Prövning av miljöfarlig verksamhet

En prövning av miljöfarlig verksamhet börjar alltid med ett samråd med Länsstyrelsen. Sedan lämnar du in ansökan om tillstånd tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen. När ärendet är komplett kungörs ansökan och skickas på remiss. Beslut om tillstånd tas av miljöprövningsdelegationen.

Prövning av tillstånd för miljöfarlig verksamhet av en tillståndspliktig anläggning handläggs av Länsstyrelsen. Handläggare på Länsstyrelsen arbetar med ärendet och beslut fattas därefter av miljöprövningsdelegation.

Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid tolv olika länsstyrelser i Sverige fattar beslut om tillstånd. Miljöprövningsdelegationerna består av en ordförande som är jurist och en miljösakkunnig.

Samråd

När du söker tillstånd för miljöfarlig verksamhet börjar arbetet alltid med ett samråd. Samråd sker med Länsstyrelsen i det län där verksamheten finns eller planeras. I samrådet hämtar du synpunkter från exempelvis myndigheter, grannar och andra berörda. Länsstyrelsen är en viktig part i samråden.

Synpunkterna från samrådet blir underlag till ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. Det är du som sökande som driver arbetet med samrådet. Ett väl genomfört samråd ökar förutsättningarna för en komplett ansökan, vilket i sin tur leder till förkortad handläggningstid. Samrådet sker enligt 6 kap miljöbalken.

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Lämna in ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen till miljöprövningsdelegationen, efter avslutat samråd. Miljöprövningsdelegation ska pröva din ansökan vid Länsstyrelsen.

Skicka gärna in ansökan digitalt via mejl eller på annat sätt som du och handläggaren kommer överens om. Du ska också skicka in flera exemplar i pappersformat, hör med den handläggare du har kontakt med hur många som behövs.

En ansökan ska bland annat innehålla:

  • yrkanden, åtaganden och förslag till skyddsåtgärder
  • förslag till övervakning och kontroll av verksamheten
  • teknisk beskrivning med ritningar, produktionsmängd, uppgifter om förhållandena på platsen
  • uppgifter om energianvändning, utsläppskällor, mängd av förutsebara utsläpp och förslag till åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall
  • miljökonsekvensbeskrivning och redogörelse för samrådet.

Kompletteringsrunda

Efter att ansökan kommit in skickas den på så kallad kompletteringsrunda. Detta gör vi för att fråga om de anser att ansökan är komplett. Om det behövs kompletteringar kommer du att få veta från miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen hur din ansökan behöver kompletteras. Handlingarna är offentliga.

Kungörelse av ansökan

När Miljöprövningsdelegationen bedömer att ärendet är komplett kungörs ansökan i ortstidning och på Länsstyrelsens webbplats. Ärendet skickas också på remiss. Sökanden står för kostnaderna för kungörelsen.

Beslut

Beslut om tillstånd tas av miljöprövningsdelegationen. Beslutet kan överklagas hos Mark- och Miljödomstolen. Domstolen avgör om du berörs av beslutet och har rätt att överklaga.

Miljöprövningsdelegationens arbetsgång

Miljöprövningsdelegationen är den funktion inom Länsstyrelsen som fattar beslut i ansökningar om:

  • tillstånd till miljöfarlig verksamhet
  • ändring av tillstånd eller villkor.

Den praktiska handläggningen av ärendet sköts av en handläggare på Länsstyrelsen i samråd med Miljöprövningsdelegationen. Delegationen fattar beslut utifrån ansökan, inkomna synpunkter, rättspraxis och sakkunskaper i frågorna.

Kontakt