• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vilda pollinatörer

Det finns idag många hot mot våra vilda pollinatörer. Bland annat har insekternas livsmiljöer blivit färre, såsom blomrika ängar och hagar. Pollinering är viktigt, det bidrar till produktion av livsmedel och till ett fungerande ekosystem.

Det finns cirka 3 000 pollinerade insektsarter i Sverige. Det handlar om bin och andra steklar, dag- och nattfjärilar, flugor och skalbaggar. En stor andel av arterna är hotade. Bland vildbin, som är den allra viktigaste gruppen pollinatörer, är en tredjedel av arterna rödlistade.

Närbild på ett ullbi och en blomma. Foto Miguel Jaramillo. 

Ullbi. Foto Miguel Jaramillo.

Sök stöd för projekt som gynnar pollinatörer

Kommuner och lokala aktörer kan söka stöd för projekt som gynnar pollinatörer och pollinering. Stödet söks inom ramen för den Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Vad är pollinering och varför är det viktigt?

Pollinering är när pollen överförs mellan växters ståndare och pistiller (växtens reproduktiva delar) så att frukter eller frön bildas. Pollinering behövs för växters reproduktion och spridning. Drygt 90 procent av världens vilda växter och 75 procent av odlade grödor får hjälp av pollinatörer vid sin frösättning. Pollinering är en

 • förutsättning för biologisk mångfald. Växter utgör navet i många näringskedjor som förser djur med föda och boplats.
 • viktig ekosystemtjänst som förser oss människor med mat och även möjligheten att uppleva vackra naturmiljöer.

För att tillgodose naturens, jordbrukets och trädgårdsodlingens pollineringsbehov krävs inte bara ett stort antal bin, humlor och andra vilda pollinatörer utan också en variation av arter. En del blommor kan bara pollineras av vissa insekter och det finns pollinatörer som bara besöker vissa typer av blommor. En mångfald av pollinerande insekter behövs därför för att tillgodose pollineringsbehovet för alla växter.

Vilda pollinatörer och pollinering på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

De vilda pollinatörer är hotade

Många av våra pollinerande insekter är idag hotade. Mycket tyder på att antalet arter och individer pollinerande insekter håller på att minska, både i Sverige och världen. Fjärilar (dag- och nattfjärilar), vildbin och skalbaggar hör till de värst drabbade insektsgrupperna. En tredjedel av Sveriges vildbi- och humlearter samt en femtedel av fjärilsarterna finns med på den svenska rödlistan över hotade arter, det vill säga arter som riskerar att dö ut. Hoten mot våra vilda pollinatörer än många:

 • Livsmiljöerna krymper. Pollinatörernas livsmiljöer blir mindre, färre och hamnar längre ifrån varandra i landskapet.
 • Färre blommor. Förekomsten av ängs- och hagmarker, blommande träd och buskar har blivit alltmer sällsynta i landskapet.
 • Användningen av bekämpningsmedel.
 • Invasiva främmande arter tränger undan inhemsk flora och fauna.
 • Klimatförändringarna spås ha stor påverkan på pollinatörers framtida utbredningsområden
 • Bebyggda och exploaterade områden blir fler och bidrar med barriärer, buller och ljusföroreningar som påverkar många pollinerande insekter negativt.

Situationen för våra vilda pollinatörer är akut och vi behöver agera nu innan det är försent.

Alla insatser behövs och alla kan göra något

Vilda pollinatörer finns överallt i landskapet. De finns i de öppna markerna och i skogen, från tätorterna till landsbygden, och kan till och med finna sin väg till den lilla balkongen. Vi behöver hjälpas åt att bevara och återskapa livsmiljöer för de vilda pollinatörerna. De behöver få sina grundläggande behov tillgodosedda:

 • Pollen och nektar från blommor under hela växtsäsongen. En stor variation av blommande växtlighet bidrar till en mångfald av pollinerande insekter.
 • Olika pollinatörer behöver olika typer av bomiljöer. Öppen och sandig mark, grova gamla träd, död ved, högt gräs och stenmiljöer är några viktiga boplatsmiljöer.
 • Miljöer som erbjuder småvatten, såsom diken, bäckar, dammar, fuktig mark och våtmarker.

Ett mer variationsrikt landskap skapar förutsättningar för fler pollinerande insekter. För att åstadkomma det kan alla bidra. Alla insatser räknas – stora som små! Hur kan du bidra?

Du som sköter om parker, golfbanor, kyrkogårdar eller andra grönytor kan göra stor skillnad. Här finns inspiration och information om åtgärder som gynnar vilda pollinatörer:

Parkanläggningar – att se över skötseln i parkerna kan gynna många.

Receptsamling för biologisk mångfald i parker och trädgårdar Länk till annan webbplats.

Golfbanor – på sidan av green finns intressanta miljöer som vid rätt skötsel kan gynna vilda pollinatörer.

Biologisk mångfald på golfbanan Länk till annan webbplats.

Gynna vilda pollinatörer. Åtgärder på golfanläggningar Länk till annan webbplats.

Kyrkogårdar – låt gräsmattan bli en blommande äng.

Gynna vilda pollinatörer. Åtgärder i kyrkogårdsmiljöer Länk till annan webbplats.

Urbana ängar – att anlägga och sköta en äng i urbana miljöer.

Att anlägga urbana artrika ängsmarker – slutrapport WRL, White arkitekter AB Länk till annan webbplats.

Gräsmattor – gör den artfattiga gräsmattan till en blommande oas.

Alternativ till gräsmatta i Sverige – från teori till praktik. SLU:s publikationsdatabas Länk till annan webbplats.

Refuger i landskapet som vägkanter, kraftledningsgator, skjutfält, med mer, gynnar vilda pollinatörer.

Infrastrukturens biotoper – en refug för biologisk mångfald, SLU:s webbplats Länk till annan webbplats.

Infrastrukturens biotoper, SLU:s webbplats Länk till annan webbplats.

Bebyggelse – pollinatörerna i den bebyggda miljön.

Pollinatörer i bebyggd miljö Länk till annan webbplats.

Sandmiljöer – skapa boplatser åt marklevande bin och andra insekter.

Skapa boplatser åt marklevande bin Länk till annan webbplats.

Pollinatörer i sandig miljö Länk till annan webbplats.

I odlingslandskapet finns många miljöer där pollinatörerna trivs. En mångfald av pollinerande insekter är inte bara viktigt för vilda växter utan också gynnsamt för odlade växter och kan bidra till bättre skördar. Här kommer tips till dig som vill bidra till ett artrikt odlingslandskap.

Blommande biotoper

Ängsvall – en obrukbar åker blir en blommande vall.
Ängsvallar – så här gör du Länk till annan webbplats.

Kantzoner – spar en kant utanför åkern och så in blommor.
Gynna mångfalden på kantzoner, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Blomsådd – nektar och pollenrika sådder bra för många.
Bra honungs- och pollenväxter, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Bruksvägar – låt gamla bruksvägar blomma.
Blommande brukningsvägar, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Brynmiljöer – en outnyttjad resurs i landskapet som kan erbjuda både mat och bon för bin.
Gynna brynen och få nyttor tillbaka, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Sälgen – spar sälgen i kanten.
Sälgen behövs, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Begränsa användningen av bekämpningsmedel - spruta bara om det verkligen behövs och kom ihåg att lite skadeinsekter eller blommande ogräs behöver inte betyda mindre skörd. Undvik bekämpningsmedel nära diken, bryn och åkerholmar.

Boplatser åt bin

Sand – skapa boplatser åt marklevande bin och andra insekter med hjälp av sand.
Skapa boplatser åt marklevande bin, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Bibatterier – bygg bibatterier till gården (ju fler desto bättre).
Bibatterier ökar biologisk mångfald, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Halmbalar – ett par gamla halmbalar kan bli hem för humlor.
Halmbalar till humlor, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Mer om pollinatörer i odlingslandskapet

Humlor i odlingslandskapet, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Gynna humlor på gården, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Öka skörden gynna honungsbin och vilda pollinerare, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Det finns flera sätt man kan göra sin bostadsmiljö mer pollinatörsvänlig oavsett om man har en trädgård eller balkong. Här kommer några tips på vägen.

Plantera eller så – nektar- och pollenrika blommor, buskar eller träd för de vilda pollinatörerna. Här finns växtguider som hjälper dig hitta rätt i växtdjungeln.

Växtguide, Pollinera Sverige Länk till annan webbplats.

Bygg en biholk eller insektshotell – förse vildbina med en bostad! Innan du sätter igång med bygget tänk gärna på hur den bäst ska utformas för att locka bina. Vilken tur att det finns bra guider. Har din holk igentäppta hål? Bra, du har lyckats! 

Bin och biholkar, Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats.

Sand – till den som vill göra det lilla extra för pollinatörerna är sand en väg att gå! Skrapa fram befintlig sand på gården eller anlägg en sydvänd sandhög, så blir våra marklevande steklar glada.

Skapa boplatser åt marklevande bin, jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Säg nej till bekämpningsmedel!

Mer inspiration

Pollinera Sveriges inspirationstidning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för naturskötsel