Bevakningsföretag

Det krävs tillstånd för att få utföra auktorisationspliktig bevakning. All personal måste dessutom godkännas innan de kan börja arbeta på företaget. Du som ska arbeta som skyddsvakt behöver ett särskilt godkännande av Länsstyrelsen.

Ett bevakningsföretag kan bland annat ha i uppgift att bevaka fastigheter, anläggningar, vissa verksamheter, offentliga tillställningar, värdetransporter eller en enskild person.

Godkännande av personal

All personal på bevakningsföretaget måste också godkännas av oss på Länsstyrelsen innan de får arbeta i företaget. Det gäller även personal som inte är väktare. När Länsstyrelsen godkänner personalen tittar vi på personens laglydnad, medborgerliga pålitlighet samt lämplighet i övrigt. Vi kontrollerar personens eventuella uppgifter i belastningsregistret eller misstankeregistret och skickar ärendet på remiss till Säkerhetspolisen.

Länsstyrelsen godkänner även hundar som ska användas i företagens bevakningsverksamhet.

Avgift för godkännande av personal

Avgiften för ansökan om godkännande av personal är 700 kronor.

Din ansökan behandlas inte förrän vi fått in din betalning.

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för

 • Stockholms län
 • Uppsala län
 • Södermanlands län
 • Västmanlands län
 • Gotlands län.

Skicka din ansökan till stockholm@lansstyrelsen.se eller använd vår e-tjänst för bevakningsföretag.

E-tjänster för bevakningsföretag

Registertecknare för ett bevakningsföretag kan använda vår e-tjänst för att:

 • Ansöka om godkännande av personal i ett auktoriserat bevakningsföretag.
 • Anmäla att en tidigare godkänd person anställts.
 • Anmäla att en tidigare godkänd person avslutat sin anställning eller uppdrag (avanmälan).

Auktorisation av bevakningsföretag

För att få auktorisation krävs att verksamheten kommer att bedrivas på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt samt i överensstämmelse med god sed i branschen. Verksamheten får inte ha en olämplig inriktning.

När en ansökan prövas är det viktigt att företaget har en lämplig organisation och planläggning av sin verksamhet. De personer som ska ingå i företagets ledning ska vara kända som laglydiga personer. Företaget måste ha auktorisation innan bevakningsverksamheten påbörjas. Det är alltså inte tillåtet att påbörja bevakningsverksamheten medan ansökan prövas av Länsstyrelsen.

Avgift för auktorisation

Avgiften för ansökan om auktorisation är 3 700 kronor.

Din ansökan behandlas inte förrän vi fått in din betalning.

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

 1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
 2. Länsstyrelsen utreder ditt ärende. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan starta.
 3. Ärendet skickas på remiss till Polismyndigheten.
 4. Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet.
 5. Du får beslutet hemskickat.
 6. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till Länsstyrelsen så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Så blir du registertecknare för ett auktoriserat bevakningsföretag

För att kunna använda länsstyrelsernas e-tjänster för bevakning måste du vara anmäld som registertecknare för ett bevakningsföretag samt inneha en e-legitimation. Registertecknaren är den som företräder bevakningsföretaget vid användandet av länsstyrelsernas e-tjänster för bevakning.

För att anmäla en registertecknare för ett bevakningsföretag används blanketten nedan.

Bevakningsföretagets firmatecknare ska skriva under och skicka blanketten till den länsstyrelse där bevakningsföretaget har sitt säte.

Beslut 2121-52489-2017, Cosmos Security AB, 559127-2892, har den 29 maj 2018 beviljats auktorisation.

 • Verksamhetsslag: Butikskontroll.
 • Föreståndare är Michael Lindryd.

Verksamheten är tänkt att bedrivas i Stockholms län.

Beslut 2121-9090-2018, BKL Solutions HB, 969633-8376, har den 15 maj 2018 beviljats auktorisation.

 • Verksamhetsslag: Ordningshållning.
 • Föreståndare: Karl Lindström.

Verksamheten är tänkt att bedrivas i Stockholms län.

Beslut 2121-12697-2018, Top Solution Stockholm Handelsbolag, 969778-6417, har den 14 maj 2018 beviljats utökad auktorisation.

 • Verksamhetsslag: Ordningshållning.
 • Föreståndare: Gelgamesh Poli.

Verksamheten är tänkt att bedrivas i Stockholms län.

Beslut 2121-7585-2018, Tarantsec Bevakning AB, 559093-4740, har den 14 maj 2018 beviljats auktorisation.

 • Verksamhetsslag: Stationär & ronderande bevakning.
 • Föreståndare är Arne Ahlström.

Verksamheten är tänkt att bedrivas i hela riket.

Beslut 2121-12479-2018, Phylax AB, 559144-4137, har den 7 maj 2018 beviljats auktorisation.

 • Verksamhetsslag: Ordningshållning.
 • Föreståndare är Henric Wibeck.

Verksamheten är tänkt att bedrivas i hela riket.

Beslut 212-9200-2018

Auktorisationen för Guest Security AB, 556627-6613 har återkallats den 6 mars 2018.

Beslut 2123-39526-2014

Länsstyrelsen har den 30 augusti 2017 beslutat att återkalla auktorisationen för Bevakningsgruppen Mälardalen AB, 556753-9266. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2018.

Beslut 2121-31208-2018

Auktorisationen för NSEvent Security (enskild firma), har återkallats den 10 juli 2018.

Beslut 2123-52106-2017

Länsstyrelsen har den 14 mars 2018 beslutat att återkalla auktorisationen för Optimal Bevakningstjänst SG AB, 556743-9269. Beslutet gäller från och med den 9 april 2018.

Beslut 2121-2571-2018

Auktorisationen för The Society (LMDS), 790703-XXXX, har återkallats den 24 januari 2018.

Beslut 212-44163-2018.

Auktorisationen för Top Solution Stockholm HB, 969778-6417, har återkallats den 12 oktober 2018.

Beslut 2123-11248-2017

Länsstyrelsen har den 9 mars 2018 beslutat att återkalla auktorisationen för Stockholms Vaktbolag AB, 556677-2694. Beslutet gäller från och med den 1 maj 2018.

Skyddsvakt

Skyddsvakt kallas en person som bevakar ett skyddsobjekt och som inte är polis.

Som skyddsvakt ska du vara godkänd av Länsstyrelsen i det län där du är folkbokförd. Godkännandet som skyddsvakt gäller under en bestämd tid. Det gäller bara för en specifik arbetsgivare eller uppdragsgivare eller för ett speciellt skyddsobjekt.

När vi godkänner skyddsvakter tittar vi på din laglydnad, medborgerliga pålitlighet samt lämplighet i övrigt. Vi kontrollerar eventuella uppgifter i belastningsregistret eller misstankeregistret och skickar ärendet på remiss till Säkerhetspolisen.

Kontakt