Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

  • Hållbar utveckling i hela landet.
  • Att skapa tillväxt och sysselsättning.
  • Att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan.
  • Att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar.
  • Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

Du kan läsa mer om livsmedelsstrategin på regeringens webbplats.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Arbetet pågår med att ta fram en regional livsmedelsstrategi för Stockholms län. Strategin ska omfatta hela värdekedjan, från jord till bord, och ska sätta riktningen för den regionala utvecklingen av livsmedelssektorn fram till år 2030.

Strategin utgår från målsättningarna i den nationella livsmedelsstrategin och ska bland annat bidra till att regionens livsmedelsproduktion ökar. I Stockholm finns Sveriges största marknad för livsmedel med både köpstarka och medvetna konsumenter och en efterfrågan på svenska, närproducerade, ekologiska och specialiserade produkter. Samtidigt som produktionen ökar är det även viktigt att strategin bidrar till de nationella och regionala miljö- och klimatmålen samt till flera av målen för Agenda 2030.

En annan viktig fråga är att minska sårbarheten i länet. Med drygt en femtedel av landets befolkning och endast tre procent av jordbruksmarken och jordbruksföretagen är Stockholm beroende av en kontinuerlig införsel av livsmedel från hela landet för att klara invånarnas försörjning.

Länsstyrelsen ser en potential att öka produktionen i länet där andelen åkermark i träda är relativt hög. Vi ser en efterfrågan och utrymme att producera livsmedel för en marknad istället.

Stad och land närmare varandra

Strategin ska även bidra till att stärka innovations- och konkurrenskraften inom livsmedelssektorn och bidra till att föra stad och land närmare varandra. Stockholm ligger högt i många internationella innovationsrankingar med framgångsrika branscher, universitet och högskolor. Mer än 80 000 stockholmare arbetar i någon del av livsmedelskedjan och mångfalden av människor och matkulturer i länet ger goda förutsättningar för innovation och utveckling av nya produkter och tjänster. Statistik från Tillväxtverket visar att Stockholm är det län där både sysselsättningen och antalet små- och medelstora företag inom livsmedelsbranschen har ökat mest 2011–2016.

Livsmedelsbranschen är mycket viktig för länets sysselsättning och hållbara tillväxt och det finns många delar som har stor utvecklingspotential.

Länsstyrelsen tar fram strategin tillsammans med Stockholms läns landsting, LRF Mälardalen och Svensk Dagligvaruhandel. Arbetet genomförs i bred samverkan med länets aktörer inom hela livsmedelskedjan. Under 2017 var arbetet inriktat på att ta fram en gemensam bild över nuläget i länet. Bland annat genomförde Länsstyrelsen en rad workshops där aktörer från livsmedelskedjan bjöds in att delta. Under 2018 fokuseras arbetet på att formulera mål och att ta fram förslag på åtgärder och aktiviteter tillsamman med aktörerna.

Målsättningen är att strategin ska vara på plats i slutet av 2018.

Kontakt

Enheten för djurvälfärd och livsmedel