Stöd till naturvårdsinsatser

Ska du starta ett lokalt projekt inom naturvård eller vattenvård? Då kan du söka stöd för det.

Miljöinvesteringar

Förbättrad vattenkvalitet

Stöd till miljöinvesteringar för förbättrad vattenkvalitet finns till för att förbättra den ekologiska statusen för våra vatten. Du kan få stöd för åtgärder som minskar övergödning, förbättrar livsvillkoren för vattenlevande organismer eller bidrar till ett varierat landskap.

Förbättrad vattenkvalitet

Våtmark – biologisk mångfald

Vill du anlägga eller restaurera en våtmark eller damm? Du kan få stöd för åtgärden om den bidrar till att öka den biologiska mångfalden.

Våtmark – biologisk mångfald

Våtmark – vattenkvalitet

Vill du anlägga eller restaurera en våtmark eller damm? Du kan få stöd för åtgärden om den bidrar till att förbättra vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag eller hav.

Våtmark – vattenkvalitet

Anlägga tvåstegsdiken

Vill du anlägga tvåstegsdiken på eller vid din åkermark? Du kan söka stöd för åtgärden om den bidrar till att förbättra vattenkvaliteten i våra vatten.

Anlägga tvåstegsdiken

Stöd till stängsel mot rovdjur

Vill du skydda dina betande tamdjur? Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Stängsel mot rovdjur

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, föreningar och privatpersoner att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Lokala naturvårdsinsatser

Lokala vattenvårdsinsatser (LOVA)

LOVA-bidraget kan sökas av kommuner och ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. Bidraget kan till exempel ges för att minska övergödning och åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen i våra vatten.

Lokala vattenvårdsinsatser

Kontakt