Skarv

Antalet skarv i Sverige och i Stockholms län ökade snabbt mellan 1994–2006. Sedan dess har utvecklingen planat ut. Förvaltningen av det svenska skarvbeståndet styrs i första hand av de ramar som EU:s lagstiftning sätter. I Sverige är det Länsstyrelsen som ansvarar för den regionala förvaltningen av skarv.

Den snabba utvecklingen av skarvbeståndet har lett till att konflikter relaterade till skarv och skador orsakade av skarv har ökat. En nationell plan för förvaltning av skarv som Naturvårdsverket tagit fram gäller sedan 2014. Den är främst vägledande för länsstyrelserna i avvägningar mellan olika intressen i skarvfrågan.

Vad gör Länsstyrelsen gällande skarv

  • Upprättar regional förvaltningsplan
  • Hanterar skyddsjaktärenden på skarv
  • Inventerar skarvbeståndet i Stockholms skärgård och i de större sjöarna i länet

Regional förvaltningsplan

Skarvbeståndet i Stockholms län ligger sedan en tid tillbaka runt mellan 5–6 000 bon. Då skarven inte är en jaktbar art har Länsstyrelsen i Stockholm sett ett behov av att komplettera den nationella planen med en regional förvaltningsplan. Syftet med den är att ge stöd åt Länsstyrelsen men även att ge vägledning till alla samhällsintressen som berörs av skarv i länet.

Förvaltningsplan för skarv i Stockholms länPDF

Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00