Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Om ditt företag vill utföra arkeologiska uppdrag i länet ska ni först anmäla ert intresse till Länsstyrelsen.

Gör en intresseanmälan

Anmäl ditt företag genom att skicka in en intresseanmälan. Den behöver sedan förnyas varje år. Företaget ansvarar för att informationen i anmälan hålls uppdaterad, exempelvis om kompetensen inom företaget förändras.

Fördelning av uppdrag

Vid varje enskilt arkeologiskt uppdrag tar Länsstyrelsen ställning till vilket av de anmälda företagen som kan genomföra en undersökning med vetenskapligt god kvalitet och till en rimlig kostnad. Vi fördelar uppdragen antingen genom direktval eller ett anbudsförfarande.

När använder Länsstyrelsen direktval?

Om den förväntade kostnaden för en undersökning är under fem prisbasbelopp gör Länsstyrelsen ett så kallat direktval. Vi väljer då vilket företag som ska utföra uppdraget. Vårt val styrs av förutsättningarna för det enskilda uppdraget.

När startar Länsstyrelsen ett anbudsförfarande?

Ett anbudsförfarande innebär att Länsstyrelsen bjuder in alla utförare att lämna anbud på en undersökning. Vårt urval sker sedan med hjälp av de kriterier som finns i varje förfrågningsunderlag. Länsstyrelsen inleder ett anbudsförfarande om

  • kostnaden för undersökningen antas överstiga 20 prisbasbelopp
  • kostnaden överstiger 5 prisbasbelopp och exploatören har begärt ett anbudsförfarande

Föreskrifter, råd och vägledning

Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. 10–13 §§ kulturmiljölagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksantikvarieämbetets vägledning om uppdragsarkeologilänk till annan webbplats

Aktuella upphandlingar genom anbud

Här offentliggör vi alla större arkeologiska uppdrag som Länsstyrelsen upphandlar genom anbud. Alla undersökare är välkomna att lämna in sina anbud inom anbudsperioden.

Länsstyrelsen i Stockholms län inbjuder arkeologiföretag att lämna anbud för arkeologisk undersökning av ett flertal fornlämningar vid Tomta/Arlanda, Sigtuna kommun.

Anbud ska lämnas in till Länsstyrelsen senast 2019-08-09

​Löpande information

Länsstyrelsen kan under hela anbudstiden komma att publicera information, kompletterande uppgifter eller förtydliganden till förfrågningsunderlaget på denna sida.

Frågor och svar

Frågor med anledning av anbudsförfarandet ska ställas per e-post till: stockholm@lansstyrelsen.se, med kopia till anders.biwall@lansstyrelsen.se och annika.willim@lansstyrelsen.se .

OBS! frågorna/eposten måste vara märkta med ärendets dnr 431-3056-2019.

Frågor måste ha kommit in senast den 2 augusti 2018 för att besvaras. Endast frågor ställda till ovanstående e-postadress kommer att besvaras.

Frågor och svar publiceras på enhetens hemsida senast den 7 augusti och löpande per epost till de arkeologiföretag som rekvirerat anbudshandlingarna.

Anbudshandlingar

Förfrågningsunderlag med kravspecifikationPDF

Övriga handlingar (mallar, underlag) rekvireras från länsstyrelsen per epost till anders.biwall@lansstyrelsen.se och/eller annika.willim@lansstyrelsen.se

Kontakt