Affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar är ett statligt stödprogram för små företag, som syftar till att främja förnyelse, konkurrenskraft och tillväxt. Detta stödprogram är till för små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Nationellt är det Tillväxtverket som ansvarar för programmet, men du som företagare ansöker om en affärsutvecklingscheck hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Stödet finns att söka i flera regioner runt om i landet.

I Stockholms län är det Länsstyrelsen som hanterar programmet. Vi nås enklast via auc.stockholm@lansstyrelsen.se. Telefon är svårare.

Ansökningsomgången för närvarande är stängd. Öppnas igen 2019.

Registrera dig för information om framtida utlysningar

Skicka in formuläret så återkommer vi till dig.Jag är intresserad av
Multiple selectionLäs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Regionalt partnerskapI Stockholms län genomför Länsstyrelsen arbetet med Affärsutvecklingscheckar i nära samverkan med ett partnerskap bestående av följande företagsfrämjande organisationer:

 • ALMI
 • EKN
 • Business Sweden
 • Enterprise Europe Network
 • RISE

Just nu finns det två aktuella inriktningar för affärsutvecklingscheckarna.

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering är ett stöd för små företag som vill öka sin digitala mognad och stärka sin konkurrenskraft genom digitalisering. Det kan exempelvis handla om allt från att ta fram en digital strategi till att identifiera nya affärsmodeller och digitalisera företagets verksamhet och processer. Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet och om hur digitalisering kan bidra till detta.

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering är ett stöd för små företag som vill växa på en internationell marknad att förbereda sin internationalisering eller – om företaget redan säljer utomlands – att nå en för företaget ny marknad. Det kan exempelvis handla om allt från att ta fram en internationaliseringsstrategi till att utreda behov av produktions- och marknadsanpassning eller identifiera nya marknadskanaler. Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet och om hur internationalisering kan bidra till detta.

Observera att du endast kan ansöka om affärsutvecklingscheck för antingen digitalisering eller internationalisering vid en och samma ansökningsomgång. Det råder även ett års karens, vilket innebär att den som beviljats affärsutvecklingscheck under 2017 inte kan ansöka igen under 2018. Denna regel finns för att ge fler företag möjlighet att ta del av detta stöd.

Användningsområden

Affärsutvecklingscheckar kan användas till köp av tjänst (exempelvis konsultkostnader) eller projektanställning (som påbörjas efter beslut och är en ny kompetens till företaget).

 • Förberedelser
  • Utreda juridiska villkor för företagets digitala transformation
 • Strategi
  • Ta fram en digitaliseringsstrategi
 • Genomförande
  • Förbättra/effektivisera digitala aktiviteter, processer och system
  • Ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder
  • Ta fram e-handelslösningar
 • Lärande
  • Utbildning kopplad till företagets digitala transformation
 • Förberedelser
  • Utreda juridiska villkor för företagets internationalisering
  • Utreda krav på/behov av produktions- och marknadsanpassning - t.ex. avseende design, CE-märkning/produktsäkerhet
  • Utreda försäkrings-, lagstiftnings- och avtalsfrågor
  • Patent- och IPR-rådgivning
 • Strategi
  • Ta fram en internationaliseringsstrategi
 • Genomförande
 • Lärande
  • Utbildning kopplad till företagets internationalisering

Ej tillåtna användningsområden

Affärsutvecklingscheckar kan bara användas för köp av tjänst eller projektanställning. Du kan inte använda dem för sådant som Investeringar/materialinköp som har bestående värde efter projektets avslut såsom maskiner, inventarier, datorer och lokaler medmera.

 • Löpande affärs-, verksamhets- eller produktutveckling
 • Arbete utfört av företagets tillsvidareanställda personal
 • Konsulttjänster som redan är offentligt subventionerade
 • Projektanställningar eller konsulttjänster som inte direkt kan relateras till projektets olika aktiviteter
 • Försäljning och marknadsföring - t.ex. försäljning, PR-aktiviteter, deltagande som utställare på mässor, reklamaktiviteter, varuprover, produktion av trycksaker och
 • Promotionsmaterial
 • Kostnader för patent, certifiering, licenser
 • Generella utbildningar
 • Resor
 • GDPR (nya dataskyddsdirektivet från EU)

Vilka företag kan ansöka om stöd?

Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till små företag som

 • har sin huvudsakliga verksamhet i Stockholms län
 • har en stark tillväxtvilja
 • har 2 - 49 anställda med en sammanlagd lön motsvarande minst två heltidstjänster, varav projektledaren är en av de anställda (ägare som arbetar aktivt i företaget kan räknas som anställda)
 • vid senaste årsbokslut hade en omsättning på minst 3 miljoner kronor netto och högst 10 miljoner euro netto (eller en balansomslutning under 10 miljoner euro)
 • har stabil ekonomi
 • under 2017 inte har fått en affärsutvecklingscheck från samma delprogram som man vill ansöka om nu
 • under de tre senaste åren har fått mindre än 200 000 euro i offentligt stöd
 • kan ingå i en koncern förutsatt att koncernen har max 249 anställda
 • ägs upp till max 25% av ett företag med fler än 249 anställda.

Alternativa stöd

Om ditt företag inte uppfyller kriterierna för affärsutvecklingscheckar kan du höra av dig till de företagsfrämjande aktörerna i vårt regionala partnerskap (se ovan), som kan ha andra stöd att erbjuda. Eller gå in på www.verksamt.se/stockholmlänk till annan webbplats där du hittar information om och kontaktuppgifter till organisationer som erbjuder olika former av stöd till företag.

Hur mycket kan jag ansöka om?

Du kan ansöka om 50 000–250 000 kronor. Checken kan finansiera maximalt hälften av kostnaden – resten betalar ditt företag.

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft. De finns i flera regioner runt om i landet. I Stockholm är det Länsstyrelsen som administrerar programmet.

Att genom användande av digital teknik skapa nya värden i företaget. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.

Sveriges regerings mål är att vi ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen är en av de faktorer som skapar störst förändring i dagens samhälle och den påverkar alla delar av samhället. Regeringen arbetar för att digitaliseringen ska bidra till hållbar tillväxt, sysselsättning och ett socialt sammanhållet samhälle.

Med internationalisering menas export och import samt internationella samarbeten. Inom ramen för Affärsutvecklingscheckarna stöds export och importfrämjande insatser.

Internationalisering och närvaro på utländska marknader är nära sammankopplat med ett företags tillväxt och produktivitet. Studier visar att omkring vart fjärde företag i Sverige (gäller små och medelstora företag) bedriver en verksamhet som är internationaliserad. Det innebär att en majoritet av företagen inte nyttjar den potential som internationalisering kan innebära. Genom detta program ges företag en möjlighet att förbereda sig inför sin satsning på nya internationella marknader.

Aktiebolag, enskild firma, handelsbolag, ekonomisk förening eller kommanditbolag med stark tillväxtvilja. Känner du inte igen dig i någon av dessa? Skicka e-post till auc.stockholm@lansstyrelsen.se.

Ansökningsförfarandet omfattas av sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 30 kap. 23 §. Det innebär att Länsstyrelsen efter prövning kan komma att lämna ut namn på företag som sökt stöd och vilket belopp som sökts, men inte detaljer i ansökan som rör den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs.

Ansökningsomgången består av flera steg. Det första steget är att skicka in en intresseanmälan. Bedömningen av intresseanmälningar kommer att ske löpande så vänta därför inte med att skicka in den. Därefter kan processen pågå i en eller flera månader.

Ett företag får ha 2–49 anställda för att kunna söka stöd. I programmet räknas ägare av ett aktiebolag som är aktiva i företaget som anställda i sitt företag. Om aktiebolaget ägs av andra företag eller av privata ägare som inte är aktiva i företaget måste aktiebolaget ha minst två anställda för att kunna söka.

Stödet kan uppgå till 50 000–250 000 kronor. Kravet är att företagen själva står för minst 50 procent av kostnaderna.

Svaret är nej. Affärsutvecklingscheck, plus eventuellt andra offentliga stöd, får inte överstiga 50 procent av internationaliseringsinsatsen. Ett lån är inte ett bidrag och det innebär att företaget kan ta lån från till exempel offentliga aktörer.

Detta framgår av beslutet. I beslutet står det hur många procent av de stödgrundande kostnader som Länsstyrelsen beviljar, dock max 50 procent. Om Länsstyrelsen har beviljat 50 procent av stödgrundande kostnader kan projektägaren rekvirera 50 procent av bifogade fakturor (som är godkända i projektet) exklusive moms.

Ansökan görs i det län där den huvudsakliga verksamheten bedrivs det vill säga där huvuddelen av arbetet/kostnaderna uppstår. Här finns kontaktuppgifter till de olika regioner som har affärsutvecklingscheckar.

I ansökan ska företaget ange när utvecklingsinsatsen startar samt när den avslutas (så kallad projekttid, se nedan). Insatsen kan tidigast starta det datum som framgår i beslutet om beviljat stöd och som längst pågå till den 10 oktober 2018. Företaget får stöd för beviljade bidragsgrundande kostnader som ligger inom ramen för insatsens projekttid. Detta står angivet i det beslutsmail som skickas till företaget när en ansökan godkänns.

Enligt huvudregeln i EU:s statsstödsregler är det förbjudet att bevilja statliga stöd som gynnar vissa företag, snedvrider konkurrensen och påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Enligt vissa undantagsbestämmelser kan EU-kommissionen godkänna stödprogram för att främja till exempel små och medelstora företag, forskning och utveckling, utbildning, sysselsättning, miljöskydd och regional utveckling. Ett annat undantag är så kallat försumbart stöd som medger att ett företag kan få statliga stöd om totalt högst 200 000 euro under en treårsperiod.

Sista datum för att redovisa insatsen/projektet är den 10 oktober 2018 och kan inte förlängas. Det är viktigt att alla fakturor är inkomna inom den angivna tiden, det vill säga under den tid som sökande angett att insatsen ska pågå. Det är bara under den tiden som kostnaderna är stödberättigade.

Kontakt

Affärsutvecklingscheckar