Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ett arbetssätt som innebär att långsiktigt planera för hållbara landskap. Länsstyrelsen utvecklar just nu regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.

Grön infrastruktur handlar om att olika livsmiljöer i naturen behöver hänga ihop. Områdena behöver också vara tillräckligt stora och av god kvalitet för att arter ska trivas och överleva. Det gäller för såväl människor som till exempel djur, växter och svampar. Om naturen hänger ihop kan djur och växter förflytta sig och spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera.

I ett fungerande ekosystem kan vi människor ta del av naturens tjänster, som till exempel pollinering som är viktigt för vår matproduktion. Detta kallas för ekosystemtjänster och utgör en viktig grund för människors hälsa och välbefinnande. Genom att planera för grön infrastruktur kan dessa tjänster säkerställas på lång sikt.

Ett nätverk av livsmiljöer och naturområden

Vi behöver ha en helhetssyn på landskapet när vi planerar hur mark och vatten ska användas, och hur olika naturvårdsinsatser ska göras. Då kan vi skapa fungerande livsmiljöer för djur och växter. Arbetet med grön infrastruktur baseras på en kartläggning av landskapets kvaliteter. Med ett kartlagt nätverk blir det enklare att prioritera rätt och planera mer effektivt. Grön infrastruktur inkluderar miljöer både på land och i vatten.

Idag är många värdefulla områden isolerade från varandra. Det beror bland annat på att vi använder våra naturresurser och vårt landskap på ett mer storskaligt och effektiviserat sätt. Genom att binda samman miljöer som till exempel skog, parker, våtmarker och sjöar kan vi skapa ett nätverk av livsmiljöer och naturområden. En viktig del av arbetet med grön infrastruktur är också att bibehålla redan fungerande livsmiljöer och länkar mellan dem.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen utvecklar, samordnar och genomför regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Det är ett löpande arbete som involverar flera aktörer som till exempel markägare, myndigheter, kommuner och föreningsliv. Vårt arbete ska präglas av delaktighet, långsiktighet och en helhetssyn på landskapet.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur. Ett viktigt syfte med handlingsplanerna är att ge ökad kunskap om värden i landskapet.

Handlingsplanerna ska utformas så att de kan användas som underlag för att kunna ta ökad hänsyn till ekologiska samband i landskapet vid beslut om markanvändning. På så sätt kan lokala åtgärder bli en del i ett större sammanhang. Underlaget ska tas fram utifrån mottagarnas behov och förutsättningar och ska kunna användas vid exempelvis fysisk planering och vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

  • Det regionala arbetet underlättas genom gemensamma riktlinjer för arbetssätt, metoder och underlag.
  • Underlag som går att tillämpa på olika geografiska nivåer tas fram.
  • Prioriteringsunderlag för kommande arbete med mark- och vattenfrågor tas fram.
  • En funktionell grön infrastruktur bevaras i landskapen oavsett administrativa gränser.
  • Värdetrakter får prioriterade naturvårdsinsatser.
  • Bättre förutsättningar för ekosystemtjänster.
  • Ett mer attraktivt friluftsliv och därmed stärkt folkhälsa
  • Vi når miljömålen.

Länsstyrelsen Stockholms arbete med en regional handlingsplan

Här lägger vi ut information allt eftersom från arbetet med att ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur för Stockholms län. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 1 oktober 2018.

Under våren 2018 skickades Förslag till grön infrastruktur – Handlingsplan för StockholmsPDF län på remiss.

Remisstiden är 15 februari–15 maj. Du som vill lämna synpunkter hittar mer information i remissmissivetPDF.

Parallellt med remissutskicket fortsätter Länsstyrelsen arbetet med att sammanställa kunskapsunderlag och fördjupade beskrivningar av åtgärdsförslag. Länsstyrelsen kommer också att hålla dialogmöten med vissa intressenter, bland annat skogssektorn och kommuner.

Under hösten 2018 kommer denna information om grön infrastruktur att uppdateras.

Översiktlig tidsplanering 2017-2018

Grön infrastruktur - översiktlig tidplan 2017-2018

En av åtgärderna i Handlingsplanen för Grön infrastruktur är en regional biotopdatabas. Arbetet startade redan 2011. En, modern och kostnadseffektiv metod tas nu fram av Stockholms universitet. Hittills har moderna prototyper tagits fram i samarbete med Sollentuna och Ekerö kommuner. I Södertälje kommun pågår under 2018–2019 framtagandet av en skarp databas som även kommer att innehålla den trädklädda markens biotoper.

En biotopdatabas är en databas i ett geografiskt informationssystem (GIS) med information om biotoper och naturtyper. Det vill säga information om vad som växer i länet och var.

Resultatet blir ett planeringsunderlag som möjliggör en mängd ytterligare analyser av tillexempel ekologiska samband, grön infrastruktur och ekosystemtjänster för en kommun, en viss biotop eller för hela länet.

Nästa steg är att bygga en regional organisation för datavärdskap, uppdatering, gemensam upphandling och support. Vi söker nu medel och samarbeten för detta.

Den moderna metoden är indelad i flera steg. Steg 1 tas fram med hjälp av flygbildsdata och befintligt kartmaterial tillsammans med det nya satellitbaserade marktäckedatat NMD. Den kommer att finnas färdig under våren 2019. För att det ska bli en färdig biotopdatabas behövs också steg 2 och 3 som innebär flygbildstolkning och kompletterande analyser, vilket i dagsläget varje kommun behöver upphandla.

Mer information
Kontakta i första hand Helle Skånes på Stockholms Universitet helle.skanes@natgeo.su.se.

Kontakt