Fiskevårdsbidrag

Vill du göra insatser som gynnar vår fiskfauna? Länsstyrelsen ger stöd till prioriterade fiskevårdsprojekt genom exempelvis statliga fiskevårdsbidrag.

Vem kan söka fiskevårdsbidrag?

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka pengar till fiskevårdsprojekt. Detta är ett anslag som Länsstyrelsen årligen tilldelas från Havs- och vattenmyndigheten. Bidragsandelen är i normalfallet 50 procent men om särskilda skäl finns kan bidragsandelen bli högre.

Bidragen gynnar den biologiska mångfalden

Bidrag lämnas till insatser för att bevara och/eller återintroducera hotade fiskarter och stammar, biotopvård och annat som gynnar den biologiska mångfalden.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan (exempelvis flottledsrensade vattendrag)
 • utsättning av fisk (återintroduktion av arter som försvunnit)
 • fiskevårdsplaner
 • fiskvägar.

Sök fiskevårdsbidrag

För att fisket ska kunna fortsätta att vara gynnsamt krävs livskraftiga fiskbestånd och hållbara ekosystem. En del åtgärder som hjälper till att åstadkomma detta är stödberättigade och går att söka ekonomiskt stöd för. Fram till 31 januari 2023 går det att söka fiskevårdsbidrag.

Bidragsberättigade åtgärder

Åtgärder för fiskevård som är bidragsberättigade och som du kan söka ekonomiskt stöd för är till exempel:

 • biotopvård
 • fiskvandringsvägar
 • utsättning av fisk
 • ny- och ombildning av fiskevårdsområden
 • fisketillsyn i allmänt vatten och vatten som är av riksintresse.

Prioriterad fiskevård i regionen

Länsstyrelsen prioriterar ansökningar som syftar till att:

 • stärka bestånden av hotade fiskarter
 • biotopvård som främjar den biologiska mångfalden i vatten
 • fisketillsyn (att följa upp om fiskereglerna följs och att sprida information om gällande regler och deras syfte).

Den ekonomiska ersättningen

Bidrag lämnas vanligtvis med 50 procent av den godkända kostnaden för åtgärden, men finns det särskilda skäl kan ett större bidrag lämnas. Särskilda skäl kan vara att åtgärden har ett stort allmänt intresse, som att bevara en hotad art, eller åtgärder som främjar fiskevården i områden med fritt handredskapsfiske.

Sista ansökningsdag

Länsstyrelsen tar emot ansökningar om fiskevårdsbidrag fram till och med den 31 januari 2023.

Så skickar du in din ansökan

Ansökan om bidrag för åtgärder för fiskevård inom Stockholms län ska skickas till Länsstyrelsen Stockholm, både som post och som e-post:

Länsstyrelsen Stockholm
Enheten för landsbygdsutveckling
Box 22067
104 22 Stockholm

stockholm@lansstyrelsen.se

Ansökan per post ska vara underskriven av behörig person och inkludera samtliga bilagor till ansökan.

Ansökan per e-post får inte konverteras till pdf-fil utan ska skickas in i excelformat. Digitala bilagor bifogas e-postbrevet. Ange följande ärendemening: Lokal fiskevårdsansökan (namnet på projektet enligt ansökan).

Bilagan som innehåller ansökningsblanketten namnges med projektets namn (ska också framgå av fält 1 i blanketten). Bilagorna till ansökan namnges med projektnamn och bilagenummer.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00