Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skarv

Antalet storskarvar i Sverige och i Stockholms län ökade snabbt mellan 1994 och 2006. Sedan dess har utvecklingen planat ut. Förvaltningen av det svenska skarvbeståndet styrs i första hand av de ramar som EU:s lagstiftning sätter. I Sverige är det Länsstyrelsen som ansvarar för den regionala förvaltningen av skarv.

Den snabba utvecklingen av skarvbeståndet har lett till att konflikter relaterade till skarv och skador orsakade av skarv har ökat. En nationell plan för förvaltning av skarv som Naturvårdsverket tagit fram gäller sedan 2014. Den är främst vägledande för länsstyrelserna i avvägningar mellan olika intressen i skarvfrågan.

Skyddsjakt efter skarv

Skarvens biologi

Skarvarna som förekommer i Stockholms län tillhör arten storskarv, Phalacrocorax carbo. Arten delas upp i två underarter, varav den som häckar i Sverige benämns mellanskarv, P. carbo sinensis. På den norska atlantkusten häckar atlantskarv, P. carbo carbo, som också den sedan länge förekommer i länets skärgård, men främst under vintern.

Skarvarna är flyttfåglar och häckar i kolonier i träd eller på marken. De anländer till häckplatser i Stockholms län under mars och april, men inflyttningen varierar mellan åren beroende på vårens ankomst. Avflyttning från länet inleds i början av augusti och pågår till mitten av oktober. Flest skarvar flyttar i mitten av september.

Vad är en skarvkoloni?

En skarvkoloni är en plats där skarvar häckar, det vill säga parar sig, bygger bo, lägger ägg och föder upp sina ungar. Antalet bon kan variera från en handfull till flera hundra. Skarvarna uppehåller sig främst i kolonin under häckningssäsongen.

Andra platser där större antal skarvar samlas men inte häckar, till exempel rastplatser, räknas inte som skarvkolonier.

Inventering

Inventering av skarv sker årligen sedan 1994. Inventeringen innefattar kontroll av häckningsplatser före säsong samt räkning av skarvbon efter häckningsperioden och genomförs av Skärgårdsstiftelsen på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm.

Vad gör Länsstyrelsen gällande skarv

  • Upprättar regional förvaltningsplan
  • Hanterar skyddsjaktärenden på skarv
  • Inventerar skarvbeståndet i Stockholms skärgård och i de större sjöarna i länet

Regional förvaltningsplan

Skarvbeståndet i Stockholms län ligger sedan en tid tillbaka runt mellan 5–6 000 bon. Då skarven inte är en jaktbar art har Länsstyrelsen i Stockholm sett ett behov av att komplettera den nationella planen med en regional förvaltningsplan. Syftet med den är att ge stöd åt Länsstyrelsen men även att ge vägledning till alla samhällsintressen som berörs av skarv i länet.

Förvaltningsplan för skarv i Stockholms län Pdf, 1.8 MB.

Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00