument måste bifogas i ansökan för att den ska vara komplett:

 • Obligatorisk bilaga Brexit. Den hittar du som
  bilaga i ansökan som du skapar.
 • Företagets senaste årsredovisning
 • Företagets registreringsbevis från Bolagsverket

Signera med mobilt bank-ID/manuellt på så kallat missiv. Instruktioner för hur signering görs finns i ansökan.

Här hittar du en steg-för-steg-guidePDF

Här hittar du Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ladda ner informationsfolder om BrexitcheckarnaPDF

Kort bakgrund till Brexitcheckarna
Stockholmsregionens viktigaste handelspartner är Storbritannien och effekterna av deras utträde ur EU kommer att påverka företag i länet. Utträdet riskerar att både import och export med Storbritannien minskar, men det öppnar också för nya möjligheter. Det är viktigt för företagen i Stockholms län att övergången blir smidig och att relationer bibehålls.


Brexitcheckarna riktar sig till små företag som

 • redan har etablerad handel med Storbitannien
 • har sin huvudsakliga verksamhet i Stockholms län
 • har en stark tillväxtvilja
 • har 2 - 49 anställda med en sammanlagd lön motsvarande minst två heltidstjänster (ägare som arbetar aktivt i företaget kan räknas som anställd)
 • vid senaste årsbokslut hade en omsättning på minst 3 miljoner kronor netto och högst 10 miljoner euro netto (eller en balansomslutning under 10 miljoner euro)
 • har en stabil ekonomi
 • under de tre senaste åren har fått mindre än 200 000 euro i offentligt stöd
 • kan ingå i en koncern förutsatt att koncernen har max 249 anställda
 • ägs upp till max 25% av ett företag med fler än 249 anställda

Du kan ansöka om 50 000–250 000 kronor. Checken kan finansiera maximalt hälften av kostnaden – resten betalar ditt företag.

Brexitcheckarna ska användas till att anlita extern kompetens inom exempelvis följande områden:

 • Skriva nya avtal
 • Undersöka logistik- och transportlösningar
 • Utreda tullfrågor
 • Göra riskanalyser

Observera att stödet endast beviljas till köp av tjänst.

De företag som påverkas mest av Brexit kommer att prioriteras i ansökningsomgången.

Företag som antingen drivs av en VD som är högst 30, som är kvinna eller som har utländsk bakgrund kommer att proriteras.

Aktiebolag, enskild firma, handelsbolag, ekonomisk förening eller kommanditbolag med stark tillväxtvilja. Känner du inte igen dig i någon av dessa? Skicka e-post till auc.stockholm@lansstyrelsen.se.

Ansökningsförfarandet omfattas av sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 30 kap. 23 §. Det innebär att Länsstyrelsen efter prövning kan komma att lämna ut namn på företag som sökt stöd och vilket belopp som sökts, men inte detaljer i ansökan som rör den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs.

Ansökningsomgången stänger 15 november 2018.

Vi fattar beslut löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan! Pengarna kan ta slut innan ansökningsomgången stänger.

Ett företag får ha 2–49 anställda för att kunna söka stöd. I programmet räknas ägare av ett aktiebolag som är aktiva i företaget som anställda i sitt företag. Om aktiebolaget ägs av andra företag eller av privata ägare som inte är aktiva i företaget måste aktiebolaget ha minst två anställda för att kunna söka.

Stödet kan uppgå till 50 000–250 000 kronor. Kravet är att företagen själva står för minst 50 procent av kostnaderna.

Svaret är nej. Brexitcheck, plus eventuellt andra offentliga stöd, får inte överstiga 50 procent av internationaliseringsinsatsen. Ett lån är inte ett bidrag och det innebär att företaget kan ta lån från till exempel offentliga aktörer.

Detta framgår av beslutet. I beslutet står det hur många procent av de stödgrundande kostnader som Länsstyrelsen beviljar, dock max 50 procent. Om Länsstyrelsen har beviljat 50 procent av stödgrundande kostnader kan projektägaren rekvirera 50 procent av bifogade fakturor (som är godkända i projektet) exklusive moms.

Ansökan görs i det län där den huvudsakliga verksamheten bedrivs det vill säga där huvuddelen av arbetet/kostnaderna uppstår.

Här finns kontaktuppgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till de olika regioner som har affärsutvecklingscheckar.

I ansökan ska företaget ange när utvecklingsinsatsen startar samt när den avslutas (så kallad projekttid, se nedan). Insatsen kan tidigast starta det datum som framgår i beslutet om beviljat stöd och som längst pågå till den 10 oktober 2019. Företaget får stöd för beviljade kostnader som ligger inom ramen för insatsens projekttid. Detta står angivet i det beslutsmail som skickas till företaget när en ansökan godkänns.

Enligt huvudregeln i EU:s statsstödsregler är det förbjudet att bevilja statliga stöd som gynnar vissa företag, snedvrider konkurrensen och påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Enligt vissa undantagsbestämmelser kan EU-kommissionen godkänna stödprogram för att främja till exempel små och medelstora företag, forskning och utveckling, utbildning, sysselsättning, miljöskydd och regional utveckling. Ett annat undantag är så kallat försumbart stöd som medger att ett företag kan få statliga stöd om totalt högst 200 000 euro under en treårsperiod.

Sista datum för att redovisa projektet är den 10 oktober 2019 och kan inte förlängas. Det är viktigt att alla fakturor är inkomna inom den angivna tiden, det vill säga under den tid som sökande angett att insatsen ska pågå. Det är bara under den tiden som kostnaderna är stödberättigade.

Kontakt

Affärsutvecklingscheckar